Symboly města

Znak města Sušice

Sušice, která byla ve 14. století významným královským městem, pravděpodobně používala znak jako mnohá jiná královská města již v době předhusitské. První doložené vyobrazení městského znaku pochází však až z počátku 18. století. Nejstarší znak byl pravděpodobně tvořen modrým štítem, ve kterém vyla vedena do kruhu stříbrná kvádrová městská hradba s cimbuřím, ze které vystupovaly tři stříbrné kvádrované čtyřhranné věže s červenými jehlancovými střechami se zlatými makovicemi. Postranní věže byly o něco nižší a užší a nahoře měly tři stínky, prostřední věž měla čtyři. Všechny tři věže měly žebrovitá gotická okna, okno v prostřední věži bylo o něco větší a mělo gotickou kružbu pod lomeným obloukem. Uprostřed hradby byla otevřená brána s lomeným obloukem, ve které byl modrý průhled. Pata štítu byla asi také modrá s obtékající vodou, přes kterou byl spuštěn z brány padací most. První městský znak užívalo město pravděpodobně až do druhé poloviny 17. století.

Po třicetileté válce, na rozmezí 17. a 18. století, došlo ke změně městského erbu. Dokládají to první skuteční vyobrazení sušického znaku na dvou zvonech děkanského kostela sv. Václava v Sušici (z let 1708 a 1715). Pozměněný znak najdeme i v pečetním poli nové velké městské pečeti z roku 1713. I druhý sušický znak měl v modrém poli stříbrnou kvádrovanou městskou hradbu s cimbuřím, hradba byla lomena do oblouku a otevřená brána v patě štítu měla zdviženou zlatou padací mříž a po stranách zlaté veřeje (odpadl padací most a hradba do kruhu). V bráně se nově objevil stříbrný jednoocasý lev se zlatou korunou na hlavě, ležící směrem doprava a držící v předních tlapách říšské zlaté jablko a žezlo. Z hradby vystupovaly tři stejně vysoké stříbrné kvádrované věže, měly po jednom obdélníkovém okně, nahoře byly zakončeny cimbuřím o třech stínkách a červenou valbovou střechou. Obě postranní věže měly na střeše dvě zlaté korouhvičky, vlající od sebe ke krajům štítu. Nad prostřední věží se vznášel černý dvouhlavý orel. Nové symboly měli v protireformační době symbolizovat příslušnost města k habsburské koruně.

V roce 1761 chtělo město přidat do znaku mezi orla a lva i vyobrazení Panny Marie, což mu nebylo povoleno. Na počátku 19. století město znak svémocně upravilo - dvojocasý lev držel místo říšského jablka a žezla babenberský (rakouský) červený štítek se stříbrným břevnem uprostřed, na štítek byla přidána zlatá královská koruna.

Habsburské prvky ve znaku byly používány i po vzniku Československa, přestože se jiná města snažila tyto symboly ze svých znaků odstranit hned po roce 1918. Městská rada v roce 1937 požádala univerzitního profesora Václava Vojtíška o návrh na úpravu znaku. Tento návrh pak jednomyslně schválilo obecní zastupitelstvo 23. září 1938. Ze znaku byl odstraněn černý dvouhlavý orel a babenberský štít se zlatou královskou korunou v tlapách lva. Na prostřední věži byly nově vztyčeny dvě státní vlajky na žerdích tak, že nad každou postranní věží se vznášela jedna a ležící lev držel v předních tlapách bílý štítek s červeným datem 28. X. 1918. Ani tato úprava však nenabyla právní platnosti, jelikož ji neschválil ministr vnitra ČSR a město ji nestihlo realizovat do počátku druhé světové války. Po válce se Sušice k této úpravě již nehlásila, ale přestala používat červeného dvouhlavého orla nad prostřední věží, která byla nově zdobena stejnými zlatými korouhvičkami jako obě krajní věže.

Dnešní znak tvoří modrý štít, ve kterém je stříbrná kvádrovaná městská hradba s cimbuřím, která je lomena do oblouku a má uprostřed v patě štítu otevřenou bránu s vytaženou zlatou padací mříží a zlatými veřejemi. V bráně leží stříbrný dvojocasý lev se zlatou korunou na hlavě. Z hradby vystupují tři stříbrné kvádrované věže, které mají po jednom obdélníkovém okně a nahoře jsou zakončeny cimbuřím o třech stínkách s červenou valbovou střechou. Na každé střeše jsou dvě zlaté korouhvičky, vlající od sebe vždy krajům štítu.

 

(Zdroj: Jan Pelant, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 1985, s. 242-243.)

 

 

 

Vlajka města

Bílá barva značí stříbro, čistotu města a "Bránu Šumavy", modrá barva značí čistou oblohu nad městem a  říční tok zlatonosné Otavy. Vlajka je doplněna znakem města. Vlajku navrhl v roce 1991 kronikář města, pan Václav Chovít.

  

Logo města Logo města