Komunitní plánování – Informace

Logo Evropské unie

 Základní listina komunitního plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jedná se o proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby místních občanů a problémy v sociální oblasti na daném území. Dle zjištěných výsledků je pak naplánován rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal potřebám místních občanů a místním specifikům. Cílem je nastavit síť sociálních služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel.

Do komunitního plánování se může zapojit každý - od zástupců obcí a měst, přes organizace poskytující sociální služby a samotné uživatele těchto služeb či jejich blízké, až po zájemce z řad veřejnosti.

Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, jaké sociální služby budou dané území zajištěny.

 Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Sušice

V březnu 2020 byl na Sušicku zahájen dvouletý projekt na zahájení další etapy komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku“ je:

 • nastavit optimální rozvoj sociálních (a návazných) služeb na celém území obce s rozšířenou působností Sušice pro období let 2022–2024 tak, aby odpovídaly skutečným potřebám místních občanů
 • zintenzivnit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a
 • zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.

 Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Sušice a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015156.

Na území Sušicka probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2011. Aktuální komunitní plán je platný pro roky 2019 až 2021 a včetně dalších dokumentů je ke stažení v sekci archiv.


Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Mapování aktuální sociální situace - dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a měst na Sušicku a s místními poskytovateli sociálních služeb a rozhovory se zástupci dalších služeb a institucí v regionu
 • zpracování statistických dat zaměřených na sociální problematiku, zpracování výstupů z mapování do těchto dokumentů: základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb v území, popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb
 • setkávání pracovních skupin, jednání řídící skupiny, veřejná setkání
 • úprava webová sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Sušice s informacemi o sociálních službách v českém znakovém jazyce
 • vytvoření aktualizace katalogu sociálních služeb, jeho tisk a distribuce
 • vytvoření letáků s informacemi o sociálních či návazných službách, články o službách
 • vytvoření komunitního střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb na období 2022-2024
 • a další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání

Kdo se může do komunitního plánování zapojit?

Správné nastaveni sociálních služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto procesu zasahovat a to především právě prostřednictvím komunitního plánovaní.

Do komunitního plánování se tedy zapojují všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají, zejména:

 • zástupci obcí a měst v regionu, zastupitelé
 • pracovníci obecních či městských úřadů, veřejné správy, úřadu práce a dalších institucí
 • poskytovatelé sociálních a návazných služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství, kluby seniorů, mateřská centra a další)
 • klienti sociálních služeb, občané nacházející se v sociálně nepříznivých situacích
 • místní občané zajímající se o sociální problematiku či zástupci dalších organizací a institucí Jak se lze do komunitního plánování zapojit
 • účastí na společných veřejných setkáních - první veřejné setkání se bude konat v červnu 2020 v Sušici, na programu bude zejm. seznámení s komunitním plánováním a prezentace místních služeb; druhé veřejné setkání se uskuteční v závěru projektu, kde bude veřejně připomínkován návrh komunitního plánu; v případě potřeby budou realizována další veřejná setkání
 • účastí na setkání pracovních skupin – budou realizována cca od listopadu 2020, setkání budou otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu
 • kontaktováním metodika, koordinátorky, či projektové manažerky projektu kdykoliv v jeho průběhu projektu s informacemi či podněty pro plánování na Sušicku

Kontakty:

 • Metodik projektu - Mgr. Ondřej Raffel, CpKP, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz, tel.: 775 764 418
 • Koordinátorka projektu – Veronika Maroušková, DiS., Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz, tel.: 607 027 926
 • Projektová manažerka - Lenka Červenková, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: lenka.cervenkova@cpkp.cz, tel.: 722 466 185