Sušice – přehled dalších významných památek

Stavební zajímavosti:
Bývalé gotické měšťanské domy

Voprchovský dům čp. 40
- jedna z nejvzácnějších stavebních památek ve městě
- pozdně gotický (základy pocházejí ze 14. st.)
- přední část stavby zdobí vysoká renesanční atika z r. 1600
- v přízemí se dochoval pozdně gotický vstupní portál, v patře zbytky renesačních fresek
- nyní sídlo Muzea Šumavy
Rozacínovský dům čp. 48
- pozdně gotický, renesančně přestavěn
- průčelí bývalé lékárny zdobí figurální renesanční sgrafita a sloupy členěný renesanční štít z r. 1600
Krocínovský dům čp. 49
- pozdně gotický, v 18 st. barokně upraven
- průčelí je zakončeno raně barokní balustrádovou atikou
- budova velmi známého Hotelu Fialka
Dům č. 50
- gotický, renesančně přestavěn
- fasádu zdobí psaníčková sgrafita
Dům č. 51
- zachoval se zadní trakt, klenby a renesanční mázhaus s lunetovou klenbou
- celkový vzhled domu je klasicistní

Sokolovna

- dostavena r. 1914, za 1. republiky byla chloubou města
- po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena r. 1994
- centrum společenského života ve městě (sál, loutkové divadlo, atd.)  

Gymnázium

- novorenesanční reálka z let 1909–11
- ve své době jedna z nejkrásnějších a největších škol v celé monarchii
- z původní kaple je nyní koncertní Smetanův sál

Spořitelna

- postavena v letech 1929-30
- vedle vchodu keramický reliéf od prof. Matějů zobrazující Sušicko v minulosti, krajinný půvab okolí a tradiční průmysl z r. 1936

Sakrální památky

Arciděkanský kostel sv. Václava

- největší církevní památka ve městě
- původně gotická trojlodní bazilika
- postaven v pol. 14. st., barokně přestavěn po požáru města 1707, v letech 1884-85 regotizován
- sochy na oltáři pocházejí z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě z doby po r. 1560 a oltářní obraz patrona České země sv. Václava z r. 1861

Hřbitovní kostel Panny Marie

- gotický, založen r. 1352
- současná podoba pochází z doby po požáru r. 1591
- nejcennější částí je gotická Kabátovská kaple z 15. st. s hvězdovou klenbou a řezaným oltářem z doby kolem r. 1700

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter

- ranně barokní, vysvěcen r. 1655
- r. 1649 dostal obraz Bolestné Panny Marie, považovaný za zázračný
- součástí je kaple sv. Kalvárie z 18. st.
- kostel i klášter zachovávají řádem předepsanou formu i jednoduchost a jsou bez architektonické výzdoby
- sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731

Kaple sv. Rocha

- vystavěna po morové epidemii v letech 1678–81
- stojí na Hořejším předměstí na bývalém morovém hřbitově

Empírová kašna

- současná podoba je z r. 1783, vodotrysk byl pořízen r. 1914
- po kompletní rekonstrukci je opět funkční  


Ostatní zajímavosti:

Starý židovský hřbitov

- jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách
- zřízen pod městským opevněním r. 1626 a rozšiřován v letech 1661, 1739, 1772 a 1810
- nejstarší náhrobek pochází z r. 1708
- pohřbívalo se zde do r. 1873
- možno vidět původní kamenné pomníky
- nachází se mezi ulicí Příkopy a zbytky hradeb
- velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu

Nový židovský hřbitov

- založen pravděpodobně r. 1876, poslední pohřeb r. 1946
- nachází se v ulici Křičkova

Boží muka

- chráněná kulturní památka z r. 1784, jedinečný příklad božích muk ve městě
- do r. 1802 zde stínali zločince a pohřbívali sebevrahy
- stojí na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Pravdova

Zbytky městských hradeb

- v areálu Muzea Šumavy a v ulici Příkopy

Bývalá Zemská pstruhová líheň

- zřízena r. 1871, od r. 1588 dodávala císaři Rudolfu II. pstruhy a lipany
- nachází se naproti klášteru

Pamětní deska Vojtěcha Scheinosta

- umístěna na domě čp. 6 na náměstí
- upomíná na zakladatele sušického sirkařství

Kámen neštěstí

- umístěn v dlažbě vedle empírové kašny
- vztahují se k němu různé pověsti

Lípa svobody

- zasazena Tělocvičnou jednotou Sokol 13. dubna 1919