V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

 

Obecně závazná vyhláška

Města Sušice č. 5/2004,

 

kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu  města Sušice

 

Zastupitelstvo města Sušice na základě usnesení z 12. zasedání ze dne 7.4. 2004 vydává dne 22. 9. 2004 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b), i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon) vyhlašuje závaznou část Změny č. 1 územního plánu města Sušice.

 

Článek 1

      Tato obecně závazná vyhláška mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu města (dále jen ÚPM) Sušice a to pro území, které je řešeným územím Změny č. 1 ÚPM Sušice. Toto řešené území je graficky vymezeno ve schématu hlavního výkresu, který tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

     

Článek 2

      Vyhlašuje závaznou část Změny č. 1 ÚPM Sušice, včetně veřejně prospěšných staveb, tak jak byla vymezena ve výroku usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 7.4. 2004 o schválení Změny č. 1 ÚPM Sušice.

      Závazná část Změny č.1 ÚPM Sušice je nedílnou součástí  této obecně závazné vyhlášky a tvoří přílohu č. 2 této obecně závazné vyhlášky. Pro přehlednost označení jednotlivých kapitol, jichž se změna týká, respektuje označení kapitol v textové části ÚPM Sušice.

 

Článek 3

      Změna č. 1 ÚPM Sušice je spolu se schváleným ÚPM Sušice uložena na Městském úřadu  Sušice u starostky města, na odboru výstavby a územního plánování (stavební úřad) a na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

 

Článek 4

Součástí vyhlášky jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:    Schéma funkční regulace – hlavní výkres v měřítku 1:20 000

Příloha č. 2:    Závazná část Změny č. 1 ÚPM Sušice 

 

Článek 5

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice