V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

Obecně závazná vyhláška

č.    8/2003

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění vyhlášky č. 6/1998

 

 

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 17. prosince 2003 rozhodlo vydat podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

Článek 1

 

     Za článek 2 se vkládá se text článku 2a, který zní:

„Článek 2a
Venčení a pohyb psů na veřejném prostranství

1) Volný pohyb psů bez vodítka na veřejném prostranství v intravilánu města (zastavěném území) je zakázán. Délka vodítka musí v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa. Osoba, kterou pes doprovází, je povinna mít psa pod neustálým dohledem.

2) Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek.

3) Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.

4) Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké.

 

 

 

Článek 2

Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2004.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice