Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 6/2003

o  místních poplatcích

      

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 17. prosince 2003 rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ODDÍL   I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek  1

 1) Město Sušice zavádí a vybírá  tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za  lázeňský nebo rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek z ubytovací kapacity,

f) poplatek za provozovaný výherní a hrací automat,

g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad v Sušici.

3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.  565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

ODDÍL   II

POPLATEK  ZE  PSŮ

Článek  2

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je právnická nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Sušice. 

Článek  3

Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.

Článek  4

Sazba poplatku

 

Sazby poplatku činí ročně:

A. Poplatek ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v Sušici.

 

 

    za prvního psa

za druhého a každého       dalšího psa

pes chovaný

v rod. domku

500,- Kč

550,- Kč

Pes chovaný v panel.

Nebo v nájem. Domech

1 000,- Kč

1500,- Kč

 

B. Poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v částech města Sušice – Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov, Záluží – jednotný poplatek

 

za prvního psa

za druhého a každého

dalšího psa

300,- Kč

350,- Kč

 

C. Sazba poplatku za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 200,- Kč za prvního psa a za každého dalšího 300,- Kč ročně.

 

 

Článek  5

Osvobození

 

1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) chová psa pro potřeby ozbrojených složek (např. Policie ČR a Městská policie Sušice),

d) držitel, který nabyl psa jako nalezenou věc od Městské policie Sušice nebo který nabyl psa  jako nalezenou věc od útulku. Při osvobození vztahující se k nabytí z útulku je nutno písemně prokázat dokladem ne starším dvou měsíců toto nabytí. Toto osvobození se nevztahuje na další převod nebo přechod vlastnického práva k tomuto psovi, s výjimkou dědění. Toto osvobození platí po dobu jednoho roku ode dne nabytí tohoto psa do vlastnictví,

e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění),

2) Držitel je povinen správci poplatku prokázat, že důvod osvobození trvá, do 30 dnů ode dne vzniku důvodu osvobození.

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Článek  6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří 3 měsíců, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku  ve výši 1/12 stanovené sazby.

Poplatek se platí za každý započatý kalendářní měsíc v případě zániku poplatkové povinnosti.

2)    Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více jak 50,- Kč.

 

Článek  7

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti , tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího do 30 dnů. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě  je poplatník povinen oznámit  zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa  má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

2) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném Městským úřadem Sušice. Toto přiznání je povinen podat i v případech, kdy k tomu byl vyzván Městským úřadem Sušice.

3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti nebo na osvobození do 30 dnů od vzniku této skutečnosti.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo a  IČ.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované, i když poplatků ze psů nepodléhají.

6) Neoznámí-li poplatník skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, zvýší MÚ poplatek splatný v běžném roce o 50 %.

7) Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni ohlásit písemně na výzvu MÚ všechny psy v domě chované, i když poplatku ze psů nepodléhají.

 

Článek  8

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to takto:       

   a) jednorázově, nečiní-li více než 600,-Kč ročně,  do 31.3. každého roku,

   b) ve dvou stejných splátkách, činí-li více než 600,-Kč ročně, a to 1. splátku nejpozději do 31.3. a 2. splátku do 31.8. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

3) I při vyšší částce než 600,-Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínu určeném pro jednorázovou splátku.

4) Neohlásí-li poplatník skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, zvýší MÚ poplatek splatný v běžném roce o 50 %.

5) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.

6) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník MÚ. Zjištěný přeplatek poplatku ze psů se vrátí, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek  9

1) Městský úřad Sušice vydá  poplatníkovi evidenční známku pro psa s vyznačením názvu města a evidenčního čísla, bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Držitel je povinen zajistit, aby byl každý pes touto známkou skutečně označen. Známka je nepřenosná  na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele a po zániku poplatkové povinnosti je poplatník povinen tuto známku vrátit.

2) Ztrátu nebo odcizení známky je držitel povinen oznámit nejpozději do 15 dnů Městskému úřadu Sušice. Při nahlášení ztráty evidenční známky pro psa a její výměně za nově vydanou, je držitel psa povinen zaplatit částku ve výši 25,-Kč.

 

 

ODDÍL     III

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ  POBYT

Článek  10

1) Zastupitelstvo města prohlašuje území města Sušice za oblast soustředěného turistického ruchu.

2) Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v předchozí větě pobývá za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek ve stanovené výši vybírá pro Město Sušici ubytovatel, kterým se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. 

Článek  11

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 12,- Kč za každou osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek  12

Osvobození

Poplatku nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,

Článek  13

1) Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Článek 10 pobývá za účelem rekreace.

2) Poplatek vybírá ve stanovené výši  pro město Sušici  ubytovatel. Ubytovatel pod svou vlastní  majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený odvádí správci a za vybraný poplatek ručí.

3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.

Článek  14

Oznamovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen správci poplatku písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování přechodného ubytování) do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 7 dní ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2) Ubytovatel je povinen uvést v ohlášení uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která  je podnikatelským subjektem, uvede též čísla peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Ubytovatel je povinen hlásit veškeré změny evidované ubytovatelem uvedené v předchozích odstavcích do 30 dnů ode dne vzniku těchto změn.

Článek  15

1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku na účet města Sušice nejpozději do  31. 10. každého roku za období I – IX včetně, a do 31. 12. každého roku za období X – XII včetně.

2) Ubytovatel je povinen výši poplatku doložit průkaznou evidencí ubytovaných vedenou v evidenční knize. Evidenční knihu je ubytovatel povinen předložit ke kontrole na Městský úřad Sušice do 10. 10. každého roku a do 10. 2. následujícího roku.

 

ODDÍL   IV

POPLATEK  ZA  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉHO  PROSTRANSTVÍ

Článek  16

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, chodníky, odstavné plochy, veřejná zeleň, průchody, podchody a další prostory, které jsou volně přístupné. Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje vždy MÚ.

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Článek  17

 

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu ( odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod. ).

 

Článek  18

Sazba poplatku

 

Sazby poplatku činí:

 

A) Poplatky z tržních míst:

a) za tržní místo na náměstí – denně za každý, i započatý m2 – 100,- Kč

b) za tržní místo v ostatních částech města – denně za každý, i započatý m2 – 50,- Kč

c) za místo k postavení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí denně za každý, i započatý m2– 20,-Kč

d) za tržní místo v době konání veřejných slavností nebo poutí – denně za každý, i započatý m2 –100,- Kč

Za tržní místo se považuje celková plocha prodejního stánku včetně plochy zaparkovaného automobilu. Povinnost úhrady za automobil nevzniká, pokud zůstane zaparkován na placeném parkovišti.

 

B) Poplatky za užívání veřejného prostranství

a) místo ohraničení výměrou a dobou použití s povolením Městského úřadu v Sušici za m2 denně 0,50 Kč,

b) za místo bez povolení Městského úřadu v Sušici, nebo bylo-li povolení překročeno buď výměrou nebo dobou, za m2 denně 10,- Kč,

c) za místo k vyhrazené trvalého parkování činí roční poplatek   5 000,- Kč.

 

C) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení

a)za umístění stabilních reklamních tabulí

do 1 m2 reklamní plochy ročně          500,- Kč

do 2 m2 reklamní plochy ročně        1.000,- Kč

do 5 m2 reklamní plochy ročně        3.000,- Kč

do 10 m2 reklamní plochy ročně       5.000,- Kč

nad 10 m2 reklamní plochy ročně     10.000,- Kč

b)za umístění informačních šipek, které jsou na určených informačních stojanech – 400,- Kč ročně.

Výše poplatku za umístění stabilních reklamních tabulí a informačních šipek je roční a nedochází ke snížení poměrné části při instalaci během roku ( tzn. že tento poplatek se v plné výši vybere i za 1 den použití veřejného prostranství ).

 

Článek 19

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství je povinen požádat o vydání souhlasu k užívání veřejného prostranství Městský úřad v Sušici.

2) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatních povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v předchozí větě a nahlásit rozsah záboru  v m2.

3) Výjimkou z ohlašovací povinnosti předem je řešení havarijních situací, kde může být ohlášení provedeno dodatečně.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku  příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 20

 

Osvobození

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:

a)uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

2) Vznik nebo zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku.

 

 

Článek 21

Splatnost poplatku

 

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství v případě placení v hotovosti je ihned po vystavení pokladní stvrzenky. V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet města Sušice.

 

ODDÍL    V

POPLATEK  ZE  VSTUPNÉHO

Článek  22

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní,  prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek  23

    Poplatek platí poplatníci, kterými jsou fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Článek  24

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejméně 7 dní před konáním akce písemně ohlásit Městskému úřadu Sušice pořádání a konání akce, která je předmětem poplatku, údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno a příjmení nebo název pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, výši vstupného, účel použití výtěžku, oprávnění k podnikání a právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně další osoby oprávněné jednat jménem poplatníka. Poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo a místo podnikání a IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

2) Ohlašovací povinnost plní i pořadatelé, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

3) Poplatník je povinen předložit ke kontrole a nechat si orazítkovat bloky vstupenek před konáním akce na Městském úřadě Sušice, označit je razítkem pořadatele, cenou a datem konání akce a výhradně tyto vstupenky na akcích používat. Jestliže je v ceně vstupenky zahrnuta i částka na poskytované služby, či zboží (např. občerstvení a pod.) musí být toto rozlišeno. Evidenci vstupenek je poplatník povinen vést přesně a průkazně.

5) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zbytek bloků orazítkovaných a označených vstupenek předloží ke kontrole.

6) U akcí jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní  a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat. 

Článek  25

Osvobození

 

1) Od poplatku jsou osvobozeny následující akce:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) sportovní a kulturní akce pořádané školami a dětskými zařízeními,

c) jednorázové akce zájmových organizací, jejichž výtěžek je určen na podporu   činnosti těchto organizací

d) akce pořádané Městským kulturním střediskem Sušice.

2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle článku  24.

Článek  26

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 20 %.

2) Město Sušice může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.

Článek  27

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce. Poplatek stanovený paušální částkou je poplatník povinen zaplatit bez vyměření předem, nejpozději v den konání akce.

ODDÍL    VI

POPLATEK  Z  UBYTOVACÍ  KAPACITY

Článek  28

1) Poplatek se vybírá v lázeňských městech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Článek  29

 Osvobození

 

1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová  zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku písemně oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek  30

Sazba poplatku

 

Poplatek činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Článek  31

1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování přechodného ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti., nebo dne faktického zahájení této činnosti. Toto oznámení je povinen podat i v případě, kdy byl k němu vyzván. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2) Rovněž do 15 dnů je povinen ubytovatel oznámit každou skutečnost, která  má  vliv na výši poplatku a trvání jeho  poplatkové povinnosti.

3) Ubytovatel je povinen při plnění oznamovací povinnosti sdělit správci poplatku jméno, příjmení  nebo název  právnické osoby, bydliště nebo sídlo  a IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která  je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek  32

1) Ubytovatel je povinen vést řádně a písemně evidenci ubytovaných osob - evidenční knihu.

2) Poplatník je povinen výši poplatku doložit průkaznou evidencí ubytovaných vedenou v evidenční knize.

3) Poplatník je povinen hlásit správci poplatku veškeré změny evidované poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne vzniku těchto změn.

Článek  33

1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku na účet města Sušice nejpozději do  31. 10. každého roku za období I – IX včetně, a do 31. 12. každého roku za období X – XII včetně.

2) Ubytovatel je povinen výši poplatku doložit průkaznou evidencí ubytovaných vedenou v evidenční knize. Evidenční knihu je ubytovatel povinen předložit ke kontrole na Městský úřad Sušice do 10. 10. každého roku a do 10. 2. následujícího roku.

 

 

ODDÍL   VII

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Článek  34

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích  a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek  35

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

 

 

Článek 36

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen písemně oznámit ve lhůtě do 3 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

Článek  37

 Sazba poplatku

 

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí  5.000,- Kč na 3 měsíce (20 000,- Kč ročně). V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Článek  38

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

l) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního  hracího přístroje do provozu.

2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Článek  39

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný jednorázově a to do 3 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

ODDÍL   VIII

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

 

Článek  40

Poplatník

1) Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden spo­lečným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny městu oznámit příjmení, jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekre­aci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlast­nické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2) Poplatek se platí městu, na jehož území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jeho území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

Článek  41

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 40 písm. a) i b) této vyhlášky činí ......,- Kč a   je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů),

b) z částky ........,-  Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za rok 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

2) Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni v měsíci.

 

Článek 42

Oznamovací povinnost

1) Poplatník podle Článku 40 písm. a) této vyhlášky je povinen, pokud tak již neučinil, oznámit správci poplatku do 30ti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a data narození osob, za které odvádí poplatek.

2) Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti ve městě v důsledku změny trvalého pobytu, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3) Pokud bude za poplatníky odvádět poplatek společný zástupce (vlastník či správce domu), doručí správci poplatku prohlášení, ve kterém uvede jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádí (příloha č. 2 této vyhlášky). Změnu rozsahu společ­ného zastupování je společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen bez zbytečného odkladu ohlásit správci poplatku. Pokud nedojde k výše uvedené změně (příp. ke změně společného zástupce), není společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen uvedená data znovu oznamovat.

4) Poplatník podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 43

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

2) Zaniknou-li poplatkové povinnosti, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zajištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

 

Článek 44

Splatnost poplatku

1) Poplatek u poplatníka podle Článku 40 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splát­kách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku.

2) Poplatek u poplatníka podle Článku 40 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpoz­ději do 31. března kalendářního roku.

3) Poplatek placený ve splátkách lze uhradit i jednorázově, a to v termínu první splátky.

4) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Článek 45

Osvobození od poplatku

1) U rodiny se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let žijí­cími s rodiči ve společné domácnosti,  je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě.  Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) předložením rodných listů dětí, případně dalším potvrzením dokládající nezaopatřenost dítěte (např. potvrzení o studiu).

2) Poplatník splňující podmínky podle Článku 40 písm. a) i b) této vyhlášky je osvobozen od poplatku podle Článku 40 písm. b) této vyhlášky.

3) Vznik nároku na osvobození je poplatník (zákonný zástupce, opatrovník) povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

 

Článek 46

Slevy poplatku

Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP- P je poskytována sleva ve výši 250,- Kč

 

 

 

ODDÍL   IX

Ustanovení společná a závěrečná

Článek  47

Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může Městský úřad Sušice na základě žádosti poplatníka (zpoplatněné příslušným správním poplatkem) v jednotlivých případech  poplatek  nebo  jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

Článek  48

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny ( odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Městský úřad Sušice poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Za porušení povinností stanovených zákonem č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, zvláštním  daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů se ukládají poplatníkům pokuty ve smyslu § 37 a § 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.

Článek  49

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji  poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou města Sušice, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém  poplatková  povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu uvědomen.

3) Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, v němž vznikla poplatková  povinnost.

 

Článek  50

Zrušuje se:

Vyhláška o místních poplatcích ze dne 13. 11.1996.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o místních poplatcích ze dne 13. 11.1996, ze dne 26. 11. 1997.

Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 11. 2. 1998.

Obecně závazná vyhláška č. 7/1998 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 19. 8. 1998.

Obecně závazná vyhláška č. 6/1999, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/1998, ze dne 10. 11. 1999.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. prosince 2001.

 

Článek  51

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

 

 

 JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice