Obecně závazná vyhláška města Sušice

 

Obecně závazná vyhláška

č.     1/1999

kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci

 

Městská rada v  Sušici se usnesla dne  12. dubna 1999 vydat podle § 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona  č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, a v souladu s ustanovením  § 24 odst. 1 a § 45  písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek  1

 

Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci - Ki podle vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění, a dle výměru Ministerstva financí ČR č. 04/99, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu, se určuje pro období od 1. července 1999 do 30. června 2000 ve výši

 

                                                

Ki = 1,05

 

 

 

Článek  2

 

Závěrečná ustanovení

 

1)  Ruší se obecně závazná vyhláška města Sušice ze dne 11. května 1998 č. 5/1998, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce.

2)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kocman                                                             JUDr. Jiřina Rippelová

zástupce starosty                                                               starostka města Sušice