Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č.     1/1998

kterou se upravují podmínky prodeje zboží a poskytování služeb v  místech určených pro příležitostný prodej ve správním území města Sušice (tržní řád)

 

Městská rada v  Sušici se usnesla dne  15.  prosince 1997 vydat podle § 18 zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením  § 24 odst. 1 a § 45  písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek  1

 

Tržní řád se vztahuje na prodej  zboží a poskytování služeb mimo stálé prodejny na veřejných prostranstvích a prostranstvích ve vlastnictví města Sušice.

 

Článek  2

Pořádání trhů

 

1)  Trhy spotřebního a průmyslového zboží se konají celoročně vždy každé sudé úterý v měsíci, na náměstí Svobody v Sušici,  v prostoru mezi kašnou a lípou, a to od 08.00 do 17.00 hodin.

 

2) Na trzích spotřebního a průmyslového zboží mohou prodávající prodávat veškeré druhy spotřebního a průmyslového zboží. Nabízený sortiment reguluje Městská policie v Sušici (dále jen „městská policie) tak,  aby byla zajištěna druhová vyváženost prodávaného zboží.  

 

3) Prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské  produkce (např. ovoce, zelenina, řezané květy, sazenice, živé drobné hospodářské   zvířectvo) a prodej lesních plodů se koná celoročně na ploše tržiště v Poštovní ulici, a to denně od pondělí do soboty v níže uvedeném rozsahu:

 

      pondělí až pátek                                  od 08.00 hodin  do 17.00 hodin

      sobota                                                 od 08.00 hodin  do 12.00 hodin.

 

4)  Kromě trhů uvedených v odstavci 1 a 3 tohoto článku se konají čtyři výroční trhy.

Velikonoční trh se koná v neděli před Nedělí velikonoční, letní trh se koná první neděli v červenci, sušická pouť se koná  první sobotu a neděli v září a vánoční trh se koná v neděli před Štědrým dnem. Výroční  trhy se konají vždy od 08.00 hodin  do 18.00 hodin na náměstí Svobody v Sušici.

 

5) Obsazení tržního místa je povoleno jednu hodinu před zahájením trhu, a to se souhlasem městské policie,  která také rozhoduje o rozestavění stánků. Tržní místo musí být uvolněno nejpozději do jedné hodiny po skončení trhu. Držení volných míst pro stánky s výjimkou předplacených míst je zakázáno. K prodeji se nesmí používat lavičky, umístěné v prostoru nebo okolí tržního místa.

 

6) Stánkový a automobilový prodej mimo dny, dobu a místa stanovená dle odstavce 1), 3) a 4) tohoto článku je zakázán; výjimku může  povolit  městská rada.

 

Článek  3

Oprávnění k prodeji

 

1) Na trzích  mohou prodávat zboží právnické a fyzické osoby, mající  k prodeji platné oprávnění.

 

2) Prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami a prodej lesních plodů přímým spotřebitelům není živnostní, a proto na něj není třeba zvláštní povolení1).

 

3) K prodeji hub je třeba zvláštní osvědčení, vydané okresním hygienikem.

 

4) Při prodeji lesních produktů (šišek, chvojí, jívy, jmelí a pod.) je prodávající  povinen na požádání předložit doklad o nabytí  zboží.

 

5) Osobám, které jsou evidovány jako dlužníci města, nebo poruší tržní řád, nebude prodej  zboží v městských tržnicích a trzích umožněn.

 

Článek  4

Ceny

 

      Zboží se prodává za smluvní ceny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

 

Článek  5

Podmínky prodeje

 

      Prodávající jsou povinni zejména :

 

a) pro potřeby kontrolních orgánů mít u sebe oprávnění k podnikání, případně doklad       o pracovně - právním vztahu k podnikateli, doklady o nabytí zboží, doklad o zaplacení poplatku z místa, případně i další doklady dle platných předpisů (např. zdravotní průkaz), 

 

b) mít stánek na vhodném a trvale viditelném místě označen obchodním jménem, sídlem a případně bydlištěm podnikatele, mít zboží  označeno cenami, případně musí být vyvěšen ceník zboží, používat měřidla (váhy, míry), splňující požadavky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, na požádání  vydat  zákazníkovi doklad o zakoupení zboží,

 

c) dodržovat hygienické a veterinární předpisy,

 

d) udávat o prodávaném zboží pravdivé údaje a správně označovat původ zboží,

 

e) odklidit a odvést prázdné krabice a obaly tak, aby tržní místo zůstalo po skončení trhů čisté. Je zakázáno vyhazovat prázdné obaly do odpadkových košů. K odložení odpadků, vzniklých prodejem, slouží přistavený kontejner.

 

 

 

Článek  6

Poplatky

 

1) Prodávající jsou povinni uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství výběrčímu poplatků, kterým je městská policie. Poplatek se vybírá rovněž i za zaparkovaný automobil na ploše tržního místa, pokud nebyl zaparkován na k tomuto účelu vyhrazeném místě.

 

2) Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.

 

Článek  7

Kontrola prodeje

 

1) K provádění kontroly jsou oprávněni :

                a)  Česká obchodní inspekce,

                b)  Veterinární a hygienická služba,

    c)  Městský úřad v Sušici, včetně Městské policie Sušice, a to v rozsahu pověření,

    d)  Živnostenský úřad,

    e)  další orgány a instituce v rozsahu stanovených pravomocí.

 

2) Prodávající je povinen :

               a)  předložit kontrolnímu orgánu k nahlédnutí průkaz totožnosti, živnostenský list, doklady o zboží a případně další doklady,

               b)  respektovat nařízení kontrolního orgánu.   

 

Článek  8

Sankce

 

Nedodržování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů2).

 

Článek  9

Závěrečná ustanovení

 

1) Zrušují se dřívější tržní řády a jejich doplňky.

 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1998.

 

 

 

 

 

 

   Vladimír Říha                                                             Karel Janda

zástupce starosty                                                        starosta města Sušice

 1) § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

2) např. § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném     znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole