Usnesení z jednání rady města 3.10.2016

 

Usnesení 606. – 618. 

ze zasedání rady města ze dne 3. října 2016

 

 

606. Rada města schvaluje program jednání.

 

607. Rada města bere na vědomí objednávku a zadání znaleckého posudku soudnímu znalci: Ing. Martin Múčka, Ph.D., Chaloupky 74, 696 62 Strážnice, IČ: 613 95 862 na dřevěnou venkovní terasu v Parku Ostrova Santos.

 

608. Rada města bere na vědomí výpověď Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Plzeň, smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Sušice. Smluvní vztah bude ukončen 31. 12. 2016.

 

609. Rada města bere na vědomí článek a leták Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven a kanceláří – praktické rady a informace pro podnikatele při nakládání s odpady.

 

610. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. A-000402-00 ze dne 19. 10. 2006 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

611. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku st.p.č. 327/1 o výměře cca 41 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu, a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

 

612. Rada města schvaluje smlouvu o umístění sítě mezi městem Sušice a Jiřím Vavrouškem, Markušova 1638/14, Praha 4, o umístění plynové přípojky do pozemku p. č. 2254/3 v katastrálním území Sušice nad Otavou v majetku města Sušice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

613. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající ve zřízení umístění a provozování  zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 221/1 v k.ú. ČervenéDvorce a p.č. 286/7a 542/3 v k.ú. Dolní Staňkov, v rozsahu cca 28,3 m2 za celkovou náhradu 1700,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

614. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002695-00 s firmou HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, Praha 10 na akci „Sušice, ul. 5. května čp. 671 – teplofikace a zateplení objektu“, kterým se mění cena díla na 1 839 259,33 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

615. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002685-00 s firmou HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, Praha 10 na akci „Sušice, ul. 5. května čp. 757 – teplofikace a zateplení objektu“, kterým se mění cena díla na 1 338 092,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

616. Rada města bere na vědomí žádost o udělení čestného občanství MUDr. Václavu Vokounovi.

 

617. Rada města bere na vědomí žádost pana Františka Pekharta o uvolnění z funkce ředitele Základní umělecké školy Fr. Stupky ke dni 30. 6. 2017 z důvodu odchodu do důchodu a ukládá Odboru školství zajistit přípravu výběrového řízení.

 

618. Rada města nesouhlasí s odkupem pozemku p.č. 2316/1 v k. ú. Sušice do vlastnictví města a ukládá Odboru majetku a rozvoje města zjistit možnosti bezúplatného převodu  od Ministerstva obrany.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
   místostarostka