Odbor dopravy a silničního hospodářství - Činnost

 

Evidence řidičů

  • příjem žádostí a zjišťování podkladů k vydání řidičského průkazu a mezinárodního ŘP
  • při ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu výdej náhradního ŘP
  • příjem žádostí, zjišťování podkladů a  vydávání Osvědčení o profesní způsobilosti řidičů z povolání
  • zápisy trestů do karet řidičů
  • vedení spisu řidiče, zakládání podkladů do spisu řidičů k vydání řidičských průkazů, osvědčení o  profesní způsobilosti,  rozhodnutí o trestech a zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel
  • ukládání dokladů do příruční evidence – kartoték
  • provádí výpisy z registru řidičů pro Policii ČR apod.
  • ke konci roku 2006 evidováno cca  17.000 řidičů 

 

Registr vozidel

  • provádí zápis vozidel do registru a vyřazování z registru
  • provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla, měření emisí vozidla a kontrolní nálepky registrace vozidla
  • vystavuje duplikáty Technických  průkazů a Osvědčení o registraci vozidla za ztracené, odcizené apod.
  • vede evidenci tiskopisů (tj. Technický průkaz, Osvědčení o registraci vozidla, známky STK a SME ) a vede početní přehled o jejich vydání
  • provádí ve správním řízení povolování a schvalování staveb a přestaveb vozidel
  • vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny
  • provádí lustraci motorových vozidel
  • provádí výpisy z registru vozidel pro Policii ČR, Městskou policii, exekutory, notáře apod.
  • ke konci roku 2006  evidováno cca 26.200 vozidel
  • v roce 2006 provedeno cca 7.600 změn v registru a vydáno 685 rozhodnutí o dovozu vozidla 

 

Zkušební komisař

  • provádění zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění
  • provádění opravných zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění
  • kontrola žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrola lékařských prohlídek, kontrola dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žákům
  • vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů
  • zpracování výsledků zkoušek o získání řidičského oprávnění a předání dokladu o provedené zkoušce k výdeji řidičského průkazu 
  • metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami 
  • vydávání rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • vydávání  rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel
  • registrace autoškol
  • eviduje výcviková vozidla pro  použití k výcviku v autoškole
  • evidováno 5 autoškol a v roce 2006 bylo provedeno cca 750 zkoušek
  • zúčastňuje se výkonu státního odborného dozoru v stanici SME a provádí kontrolní činnost

 

Přestupky na úseku provozu motorových a nemotorových vozidel

  • projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle
  • přestupkového zákona
  • projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
  • projednání případů v příkazním řízení
  • zahájení řízení o přestupku, projednání přestupku, přizvání soudních znalců, dokazování spáchání přestupků, časté jednání s právními zástupci, problematika doručování, vydání rozhodnutí o přestupku, po nabytí právní moci předání rozhodnutí do evidence řidičů, finančnímu odboru k evidenci plateb, informace účastníku dopravní nehody k likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny
  • po podání odvolání předání spisové složky s vyjádřením odvolacímu orgánu
  • jednání s pojišťovnami ve vztahu k vzniklým škodám na zdraví a materiálním škodám při dopravní nehodě
  • v roce 2006 vydáno cca 550 rozhodnutí o přestupku

 

Bodový  systém

  • záznamy bodů za přestupky v silničním provozu
  • záznamy sankcí za přestupky a trestné činy způsobené v silničním provozu
  • zadržování a vracení zadržených řidičských průkazů

 

Silniční hospodářství

  • provádí státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi II. a III. tř., MK a ÚK
  • projednává jiné správní delikty na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb.
  • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II a III. tř., MK a ÚK  rozhodnutím
  • stanovuje podmínky a rozhoduje o umístění inženýrských sítí v silničním tělese, o jejich opravách a odstranění formou rozhodnutí
  • vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke stavebním zájmům v sousedství silnic
  • stanovuje dopravní značení na silnicích a místních komunikacích
  • ukládá rozhodnutím opatření k odvrácení ohrožování silnic a bezpečnosti provozu
  • řeší stížnosti na úseku silničního hospodářství
  • rozhoduje o umístění reklamních a informačních tabulí 
  • stanovuje podmínky a dává vyjádření ke stavebním zájmům v sousedství silnic
  • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu nad stavbami komunikací a mostů
  • v roce 2006 vydáno cca 190 rozhodnutí v oblasti silničního hospodářství

 

Taxislužba

  • provádí zkoušky z odborné způsobilosti a vydává osvědčení o provedené zkoušce
  • provádí prověrku dobré pověsti provozovatele
  • vydává stanovisko ke koncesi
  • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby v územním obvodu dopr. úřadu
  • vydává přepravní podmínky k provozování taxislužby
  • státní odborný dozor nad provozováním taxislužby
  • stanovení evidenčního čísla provozovateli taxislužby do 7 dnů ode dne obdržení oznámení obsahující stanovené údaje a předá doklad o evidenčním čísle
  • vyjmutí vozidla z evidence taxislužby, do 7 dnů po obdržení oznámení o změně vyjme vozidlo taxislužby z evidence a písemně provozovatele vyrozumí
  • eviduje 8 provozovatelů taxislužby