Odbor dopravy a silničního hospodářství - Činnost

 

Evidence řidičů

 • příjem žádostí a zjišťování podkladů k vydání řidičského průkazu a mezinárodního ŘP
 • při ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu výdej náhradního ŘP
 • příjem žádostí, zjišťování podkladů a  vydávání Osvědčení o profesní způsobilosti řidičů z povolání
 • zápisy trestů do karet řidičů
 • vedení spisu řidiče, zakládání podkladů do spisu řidičů k vydání řidičských průkazů, osvědčení o  profesní způsobilosti,  rozhodnutí o trestech a zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel
 • ukládání dokladů do příruční evidence – kartoték
 • provádí výpisy z registru řidičů pro Policii ČR apod.
 • ke konci roku 2006 evidováno cca  17.000 řidičů 

 

Registr vozidel

 • provádí zápis vozidel do registru a vyřazování z registru
 • provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla, měření emisí vozidla a kontrolní nálepky registrace vozidla
 • vystavuje duplikáty Technických  průkazů a Osvědčení o registraci vozidla za ztracené, odcizené apod.
 • vede evidenci tiskopisů (tj. Technický průkaz, Osvědčení o registraci vozidla, známky STK a SME ) a vede početní přehled o jejich vydání
 • provádí ve správním řízení povolování a schvalování staveb a přestaveb vozidel
 • vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny
 • provádí lustraci motorových vozidel
 • provádí výpisy z registru vozidel pro Policii ČR, Městskou policii, exekutory, notáře apod.
 • ke konci roku 2006  evidováno cca 26.200 vozidel
 • v roce 2006 provedeno cca 7.600 změn v registru a vydáno 685 rozhodnutí o dovozu vozidla 

 

Zkušební komisař

 • provádění zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • provádění opravných zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • kontrola žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrola lékařských prohlídek, kontrola dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žákům
 • vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů
 • zpracování výsledků zkoušek o získání řidičského oprávnění a předání dokladu o provedené zkoušce k výdeji řidičského průkazu 
 • metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami 
 • vydávání rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • vydávání  rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel
 • registrace autoškol
 • eviduje výcviková vozidla pro  použití k výcviku v autoškole
 • evidováno 5 autoškol a v roce 2006 bylo provedeno cca 750 zkoušek
 • zúčastňuje se výkonu státního odborného dozoru v stanici SME a provádí kontrolní činnost

 

Přestupky na úseku provozu motorových a nemotorových vozidel

 • projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle
 • přestupkového zákona
 • projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • projednání případů v příkazním řízení
 • zahájení řízení o přestupku, projednání přestupku, přizvání soudních znalců, dokazování spáchání přestupků, časté jednání s právními zástupci, problematika doručování, vydání rozhodnutí o přestupku, po nabytí právní moci předání rozhodnutí do evidence řidičů, finančnímu odboru k evidenci plateb, informace účastníku dopravní nehody k likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny
 • po podání odvolání předání spisové složky s vyjádřením odvolacímu orgánu
 • jednání s pojišťovnami ve vztahu k vzniklým škodám na zdraví a materiálním škodám při dopravní nehodě
 • v roce 2006 vydáno cca 550 rozhodnutí o přestupku

 

Bodový  systém

 • záznamy bodů za přestupky v silničním provozu
 • záznamy sankcí za přestupky a trestné činy způsobené v silničním provozu
 • zadržování a vracení zadržených řidičských průkazů

 

Silniční hospodářství

 • provádí státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi II. a III. tř., MK a ÚK
 • projednává jiné správní delikty na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb.
 • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II a III. tř., MK a ÚK  rozhodnutím
 • stanovuje podmínky a rozhoduje o umístění inženýrských sítí v silničním tělese, o jejich opravách a odstranění formou rozhodnutí
 • vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • stanovuje dopravní značení na silnicích a místních komunikacích
 • ukládá rozhodnutím opatření k odvrácení ohrožování silnic a bezpečnosti provozu
 • řeší stížnosti na úseku silničního hospodářství
 • rozhoduje o umístění reklamních a informačních tabulí 
 • stanovuje podmínky a dává vyjádření ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu nad stavbami komunikací a mostů
 • v roce 2006 vydáno cca 190 rozhodnutí v oblasti silničního hospodářství

 

Taxislužba

 • provádí zkoušky z odborné způsobilosti a vydává osvědčení o provedené zkoušce
 • provádí prověrku dobré pověsti provozovatele
 • vydává stanovisko ke koncesi
 • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby v územním obvodu dopr. úřadu
 • vydává přepravní podmínky k provozování taxislužby
 • státní odborný dozor nad provozováním taxislužby
 • stanovení evidenčního čísla provozovateli taxislužby do 7 dnů ode dne obdržení oznámení obsahující stanovené údaje a předá doklad o evidenčním čísle
 • vyjmutí vozidla z evidence taxislužby, do 7 dnů po obdržení oznámení o změně vyjme vozidlo taxislužby z evidence a písemně provozovatele vyrozumí
 • eviduje 8 provozovatelů taxislužby