Odbor správní - Činnost

Vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti. 
Zaměstnává 10 zaměstnanců včetně vedoucího odboru.

 Hlavní činnosti odboru:

 • vykonává státní správu, podle příslušných zákonů (vydává správní rozhodnutí I. stupně);
 • připravuje podklady pro sčítání lidu;
 • vede centrální evidenci obyvatel, zaznamenává změny, zasílá na obecní úřady ve své působnosti změny z centrálního registru obyvatel, poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel;
 • zabezpečuje činnost ohlašovny, přijímá žádosti o zaevidování změny údaje o místu trvalého pobytu, návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, v souvislosti se změnami názvů ulic provádí změny v evidenčních kartách obyvatel a domovních knihách;
 • projednává přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. a ukládá sankce podle právních předpisů;
 • zpracovává zprávy pro soudy a Policii ČR;
 • vyřizuje žádosti a vyhotovuje doklady (občanské průkazy a cestovní doklady);
 • provádí legalizaci a vidimaci dokladů (ověřuje kopie listin a pravost podpisů);
 • vybírá místní poplatky;
 • vede evidenci o pokutách uložených jednotlivými odbory a sleduje jejich placení;
 • vymáhá nedoplatky (místní poplatky, pokuty, penále);
 • připravuje podklady pro rozdělení nebo sloučení obcí;
 • vede matriční knihy, vydává matriční doklady (výpisy z knih narození, manželství a úmrtí v působnosti jeho správního obvodu);
 • přijímá dotazník o uzavření manželství snoubenců a zajišťuje zdárný výkon obřadu;
 • rozhoduje o povolení, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce;
 • přijímá oznámení o uzavření církevního sňatku, oznámení manželů po rozvodu, pokud přijmou ve stanovené lhůtě své příjmení, které měli před uzavřením manželství;
 • vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizím státním příslušníkem, nebo uzavření sňatku v cizině, vyhotovuje doklady pro použití v cizině;
 • rozhoduje o povolování změn jména a příjmení v rozsahu působnosti pověřeného matričního úřadu;
 • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost na matričních úřadech ve svém obvodu;
 • vede sbírku listin a druhopisů matrik matričních úřadů zařazených ve správním obvodu, zakládá dodatečné záznamy a opravy, vydává potvrzení ze sbírek listin a druhopisů matrik;
 • ověřuje odbornou znalost právních předpisů dle § 9 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb. matrikářů z matričních úřadů svého obvodu a vydává osvědčení o vykonané zkoušce;
 • podává na krajský úřad žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle zákona č. 40/1993 Sb. ;
 • je odvolacím orgánem pro vydaná rozhodnutí ve správním řízení dle zákona č. 301/2000 Sb. matričními úřady svého správního obvodu;
 • připravuje podklady pro zápis do zvláštní matriky;
 • povoluje výherní hrací přístroje (pouze v případě, že není provoz přístrojů na území města Sušice zakázán vyhláškou);
 • přijímá oznámení o konání shromáždění, stanovuje podmínky konání, případně zakazuje shromáždění,
 • vykonává působnost registračního úřadu,
 • vede a aktualizuje seznamy voličů,
 • organizačně a technicky zabezpečuje volby do Parlamentu ČR, evropského parlamentu, krajských a obecních zastupitelstev a prezidenta ČR,
 • plní úkoly dané obci a úřadu na úseku požární ochrany
 • plní další úkoly uložené městským zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem i úkoly uložené MěÚ příslušnými orgány.
 •  vede pokladní správu (hlavní pokladna)