Odbor majetku a rozvoje města - Činnost

Vykonává činnost v oblasti samostatné působnosti. Hlavní činnosti odboru:
1. podílí se na přípravě materiálů (např. plánů, studií, koncepcí) k rozvoji města;
2. zabezpečení hospodářsko-provozního vnitřního chodu aparátu MěÚ;
3. kontroluje a monitoruje stav majetku města;
4. kontroluje a monitoruje stav majetku města;
5. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob výrobu odpadkových košů a spolupracuje s oprávněnou osobou, provádějící sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu;
6. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob výsadbu a údržbu veřejné zeleně, sečení travnatých ploch dle harmonogramu, prořez stromů, stříhání keřů a živých plotů;
7. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, uličních vpustí, mostů, lávek pro pěší ve městě a osadách, vede přehled (pasport) místních komunikací;
8. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob zimní a letní údržbu místních komunikací a chodníků (pluhování,posyp, kropení, čištění, sekání krajnic);
9. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob otevírání bytů ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky;
10. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob výrobu a údržbu laviček, zařízení dětských hřišť;
11. podává za město žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích v majetku města;
12. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob správu, údržbu, opravy veřejného osvětlení Sušice a osad;
13. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob vánoční osvětlení města;
14. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob provoz zimního stadionu;
15. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob drobné opravy a úpravy majetku města;
16. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob údržbu, nátěry, opravy dopravního značení;
17. projednává a vyřizuje pronájmy vyhrazených parkovišť;
18. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob provoz veřejných WC;
19. eviduje žádosti o pronájem, odprodej a směnu městského majetku;
20. zodpovídá za přípravu kvalifikovaných stanovisek k materiálům zpracovaných řízenými organizacemi (např. městské lesy, technické služby, bytové hospodářství, vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství, pohřebnictví) a za prošetřování stížností týkajících se jejich činnosti;
21. spravuje movitý a nemovitý majetek města, zajišťuje řádné hospodaření s ním, jeho údržbu a operativní evidenci;
22. eviduje majetek města a uzavřené smlouvy;
23. v rámci rozpočtu hospodaří s přidělenými prostředky, zpracovává plán investičních a neinvestičních prostředků pro potřeby MěÚ a zabezpečuje jeho realizaci;
24. zajišťuje nákupy a evidenci osobních a ochranných pracovních prostředků, a jejich výdej zaměstnancům MěÚ;
25. soustřeďuje požadavky na materiálně technické zabezpečení všech pracovišť MěÚ a zajišťuje vybavení potřebné k plnění jejich úkolů, zejména hygienických podmínek pracovního prostředí;
26. zabezpečuje nákup materiálu, výrobků a vede skladové hospodářství, včetně operativní a účetní evidence, zajišťuje jejich skladování, přemisťování, údržbu a opravy; zodpovídá za kvalitní provádění těchto služeb;
27. provádí drobný nákup v maloobchodě;
28. zajišťuje pro MěÚ styk s dodavateli materiálů, výrobků, prací a služeb;
29. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných právnických nebo fyzických osob údržbu technického vybavení budov spravovaných městem;
30. zajišťuje investiční výstavbu města,
31. sleduje dotační politiku a připravuje podklady pro žádosti o dotace,
32. připravuje a zajišťuje výběrová řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
33. eviduje žádosti o byt, půdní vestavby a žádosti o bytovou náhradu (soudní výpovědi), prověřuje bytovou situaci žadatelů;
34. připravuje a zpracovává materiály do bytové komise, podklady pro žaloby na výpověď nájmu, materiály k rozšíření bytové jednotky;
35. kontroluje užívání bytů, spolupracuje se správcem bytového fondu;
36. podílí se na předávání staveniště a převzetí hotového díla;
37. zpracovává historický majetek města dle zákona č. 172/1991 Sb., vyřizuje restituční pohledávky;
38. plní další úkoly uložené městským zastupitelstvem, radou, starostkou, místostarostou a tajemníkem i úkoly uložené MěÚ příslušnými orgány.