Veřejná vyhláška - cyklostezka Velký Bor - Srní

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I                                                                                                    telefon: 376 540 131, fax:376 540 112

Zn:

 410/09

 

V Sušici dne:29.4.2009

 

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Matějková

376540131

376540112

dmatejkova@mususice.cz

 

 


 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ a § 190 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.1.2009 podal

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01  Vimperk, IČO:00583171

V zastoupení Ing. Ireny Hískové, Inž.činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61, 384 92 Borová Lada

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

CYKLOSTEZKA  GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA - PRÁŠILY - SRNÍ
IV. úsek : VELKÝ BOR - SRNÍ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1509, 5011/2, 5012/1, 5016, 5018, 5019, 5020, 5021, 5024/1, 5040 v katastrálním území Prášily, parc. č. 5011/1, 5012/3, 5024/4, 5129, 5130, 5133, 5134, 5136, 5137, 5153, 5154, 5500/2 v katastrálním území Horky u Srní, parc. č. 5122, 5141/1, 5143, 5144, 5152, 5209, 5500/3 v katastrálním území Srní II.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Trasa cyklistické stezky Gerlova Huť - Nová Hůrka – Prášily – Srní nyní řeší IV.úsek cyklostezky Velký Bor – Srní, který navazuje na III. úsek (Vysoké Lávky – Prášily – Velký Bor). Realizací stavby  je přeložení cyklistického provozu mimo komunikaci pro motorová vozidla III/16911 s využitím stávajících polních a lesních cest. Trasa cyklostezky je 4272 m dlouhá a na začátku a konci je umístěna na samostatné těleso. Trasa zahrnuje jeden mostní objekt přes Plavební potok a jedno úrovňové křížení se stávající silnicí.V oblasti Mechova dojde k úpravě a  zvětšení kapacity parkovacích míst.

Umístění stavby na pozemku:

-          Stavba je umístěna na pozemcích p.č. . 1509, 5011/2, 5012/1, 5016, 5018, 5019, 5020, 5021, 5024/1,     5040 v katastrálním území Prášily, parc. č. 5011/1, 5012/3, 5024/4, 5129, 5130, 5133, 5134, 5136, 5137, 5153, 5154, 5500/2 v katastrálním území Horky u Srní, parc. č. 5122, 5141/1, 5143, 5144, 5152, 5209, 5500/3 v katastrálním území Srní II.

Určení prostorového řešení stavby:

-            Jedná se o liniovou stavbu. Nová cyklostezka je zřízena jako obousměrný pás se dvěma jízdními pruhy, částečně s prašným povrchem a částečně s asfaltovým.

 Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-          Při výběru pozemků byl kladen mimořádný důraz na minimalizování zásahů do životního prostředí (omezení kácení v lesních úsecích) .Vliv uvedeného záměru na Evropsky významnou lokalitu a Ptačí oblast Šumava lze vyloučit. Uvedená  stavba je v souladu se záměry územního plánování.

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území „ koordinační situace „ v měřítku 1 : 1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.

3.         Projekt pro stavební povolení bude vyhovovat obecně technickým požadavkům na  výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

4.         Budou dodrženy podmínky vyplývající ze zákona č. 201987 Sb.  o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

5.         Budou dodrženy podmínky Správy národního parku a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, zn. NPS 9065/2008 ze dne 14.10.2008

-          souhlas Správy je limitován souhlasem nájemce pozemku na p.p.č.1509 v k.ú.Prášily. Parcelu č. 1509 má od Správy pronajatou pan Miroslav Melcher ml. Bytem Červené Dvorce 11, 342 01 Sušice, do zahájení prací musí být s nájemci záležitost projednána

-          musí být dodrženo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. SZ NPS 08888/2008/2 – NPS 09328/2008 ze dne 13.10.2008

6.       Budou dodrženy podmínky Správy národního parku a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, zn. NPS 09279/2008 ze dne 25.9.2008

-          Bude respektován zákaz přibližování po této trase, pokud bude dořešena situace umožňující přibližování přes tuto trasu, tedy zbudování  křížení trasy s pevným podkladem (např. kamenná dlažba), odolným proti vlečení dřeva. Jedná se o křížení v km 1,44, v km 1,72 (elektrovod), v km 2,35 – 2,37 (U křížku). Dále bude provedena úprava situování trasy v km 3,7 až 3,9. Zde je nutné trasu posunout mimo skládky dřeva, tedy bezprostředně k silnici, a obdobně jako u křížení upravit – zpevnit trasu výjezdu na silnici, tak aby bylo možné provádět odvoz z těchto skládek. Konkrétní řešení konzultovat s Ing. Jiřím Kecem, vedoucím ÚP Srní.

-          Trasu bude v mimosezónní  dobu možno využívat pro dopravu materiálu, potřebného pro vykonávání péče o lesní ekosystémy (především – obnova a ochrana lesa), terénním autem nebo traktorem s jednoosým přívěsem.

-          Navrhovaná potřeba kácení-odlesnění v rámci trasy je minimálního rozsahu a lze s ní souhlasit. Je však nutné, vzhledem k dalšímu specifickému využívání trasy, včas projednat trvalé omezení dle § 13 zákona 289/1995 Sb.(Lesní zákon). Tímto rozhodnutím pozemek zůstane nadále zařazen v PUPFLu. Schvalujícím orgánem, vzhledem k tomu že se jedná o rozsah do 1 ha, by měl být MÚ Sušice.

-          Poslední připomínka je nikoliv z pohledu OLH, ale ze znalosti prostředí, a to že přístup pro obhospodařování některých zemědělských pozemků (louky) na Velkém Boru je pouze po této cestě.

7.       Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy národního parku a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje  260, 385 01 Vimperk, zn. NPS 09281/2008 ze dne 25.9.2008

-          Lícové stěny opěr a podpěry mostního objektu přes Plavební (Severský) potok v 4,192 km trasy budou  z přírodního kamene

-          Projekt neřeší detail rekonstrukce a zřízení nových trubních propustků v 0,965 km,  1,264 km a 1,348 km. Veškeré lícní objekty budou provedeny z kamenného zdiva

-          Při stavbě nesmí dojít k úniku ropných látek do vodního toku, používané mechanizmy budou mít biologicky odbouratelné olejové náplně.

8.       Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, zn. HSPM-615-2/KT/SPD-2008 ze dne 14.10.2008

-          Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.

-          Další stupeň projektové  dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.

9.       Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Sušice odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice č.j.354/08/SPC ze dne 29.9.2008

10.   Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava 4, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice , zn. 2008/52603/142-P ze dne 23.9.2008

-     Záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona

11.   Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Klatovy, Za kasárny 324/IV, 339 01 Klatovy, zn. 1754/2008 ze dne 22.8.2008

-          Během realizace nesmí dojít k porušení živičného povrchu komunikace, případné poškození bude opraveno.

-          Provádění prací v tělesech silnic a silničních pozemcích musí být v souladu s TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR

12.   Budou dodrženy podmínky z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č.j. 22136/09/CPN/VV0 ze dne 26.2.2009

13.    Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,zn. RE 31/2009 ze dne 30.3.2009

-          Okraj tělesa cyklostezky bude umístěn min. 3 m od stávajících opěrných bodů vedení 22 kV „SRNÍ-PRÁŠILY-STARÁ HŮRKA“. Při změně nivelety terénu v ochranném pásmu bude dle normy PNE 33 3301 dodržena min. vzdálenost 5,6 m vodičů k povrchu nově budované cyklostezky.

-          V případě nevyhovujícího křížení plánované cyklostezky se stávajícím zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno realizovat přeložku dotčeného zařízení distribuční soustavy. Přeložka bude řešena dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění na základě podání žádosti na ČEZ Distribuce, a.s., a to v dostatečném předstihu před zahájením realizace stavby Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní, IV. úsek Velký Bor –Srní.

-          Při realizaci stavby  Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní, IV.úsek Velký Bor – Srní je nutno dodržet obecně platné „ Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení „, které jsou nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

-          Před zahájením stavby Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní, IV. úsek Velký Bor – Srní požádá ČEZ Distribuce, a.s. vybraný zhotovitel stavby o vydání souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu podzemního vedení ve smyslu § 46, odst. 8, 11 zákona č. 458/2000 Sb.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01  Vimperk, v zastoupení Ing. Ireny Hískové, Inž.činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61, 384 92 Borová Lada
Pozemkový fond České republiky, Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1
Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67  Klatovy

 

Odůvodnění:

Dne 29.1.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28.4.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Vyjádření Pozemkového fondu České republiky, Husinská 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn. N 3869/09 ze dne 19.1.2009

-          Rozhodnutí SNP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, zn. SZ NPS 10211/2008/4-NPS 11272/2008 ze dne 5.12.2008

-          Oznámení SNP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, SZ NPS 10211/2008/5-NPS 00088/2009 ze dne 6.1.2009

-          Oznámení SNP a CHKO Šumava, Sušická 399,341 92 Kašperské Hory, SZ NPS 10211/2008/2-NPS 10536/2008 ze dne 4.11.2008

-          Vyjádření SNP a CHKO Šumava, Správy národního parku a CHKO Šumava Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, zn. NPS 09279/2008 ze dne 25.9.2008

-          Závazné stanovisko SNP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, zn.SZ NPS 08888/2008/2 – NPS 09328/2008 ze dne 13.10.2008

-          Stanovisko SNP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, zn. SZ NPS 09052/2 – NPS 09218/2008 ze dne 25.9.2008

-          Stanovisko SNP a CHKO Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, zn. NPS 09279/2008 ze dne 25.9.2008

-          Stanovisko SNP a CHKO Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, zn.NPS 09281/2008 ze dne 25.9.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor výstavby a ÚP, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice, zn. 13/08/VYS ze dne 2.1.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor výstavby a ÚP, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice, zn.3523/08/VYS ze dne 29.10.2008

-          Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, zn.HSPM-615-2/KT/SPD-2008 ze dne 14.10.2008

-          Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy Oblast povodí Vltavy, pracoviště Strakonice, Palackého nám.1090/I, 386 01 Strakonice, zn. OPV/St-889/08/B ze dne 8.9.2008

-          Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 18,306 13 Plzeň, zn. ŽP/11219/08 ze dne 8.10.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor dopravy a silničního hospodářství, Nám.Svobody 138, 342 01 Sušice, zn. 3588/08/DOP/Pa ze dne 6.10.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Nám.Svobody 138, 342 01 Sušice, č.j. 354/08/SPC ze dne 29.9.2008

-          Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava 4, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, zn. 2008/52603/142-P ze dne 23.9.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, zn. 1905/08/ZPR ze dne 15.9.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, č.j. 1932/08/ZPR/Ces. Ze dne 22.8.2008

-          Vyjádření MÚ Sušice odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, č.j. 2059/08/ZPR/Can ze dne 15.9.2008

-          Stanovisko Policie České republiky, okresní ředitelství Klatovy dopravní inspektorát, Nábřeží kpt.Nálepky 412, č.j. ORKT-8041-2/ČJ-2008-06 ze dne 11.9.2008

-          Vyjádření AQUAŠumava, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, zn. 529/2008 ze dne 27.8.2008

-          Vyjádření Správy a údržby silnic Klatovy, Za Kasárny 324/IV, 339 67 Klatovy, zn. 1754/2008 ze dne 22.8.2008

-          Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy, zn. 20337/21/08 ze dne 20.8.2008

-          Stanovisko NIPI ČR, o.s., Koterovská 134, 326 00 Plzeň, zn. Ka – 288 ze dne 19.8.2008

-          Stanovisko ČEZnet, a.s., Oblast západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň, zn. 12576/B/08 ze dne 14.8.2008

-          Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. RE 31/2009 ze dne 30.3.2009

-          Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j.22136/09/CPN/VV0 ze dne 26.2.2009

-          Vyjádření Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl.legií 37, 339 01 Klatovy, zn. Sa/2007/570554 ze dne 3.9.2007

-          Vyjádření Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy, zn. V-894-2007-1991 ze dne 28.8.2007

-          Vyjádření Čepro, a.s., Dělnická 12213, 170 04 Praha 4 ze dne 26.9.2007

-          Vyjádření Národní památkový ústav, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, č.j.NPÚ 341/5123/2007 ze dne 21.9.2007

-          Vyjádření Mero ČR, a.s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j. 2007/9/2-1 ze dne 3.9.2007

-          Souhlas VUSS Praha, a.s. Podbabská 1014/20, č.j. 1354-ÚP/2007-7103/41 ze dne 4.9.2007

-          Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 ze dne 6.9.2007

-          Vyjádření Vlastivědné muzeum  Hostašova ul. Č.1, 339 01 Klatovy, zn. 419/2007 ze dne 18.9.2007

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Telefónica O2 Czech, Republic a.s., ČEZ Distribuce, a.s

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

JUDr. Milan M a z a n e c

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení..

 

 

Dálkový přístup:

 

Vyvěšeno dne:…………………..                                     Sejmuto dne:……………………………

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 25.2.2009.

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01  Vimperk

v zastoupení Ing. Irena Hísková, Inž.činnosti ve stavebnictví, Borová Lada 61, 384 92 Borová Lada

OÚ Srní

OÚ Prášily

MÚ Sušice

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Pozemkový fond České republiky, Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1
Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67  Klatovy
Telefónica O2 Czech, Republic a.s. DLSS Plzeň, P.O.BOX 56, 130 76  Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874, 405 02  Děčín

 
dotčené správní úřady
Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1.máje 11, 385 01  Vimperk
Správa NP a CHKO Šumava Vimperk pracoviště Kašperské Hory, Sušická, 341 92  Kašperské Hory
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01  Klatovy IV
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 16  Plzeň
Městský úřad Sušice odbor dopravy a silničního hospodářství, Nám. Svobody 138, 342 01  Sušice I
Městský úřad Sušice odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Nám. Svobody 138, 342 01  Sušice I
Městský úřad Sušice odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, 342 01  Sušice I
Policie ČR Dopravní inspektorát, 339 01  Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165, 339 01  Klatovy
VUSS Plzeň, Radobyčická 25, 300 00  Plzeň

 
ostatní
EUROBUILD s.r.o., Horova 3121, 616 00  Brno
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Palackého nám 1090, 386 01  Strakonice
Povodí Vltavy, s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 21  České Budějovice
AQUA ŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22  Nýrsko
NIPI ČR o.s., Koterovská 134, 307 03  Plzeň
ČEZ ICT Services, a.s., Slovanská alej 33, 326 00  Plzeň
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legiií 37, 339 01  Klatovy
VODOSPOL s.r.o, Ostravská 169, 339 01  Klatovy
ČEPRO, a.s., Dělnická 12 213, 170 04  Praha 7
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37  Plzeň
Metro ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01  Kralupy nad Vltavou
Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00  Praha 10
Vlastivědné muzeum Dr.Hostaše v Klatovech, Dr. Hostaše 1, 339 01  Klatovy
VUSS Praha, a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6