Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Město Sušice

Obecně závazná vyhláška č.  1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

            Zastupitelstvo Města Sušice na svém zasedání dne 18. června 2008 rozhodlo vydat podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2  písm. h)  zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

   

 

Článek 1

Pozemky

 

U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb. (stavební pozemky) se v  jednotlivých částech města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

 

a) koeficient   2,5       části města  Sušice I., II. a III.,

 

b) koeficient   1,0       části města Chmelná, Rok, Vrabčov, Albrechtice, Milčice, Humpolec,

       Divišov, Nuzerov, Dolní Staňkov, Záluží, Volšovy a Červené

       Dvorce.

 

 

Článek 2

Stavby

 

            1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 338/1992 Sb. (obytné domy; ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům; byty a ostatní samostatné nebytové prostory) se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v jednotlivých částech obce, v následující výši:

 

a) koeficient   2,5       části města  Sušice I., II. a III.

 

b) koeficient   1,0       část města Chmelná, Rok, Vrabčov, Albrechtice, Milčice, Humpolec,

       Divišov, Nuzerov, Dolní Staňkov, Záluží, Volšovy a Červené

       Dvorce.

 

2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 338/1992 Sb.(stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, a stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost) se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní  sazba daně, případně sazba  daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši  1,5.

 

 

 

 

Článek 3

Závěrečná ujednání

 

Obecně závazná vyhláška ze dne 16. června 1997, o koeficientech stanovených pro výpočet daně z nemovitostí, se zrušuje.

 

 

Článek 4

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kocman                                                                    Petr Mottl

        místostarosta                                                                      starosta města

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne :