Fondy EU /programovací období 2007-13/

 

Fondy Evropské unie

Programovací období 2007-2013

Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy (SF). Ty se přímo zaměřují na snižování rozdílů mezi regiony členských států a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů. Peníze jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů – tzv. programovací období – na základě definování jasných cílů a priorit. Regionální rozvoj je v současné době postaven na třech cílech – konvergence, regionální konkurenceschopnost a evropská územní spolupráce.

Aktuality

Operační programy

Odkazy

 

 

Aktuality

Aktuální výzvy:

ROP NUTS II Jihozápad:     
(3.výzva)                                  
očekávaný počátek příjmu žádostí:       30.06.2008
předpokládané ukončení příjmu:           11.08.2008

OP ŽP:                                     
(Regen.urban.krajiny)          
očekávaný počátek příjmu žádostí:       květen
předpokládané ukončení příjmu:           červen

OP ŽP:                                    
(Nakládání s odpady)          
očekávaný počátek příjmu žádostí:       srpen
předpokládané ukončení příjmu:           září

OP ŽP:                                     
(Zlepšování kvality ovzduší)
očekávaný počátek příjmu žádostí:       říjen
předpokládané ukončení příjmu:           listopad

OP PI                                       
(ICT a Strategické služby)   předpo
očekávaný počátek příjmu žádostí:       běží
předpokládané ukončení příjmu:           31.5.2008

OP PI:                                     
(Inovace)                                
očekávaný počátek příjmu žádostí:       běží
předpokládané ukončení příjmu:           31.12.2008

OP PI:                                      
(Potenciál II)                          
očekávaný počátek příjmu žádostí:       běží
předpokládané ukončení příjmu:           30.9.2008

OP PI:                                      
(Školící střediska)                 
očekávaný počátek příjmu žádostí:       běží
předpokládané ukončení příjmu:           28.2.2009

OP PI:                                      
(Nemovitosti)                        
očekávaný počátek příjmu žádostí:       běží
předpokládané ukončení příjmu:           31.12.2008

Nadace Proměny                    
podávání žádostí do:                          30.6.2008

 

Operační programy

            Pro využití fondů EU v letech 2007 – 2013 bylo v ČR vytvořeno celkem 24 operačních programů (OP), které se dále dělí na tématické a regionální, programy pro Prahu (není zmiňován )a programy Cíle Evropská spolupráce. Operační programy relevantní pro Sušici:

Tématické OP:

     

·         OP Podnikání a inovace

·         OP Životní prostředí

·         OP Lidské zdroje a zaměstnanost

·         OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

·         Integrovaný operační program

Regionální OP: (pro region soudržnosti Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj)

·         ROP NUTS II Jihozápad

 

Evropská územní spolupráce (pro oblast Šumavy)

·         OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

OP Podnikání a inovace

Příklady typových aktivit

 • podpora nově vznikajících firem
 • efektivní využívání energie
 • zlepšování podnikatelského prostředí, inovace
 • více služeb pro rozvoj podnikání

 Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • podnikatelské subjekty
 • sdružení podnikatelů
 •  veřejné výzkumně instituce
 • agentury pro podporu podnikání a investic
 • příspěvkové organizace MPO ČR
 • obce

Podrobnější informace

-         www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi

-         www.czechinvest.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

-         3 041 mi.EUR

 

OP Životní prostředí

Příklady typových aktivit

 • -         podpora vodohospodářských projektů
 • -         lepování kvality ovzduší
 • -         nakládání s odpady
 • -         zlepšení stavu přírody a krajiny
 • -         podpora enviromentálních aktivit
 • -         efektivnější využívání energie

 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         obce
 • -         nestátní neziskové organizace (NNO)
 • -         podnikatelské subjekty
 • -         bytová družstva
 • -         veřejné výzkumné instituce
 • -         nadace a nadační fondy
 • -         občanská sdružení
 • -         církve

Podrobnější informace

-         www.opzp.cz

-         www.sfzp.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

-         4918 mil.EUR

 

 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Příklady typových aktivit

 • -         vzdělávání zaměstnanců
 • -         posilování politik zaměstnanosti
 • -         integrace ohrožených skupin
 • -         podpora mezinárodní spolupráce

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         zaměstnavatelé
 • -         vzdělávací a poradenské instituce
 • -         NNO
 • -         poskytovatelé sociálních služeb
 • -         obce

Podrobnější informace

-         www.esfcr.cz

Kolik peněz je k dizspozici

-         1837 mil. EUR

 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příklady typových aktivit

 • -         rozvoj základního a středního vzdělávání
 • -         vysokoškolské vzdělávání
 • -         větší nabídka dalšího vzdělávání
 • -         lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         obce
 • -         školy a školská zařízení
 • -         vývojová a inovační centra
 • -         NNO
 • -         Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

 

Podrobnější informace

-         www.msmt.cz

 

 

Kolik peněz je k dizspozici

-         1839 mil.EUR

Integrovaný operační program

 

Příklady typových aktivit

 • -         modernizace veřejné správy
 • -         podpora cestovního ruchu (národní a nadnárodní projekty)
 • -         podpora bydlení (města nad 20 000 obyv.)

 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         organizační složky státu
 • -         obce
 • -         svazky obcí
 • -         NNO
 • -         Podnikatelé

 

Podrobnější informace

-         kontaktní mailová adresa: iop@mmr.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

-         155 mil. EUR

 

ROP NUTS II Jihozápad

Příklady typových aktivit

 • -         revitalizace brownfieldů ve městech
 • -         revitalizace veřejných prostranství
 • -         dostupnost center – autobusová nádraží, zastávky, místní komunikace
 • -         rozvoj infrastruktury základního školství
 • -         rozvoj zdravotnické péče
 • -         rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
 • -         rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
 • -         rozvoj služeb cestovního ruchu

 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         obce
 • -         podnikatelé
 • -         NNO
 • -         školy a školská zařízení
 • -         organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
 • -         nadace a nadační fondy
 • -         občanská sdružení
 • -         církve
 • -         a další

 

Podrobnější informace

-         www.rr-jihozapad.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

-         619 mil.EUR

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Příklady typových aktivit

 • -         podpora podnikání a inovací
 • -         rozvoj lidských zdrojů
 • -         podpora cestovního ruchu
 • -         zachování přírodního a kulturního dědictví
 • -         zlepšení dopravy a dostupnosti

 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 • -         obce
 • -         NNO
 • -         Nadace a nadační fondy
 • -         Církve
 • -         Podnikatelé
 • -         Zdravotnická a sociální zařízení
 • -         Kulturní instituce
 • -         Školská zařízení

 

Podrobnější informace

-         www.strukturalni-fondy.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

-         55 mil.EUR

 

Odkazy

Vyhledávání dotačních titulů:    http://www.edotace.cz/rozsirene-vyhledavani/

Podrobnější informace:            www.edotace.cz

                                                       www.strukturalni-fondy.cz

Dále na stránkách jednotlivých ministerstev