Územní rozhodnutí - Cyklostezka Gerlova Huť-Nová Hůrka-Prášily-Srní

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I                                                                                                    telefon: 376 540 131, fax:376 540 112

Zn:

612/08

 

V Sušici dne: 7.5..2008

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Matějková

376540131

376540112

dmatejkova@mususice.cz

 

 
ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.2.2008 podal

Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1.máje 11, 385 01  Vimperk

    v zastoupení Ing. Ireny Hískové, 384 92 Borová Lada 61

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

" Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní "
III. úsek napojení Vysoké Lávky-Prášily-Velký Bor

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1039, 1049, 1051, 1500, 1501/1, 1501/2, 1502, 1508, 1509, 2531/2, 2545/2, 2545/3, 2558, 2593, 4009, 4010, 4225, 4525/3, 4544, 4552, 4553, 4554, 4555, 5500/1, 5507 v katastrálním území Prášily.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Jedná se o výstavbu cyklostezky Gerlova Huť- Nová Hůrka- Prášily - Srní , část III. úsek napojení Vysoké Lávky – Prášily – Velký Bor. V zimě bude trasa  využita pro běžecké lyžování, bude upravována rolbami. Stavba o délce 6,941 km obsahuje 2 mostní objekty (přes Prášilský potok a Jezerní potok) a dvě úrovňová křížení se stávající silnicí III/16911. Nosná konstrukce mostu bude z ocelových nosníků s dřevěnou mostovkou. Zábradlí na mostě a na křídlech je navrženo se svislou výplní, kotvené ke krajním nosníkům  nebo křídlům a bude vyrobeno z hoblovaného talkově impregnovaného řeziva. Dále bude provedeno prodloužení a rekonstrukce několika stávajících propustků. Odvodnění cyklostezky je pomocí jejího podélního a příčného sklonu na terén nebo do přilehlých příkopů. V rámci výstavby cyklostezky se provede úprava stávající zpevněné plochy cca v km 0,700 na 7 parkovacích stání pro OA a rozšíření stávajícího parkoviště na  10 parkovacích stání na Velkém Boru. Povrch cyklostezky bude částečně prašný, částečně asfaltový.

     

Umístění stavby na pozemku:

-            Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily- Srní, III. úsek napojení  Vysoké Lávky-Prášily-Velký Bor se nachází na pozemcích p.č. 1039, 1049, 1051, 1500, 1501/1, 1501/2, 1502, 1508, 1509, 2531/2, 2545/2, 2545/3, 2558, 2593, 4009, 4010, 4225, 4525/3, 4544, 4552, 4553, 4554, 4555, 5500/1, 5507 v katastrálním území Prášily. Problematiku řeší samostatná příloha související dokumentace- Záborový elaborát.

 

Určení prostorového řešení stavby:

-            Jedná se o novou cyklotrasu, která bude zřízena jako samostatná cyklistická stezka. Bude zřízen obousměrný pás se dvěma jízdními pruhy. Šířka zpevnění je 3,00m , na každé straně bude nezpevněná krajnice v šířce 0,50m, délka trasy  6 941m. Stavba je vedena vesměs po stávajících komunikacích (bývalá tanková cesta, tzv.signálka, lyžařská trasa, lesní a polní cesty apod.)

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Při výběru pozemků byl kladen důraz minimalizovat zásahy do životního prostředí – záměr není v kolizi se zájmem ochrany územního systému ekologické stability krajiny. Smyslem cyklostezky  je napojení na stávající cyklotrasu č.33, tzn.podél a v těsné blízkosti silnice III/16 911, aby se trasa napojovala  na významné křižovatky a místa na trase (stávající cyklotrasy č. 2113, 2115, 2119 a silnice-odbočka na obec Prášily). V místech křížení trasy se sdělovacím podzemním kabelem budou zřízeny chráničky, způsob ochrany  bude projednán se správcem kabelové sítě O2.

 

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území „ koordinační situace „ v měřítku 1 : 1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.

3.         Projekt pro stavební povolení bude vyhovovat obecně technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

4.         Budou dodrženy podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

5.         Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 18.1.2008, č.j. HSPM-439-3/KT/SPD-2007

-          Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.

-          Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.

6.       Budou splněny podmínky rozhodnutí Městského úřadu Sušice,odbor ŽP ze dne 30.1.2008, č.j. 230/08/ZPR/Ran

-          Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem a závadnými látkami.

-          Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předložené k vydání souhlasu vodoprávního úřadu.

-          Bude-li změněna dokumentace stavby bude předložena správci toku k posouzení.

7.       Budou dodrženy  podmínky  stanoviska Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice ze dne 5.11.2007,  zn.2007/65719/143-L

-          Záměr je nutno projednat se správci dotčených vodních toků.

-          Stavba podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.

8.       Budou dodrženy podmínky rozhodnutí  Městského úřadu Sušice, odbor dopravy a SH ze dne 4.1.2008, č.j 4876//07/DOP/Pa

-          Připojení k silnici III/16911 bude umístěno a realizováno dle předložené projektové dokumentace, vypracované VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6. Projektová dokumentace bude předložena k územnímu řízení.

-          Povrch připojení musí plynule navazovat na povrch vozovky silnice III/16911 a musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně vytékání vody na silnici.

-          Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Klatovy, Za Kasárny 324, 339 67 Klatovy IV č.j.: 2555/2007 ze dne 18.12.2007:

a)      komunikační napojení musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a § 11, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích-technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti

b)      připojení bude v místech dle zpracované PD

c)      technické řešení provedení připojení k silnici v dalším stupni PD bude odsouhlaseno před stavebním řízením správcem silnice-SÚS Klatovy.

-          Do rozhledových polí nebude vysazována vegetace ani umísťovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry.

9.       Budou splněny podmínky souhlasu SNP a CHKO Šumava, Vimperk ze dne 25.10.2007, zn NPS 8931/2007

-          souhlas Správy je limitován souhlasem nájemců pozemků nap.p.č. 1509 a 4553 obě v k.ú. Prášily.

Parcelu č. 1509 má od Správy pronajatou pan Josef Kubelák, bytem Prášily 90, 342 01 Sušice a parcelu č. 4553 má od Správy pronajatou pan Miroslav Melcher ml., bytem Červené Dvorce 10, 342 01 Sušice, do zahájení prací musí být s nájemci záležitost projednána.

-          přiloženým stanoviskem sekce výzkumu a ochrany přírody z dne 2.1.2008

-          přiloženým stanoviskem orgánu ochrany přírody ze dne 19.12.2007

10.   Budou splněny  podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 23.8.2007, č. j. 140583/07/CPN/MM0 a ze dne 3.9.2007, č.j.148968/07/CPN/MM0

11.   Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň  ze dne 17.9.2007, zn. RE 101/2007.

12.   Budou dodrženy podmínky stanoviska SÚS Klatovy  ze dne 24.10.2007, zn. 2117/2007

-          S naší organizací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na použití části silničního pozemku pro stavbu cyklostezky.

-          Stezka bude mít vlastní pozemek (po skončení prací bude provedeno geodetické zaměření), jehož součástí bude i vybudovaný náhradní příkop pro odvodnění společného tělesa.

-          Stávající silniční propustky budou upraveny (prodlouženy) tak, aby splňovaly účel – provedení srážkových vod z vodoteče.

-          Konstrukční vrstvy cyklostezky budou navazovat na konstrukční vrstvy silnice – návrh řešení nám bude předložen k odsouhlasení.

13.   Budou dodrženy zmírňující opatření pro ochranu EVL a ptačí oblasti Šumava ze zjišťovacího řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 3.3.2008, zn. ŽP/1121/08

-          při stavebních pracích musí být využity veškeré prostředky k ochraně horských vodních toků a přechodových rašelinišť před kontaminací

-          jet nutno eliminovat riziko havarijního znečištění (např. úniky ropných látek z dopravních prostředků)

-          stavbu cyklostezky v blízkosti tokaniště tetřívka obecného na Vysokých lávkách (tj. část cyklotrasy severně  od Prášil) provádět pouze mimo období toku tetřívka, tj. mimo duben a květen

-          před vydáním územního rozhodnutí bude oznamovatelem doložena výjimka podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.

Vláda České Republiky vydala usnesením dne 26.3.2008 č. 318 povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava. Výjimka byla povolena podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 16 odst.2 písm.a) tohoto zákona, a to pro realizaci stavby cyklostezky.

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1.máje 11, 385 01  Vimperk

v zastoupení Ing. Ireny Hískové,  384 92 Borová Lada 61
 
Správa a údržba silnic, Za Kasárny 324, 339 01  Klatovy IV

 

 

Odůvodnění:

Dne 6.2.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.3.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V protokolu je uvedeno, že musí být do vydání územního rozhodnutí dodána výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992Sb., dle podmínek zjišťovacího řízení KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 3.3.2008, č.j. ŽP/112/08.

Dne 7.4.2008 bylo usnesením přerušeno územní řízení z důvodu nedodání výjimky.

Dne 18.4.2008 bylo SNP a CHKO Šumava dodáno sdělení, že k výstavbě cyklostezky v úseku Vysoké Lávky – Velký Bor není zapotřebí výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.114/1992 Sb., neboť základní podmínky ochrany těchto živočichů lze dostatečně zajistit stanovením omezujících podmínek pro provádění stavebních prací v rámci vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení k plánované akci. Po zhodnocení situace (pominutí nutnosti výjimky) je  vydáváno územní rozhodnutí.

 

Dne 25.2.2008 se dopisem v zákonné lhůtě přihlásil jako účastník řízení pan Akad.arch. Adam ze Společnosti vlídné vidiny, Prášily 163, 342 01 Sušice – jako Občanské sdružení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., byl stavebním úřadem vzat za účastníka řízení.

 

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Sušice, odbor ŽP závazné stanovisko ze dne  7.1.2008 , č.j. 3163/07/ŽPR/Kro, vyjádření ze dne 22.10.2007, č.j. 2848/07/ZPR/Ces, rozhodnutí ze dne 30.1.2008, č.j. 230/08/ZPR/Ran

-          SNP a CHKO Šumava souhlas ze dne 13.11.2007 ,zn.SZ NPS 09816/2007/2, stanovisko ze dne 23.11.2007, zn.SZ NPS 09815/2007/2-NPS 10097/2007, závazné stanovisko ze dne 19.12.2007, zn. SZ-NPS 08661/2007/3 – NPS 10678/2007, souhlas ze dne 25.10.2007, zn. NPS 8931/2007, vyjádření ze dne 2.1.2008

-          Povodí Vltavy, s.p. stanovisko ze dne 5.11.2007 , zn.2007/65719/143-L

-          MěÚ Sušice odbor dopravy a silničního hospodář. rozhodnutí ze dne 19.10.2007, zn.4332/07/DOP/Pa

-          Zemědělská vodohospodářská správa Strakonice ze dne 23.10.2007, zn. OPV/St-311/07/B

-          AQUA Šumava s.r.o. vyjádření ze dne 15.10.2007, zn. 792/2007

-          Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP zjišťovací řízení ze dne 3.3.2008, zn.ŽP/1121/08

-          Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Klatovy závazné stanovisko č.j.HSPM-  439-3/KT/SPD-2007

-          Krajská hygienická stanice  Plzeň závazné stanovisko ze dne 17.10.2007, zn. 23101/21/07

-          ČEZnet,a.s. Plzeň, stanovisko ze dne 11.10.2007, zn. 08085/B/07

-          Správa a údržba silnic Klatovy stanovisko ze dne 24.10.2007, zn. 2117/2007

-          Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených  v ČR Plzeň  vyjádření ze dne 29.10.2007, zn 94-07-SN-23

-          Policie ČR Klatovy stanovisko ze dne 13.11.2007, č.j. ORKT -2 -434/DI-2007

-          MěÚ Sušice odbor výstavby a ÚP vyjádření ze dne 2.1.2008, zn.13/08/VYS

-          Západočeská plynárenská , a.s.vyjádření ze dne 7.9.2007, č.j. ZČP-KT-070910-0655/KOR

-          NETPROSYS, s.r.o.  vyjádření ze dne3.9.2007, č.j.4073/07

-          Šumavské vodovody a kanalizace a.s. vyjádření ze dne 3.9.2007, zn. Sa/2007/570554

-          VODOSPOL s.r.o. Klatovy vyjádření ze dne 18.9.2007, zn.V-894-2007-1991

-          Národní památkový ústav Plzeň vyjádření ze dne 21.9.2007, zn. NPÚ-341/5123/2007

-          MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou vyjádření  ze dne 3.9.2007,  č.j.2007/9/2-1

-          VUSS Plzeň souhlas ze dne 4.9.2007 , č.j. 1354-ÚP/2007-7103/41

-          UPC ČR, a.s.  vyjádření ze dne 26.9.2007

-          Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 6.9.2007

-          Vlastivědné muzeum v Klatovech vyjádření ze dne 18.9.2007, zn.419/2007

-          ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 14.9.2007, č.j. 2008/2007/19 a ze dne 17.9.2007- zn. RE 101/2007

-          Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. vyjádření  ze dne 23.8.2007, č.j. 140583/07/CPN/MM0 a ze dne 3.9.2007, č.j.148968/07/CPN/MM0

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a.s, Telefónica O2 Czech, Republic a.s. DLSS Plzeň, Obec Prášily , Akad.arch.Ivan Adam, SÚS Klatovy

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

JUDr. Milan M a z a n e c

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18, písm. a/ ve výši 1000,-Kč byl zaplacen dne 6.2.2008.

 

Příloha:

Ověřený situační výkres „koordinační situace“ v měřítku 1:1000

(dokumentace podle § 9 odst.5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) - obdrží navrhovatel a obec

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Správa NP a CHKO Šumava Vimperk, 1.máje 11, 385 01  Vimperk

v zastoupení Ing. Ireny Hískové , 384 92 Borová Lada 61

Obec Prášily, 342 01  Prášily 110

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
 Správa a údržba silnic, Za Kasárny 324, 339 01  Klatovy IV
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874, 405 02  Děčín
Telefónica O2 Czech, Republic a.s. DLSS Plzeň, P.O.BOX 56, 130 76  Praha 3
Obec Prášily, 342 01  Prášily 110

Akad.arch. Ivan Adam, Prášily 163, 342 01 Sušice

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Sušice odbor životního prostředí, Nám. Svobody 138, 342 01  Sušice I
Městský úřad Sušice odbor dopravy a silničního hospodářství, Nám. Svobody 138, 342 01  Sušice I
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 16  Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01  Klatovy IV
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165, 339 01  Klatovy
Správa NP a CHKO Šumava Vimperk pracoviště Kašperské Hory, Sušická, 341 92  Kašperské Hory
VUSS Plzeň, Radobyčická 25, 300 00  Plzeňostatní
Povodí Vltavy, s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 21  České Budějovice
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Palackého nám 1090, 386 01  Strakonice
AQUA ŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22  Nýrsko
ČEZnet, a.s., Slovanská alej 33, 326 00  Plzeň
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Koterovská 134, 326 00  Plzeň
Policie ČR Dopravní inspektorát, 339 01  Klatovy