14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města
(vždy se jedná o právní předpis v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
- zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství,
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
- zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
- nař. vlády ČR č. 343/2000 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
- zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon,
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
- zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů,
- zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
-
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech,
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
- zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
- zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- nař. Vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích,
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
- zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů,
- zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů,
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

Veškeré právní předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově Městského úřadu, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, na Správním odboru a v Kanceláři starosty.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist