Přehled vybraných zajímavostí na Sušicku

ČEŇKOVA PILA

Soutokem Vydry a Křemelné zde vzniká řeka Otava.
Vodní elektrárna Vydra
Byla postavena v letech 1937 – 39 a využívala vodu z Vchynicko–tetovského plavebního kanálu, přiváděnou sem podzemní štolou přes akumulační nádrž a vyrovnávací komoru zvanou Vodní zámek.
V objektu je přístupná expozice ZČE (historie hydroenergetiky na Šumavě, model Vchynicko-tetovského plavebního kanálu a elektrárny Vydra, průhled do strojovny...), tel.: 376 599 237, vstup zdarma. 

Vodní elektrárna Čeňkova pila
Původně pila na vodní pohon vybudovaná Čeňkem Bubeníčkem na soutoku Vydry a Křemelné byla v r. 1912 přestavěna na vodní elektrárnu, která zásobovala elektrickou energií město Kašperské Hory. Původní soustrojí s Francisovou turbínou je dosud funkční. Elektrárna je národní technickou památkou.

Smrk Bedřicha Smetany
Nedaleko elektrárny Čeňkova pila rostou tři mohutné smrky. Jeden z nich zde při své návštěvě roku 1867 zasadil skladatel Bedřich Smetana.

Vchynicko–tetovský plavební kanál
Významná technická památka, dílo schwarzenberského inženýra Josefa Rosenauera. Byl vybudován v letech 1799 – 1800 pro přepravu dřeva z tehdy nepřístupných lesních revírů v údolí Modravy. Kanál je 14,4 km dlouhý 4,5 m široký. Výškový rozdíl je 190 m. K plavení byl využíván do roku 1952. Kanál se dochoval ve velmi dobrém stavu, s původním vyzděním, dlážděným dnem a klenutými kamennými můstky.

Naučná stezka Povydří
Divoký skalnatý kaňon Vydry bývá označován jako jedno z nejkrásnějších a nejromantičtějších údolí u nás.
Naučná stezka začíná v osadě Antýgl (bývalý královácký dvorec s rekonstruovaným souborem typických šumavských staveb) a končí na Čeňkově Pile. Obě místa jsou dostupná autem i autobusem. Naučná stezka je 7 km dlouhá a je opatřena informačními panely.

ANNÍN

Osada při řece Otavě pod vrchem Mouřencem.
Sklárna
Založena již v 18. st. Nejdříve se proslavila italským růžovým sklem, později barevným sklem zdobeným plastickými nálepy květin. Roku 1934 se zde poprvé v Čechách tavilo sklo pomocí elektrického proudu. Dnes brusírna skla s možností exkurze, tel.: 376 593 381 (prohlídky: po-pa  9:00-11:00 a 11:30-14:00).

Mouřenec (617 m  n. m.)

Na vrcholu, v místech zaniklé osady, stojí jeden z nejstarších kostelů v kraji. Jedná se o pozdně románský kostel sv. Mořice z 1. pol. 13. st., upravovaný ve 14. a 15. st., v 18. st. byla přistavěna barokní kaple. Na hřbitově je kostnice z 18. st. V r. 1992 proběhla rekonstrukce celého areálu.

SUŠICE

Muzeum Šumavy, foto: J. Šperl

Muzeum Šumavy
Bylo založeno roku 1880 a bylo prvním muzeem v Jihozápadních Čechách.
Stálé expozice: minulost horního Pootaví, sušický cínový poklad, měšťanský interiér z pol. 19. st., kapucínská knihovna, šumavské sklářství a sušické sirkařství. 
Součástí expozice je od listopadu 2004 také Sušický mechanický betlém - jeden z největších mechanických betlémů v ČR, který zachycuje starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině, významné šumavské památky a lidovou architekturu.
Otevřeno: květen - říjen (út - ne)

Kostely:
Kostel sv. Václava – gotický kostel z pol. 14. st., barokně byl přestavěn po velkém požáru města v r. 1707 a pseudogotické prvky pocházejí z přestavby v letech 1884 - 85. Sochy na oltáři jsou z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě pochází z doby po r. 1560 a náleží místním šlechticům a měšťanům.
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter – byl založen z vůle císaře Ferdinanda III. r. 1654 pro posílení katolické víry. Ranně barokní stavba je bez jakékoliv architektonické výzdoby. Sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731.
Hřbitovní kostel Panny Marie – gotický kostel vystavěný v 1. pol. 14. st. V 15. st. byla přistavěna Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou. Vnitřní výzdoba kostela je z konce 16. st. a barokní oltář z 18. st.

Významné architektonické památky na náměstí:
Radnice (uprostřed náměstí) - dvoupatrová renesanční budova s 31 m vysokou pětipatrovou věží byla přestavěna po požáru r. 1707, z původní stavby se zachoval pouze kamenný renesanční portál vchodu, který je vestavěn do součastné stavby. V přízemí je zasazena kamenná deska, která až do r. 1856 byla v Klášterní bráně a její latinský nápis hlásá, že za panování krále Jana Lucemburského bylo r. 1322 město opevněno hradbami. Jedná se o jednu z nejstarších historických památek Sušice.
Kašna (uprostřed náměstí) - empírová kašna z pol. 18. st. Nádrž kašny je čtvercová, na rozích a uprostřed boků jsou motivy květů. Po kompletní rekonstrukci je od června 2005 opět funkční.

Bývalé gotické měšťanské domy:
Voprchovský dům čp. 40 (dnes sídlo Muzea Šumavy) – základy domu pocházejí ze 14. st. Bývalé děkanství je dnes jednou z nejvzácnějších stavebních památek města a jedinečnou ukázkou gotického a renesančního stavitelství. I po renesační přestavbě zůstaly zachovány původní klenby, portál a štíty zadního traktu. Atypický renesanční štít získala budova v r. 1600 a je vysoký téměř jako vlastní stavba. 
Rozacínovský dům čp. 48 – průčelí bývalé lékárny je vyzdobeno renesačními sgrafity z r. 1600 a nad portálem fragmentem gotické výzdoby domu z počátku 16. st.
Krocínovský dům čp. 49 (známý hotel Fialka) – průčelí je zakončeno barokní balustrádovou atikou. 

Židovský hřbitov
Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Nachází se mezi okružní komunikací a zbytky hradeb. Jedná se o poslední pozůstatek kdysi početné židovské komunity ve městě. Původně byl zřízen pod městským opevněním r. 1626 a rozšiřován v letech 1661, 1739, 1772 a 1810. V r. 1734 žilo ve městě 15 židovských rodin s 93 osobami, v r. 1860 již 300 osob. Přes kovovou mříž nainstalovanou v r. 1990 je možné vidět původní kamenné pomníky.

Vyhlídková místa:

Svatobor (845 m n. m.)
Zalesněný vrch nad Sušicí je výraznou dominantou šumavského předhůří. Na vrcholu stojí 31,6 m vysoká rozhledna z r. 1934 a turistická chata z r. 1935 s možností občerstvení a ubytování. Celková výška rozhledny nad mořem činí 871 m (182 schodů) a je odtud krásný výhled na Šumavu. Přístup je možný pěšky (po červené značce), na kole i autem. 

Kaple Anděla Strážce, foto: J. Šperl

Kaple Anděla strážce (552 m n. m.)
Kaple se nachází na vrchu Stráž. Ranně barokní kaple z let 1682 -83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. V r. 1735 byly přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. V r. 1882 byla pseudorománsky přestavěna a současná podoba pochází z doby po přestavbě r. 1936. Je otevřena pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září. Dnes je velmi oblíbeným vyhlídkovým místem, odkud je krásný výhled na celé město a okolí.
Žižkův vrch (618 m n. m.)
Na vrchu zaujme pozornost památník husitství – veliký kalich byl zde postaven r. 1924 na paměť pětistého výročí Žižkovi smrti. Hezký výhled na část Sušice.

 

Kaple se nachází na vrchu Stráž. Ranně barokní kaple z let 1682 -83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. V r. 1735 byly přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. V r. 1882 byla pseudorománsky přestavěna a současná podoba pochází z doby po přestavbě r. 1936. Je otevřena pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září. Dnes je velmi oblíbeným vyhlídkovým místem, odkud je krásný výhled na celé město a okolí.Na vrchu zaujme pozornost památník husitství – veliký kalich byl zde postaven r. 1924 na paměť pětistého výročí Žižkovi smrti. Hezký výhled na část Sušice.

 

Kaple se nachází na vrchu Stráž. Ranně barokní kaple z let 1682 -83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. V r. 1735 byly přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. V r. 1882 byla pseudorománsky přestavěna a současná podoba pochází z doby po přestavbě r. 1936. Je otevřena pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září. Dnes je velmi oblíbeným vyhlídkovým místem, odkud je krásný výhled na celé město a okolí.Na vrchu zaujme pozornost památník husitství – veliký kalich byl zde postaven r. 1924 na paměť pětistého výročí Žižkovi smrti. Hezký výhled na část Sušice.

ŽICHOVICE

Obec byla připomínána již v r. 1045. Renesanční zámek s charakteristickými sgrafity z 2. pol. 16 st. byl postaven za Jana Kavky z Říčan. Později byly provedeny barokní úpravy zámeckého areálu.

RABÍ

 

Rabí,  foto J. Šperl

Hrad Rabí
Největší hradní zřícenina v Čechách. Nejstarší část hradu z doby po r. 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním hrazením. Na přelomu 14. a 15. st. byly vybudovány další obytné a hospodářské budovy a hrad byl opevněn druhým předhradím. V r. 1420 byl dobyt Janem Žižkou a v r. 1421 zde husitský hejtman přišel při obléhání o své druhé oko. Na konci 15. st. byl hrad rozšířen ve velkolepé sídlo a podhradí povýšeno na město. 
Hradní interiéry: konírna (sezónní výstavy, svatby), sklepení, hradní nádvoří, vyhlídková terasa, 26 m vysoká hradní věž, hradní sál s expozicí středověkých kachlů a replikou gotických kachlových kamen, archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. st. a modelem hradu ve třech vývojových etapách.
Na hradě se během sezóny koná mnoho kulturních akcí (např. ukázky dravých ptáků, koncerty, vystoupení divadelních souborů, "Středověk na hradě"...).
Prohlídková trasa je rozdělena na dva okruhy "Palác" a "Věž".