Kostel Zvěstování Panny Marie ve Zbynicích

Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická. Zbynický kostel představuje stavbu přesně orientovanou podle světových stran, dříve jistě byl obehnán obrannými hradbami, valy a příkopy, neboť vedle bohoslužebných úkonů sloužily kostely jako útočiště při ohrožení obyvatel kraje Původní románské stavbě zbynického chrámu náleží zdivo lodi a část severní a jižní zdi presbytáře.

Mohutná hranolová věž přiléhající k západnímu průčelí lodi byla postavena později. Předpokládá se, že zde existovala nejdříve kaple, pojatá později do kostelní stavby jako jeden ze stavebních prvků. Teprve v době vrcholné gotiky asi v 15. století došlo k zásadní přestavbě, při níž vznikla apsida a byl postaven nový chór s polygonálním více-úhlovým závěrem, a dále boční kaple a sakristie.

V roce 2002 byla zahájena nejrozsáhlejší oprava celého kostela.
Nejprve se opravily žlaby a okapy, opatřené novými lapači střešních naplavenin. Při zdech se provedly odvodňovací úpravy vzduchovými drenážemi až do hloubky téměř jednoho metru s položením potrubí pro odtok vody. Potom se pokračovalo uvnitř kostela, kde došlo k odstranění nepůvodního Božího hrobu a nevyhovující zpovědnice. Do výšky 2 metrů se otloukla vnitřní omítka a stlučené části byly znovu nahozeny. Ze střechy věže se sňala zvětralá břidlice a strhalo bednění pod krytinou.

Na nové bednění se položila plastová imitace černé břidlice. Opravila se také poškozená prejzová kostelní střecha. V roce 2003 byla do odborné restaurátorské dílny dána k opravě socha Zbynické Madony. Pokračovaly práce na kostele. Na jaře se novými kamennými bloky opatřily podlahy pod věží a v sakristii. Došlo k opravám veškerého vnitřního zařízení chrámu. V červnu kovářský mistr Trefanec opravil věžní kříž, který byl poté pozlacen.

Závěrečnými částmi oprav byly pořízení nové venkovní fasády a vymalování celého interiéru. Potom se pokračovalo uvnitř kostela, kde došlo k odstranění nepůvodního Božího hrobu a nevyhovující zpovědnice. Do výšky 2 metrů se otloukla vnitřní omítka a stlučené části byly znovu nahozeny. Ze střechy věže se sňala zvětralá břidlice a strhalo bednění pod krytinou. Na nové bednění se položila plastová imitace černé břidlice. Opravila se také poškozená prejzová kostelní střecha. V roce 2003 byla do odborné restaurátorské dílny dána k opravě socha Zbynické Madony. Pokračovaly práce na kostele.

Na jaře se novými kamennými bloky opatřily podlahy pod věží a v sakristii. Došlo k opravám veškerého vnitřního zařízení chrámu. V červnu kovářský mistr Trefanec opravil věžní kříž, který byl poté pozlacen. Závěrečnými částmi oprav byly pořízení nové venkovní fasády a vymalování celého interiéru. 22. června 2003 bylo dokončení rekonstrukce oslaveno mší svatou, spojenou s křtem a biřmováním. Na opravách se dobrovolně a bezplatně podílelo velké množství občanů ze Zbynic i okolí. Nelze všechny vyjmenovat, proto aspoň stručně: Práce řídila farní rada v čele s duchovním správcem P. Janem Wirthem.

Projekt oprav vypracoval ing. arch. Pavel Lejsek. Na zednických pracích se významně podíleli p. Běloch a Tušinovský. Opravu střech věže a kostela prováděl Pavel Ryba. Kamenné bloky na podlahy věnoval Josef Potužák, dovoz zařídil Karel Kroupa. Vykopání starých podlah provedl Jan Šmíd. Opravu a pozlacení kříže zařizoval a finančně uhradil Josef Berka.

Na úhradě všech finančních nákladů se podíleli sbírkou občané. Na opravu střechy přispěl stát dotací z fondu záchrany kulturního dědictví. Velkou část uhradila farnost z dědického odkazu Marie Baťkové, která odkázala farnosti nemovitosti v Hrádku a Kolinci. Z prodeje hrádeckého domu se získala značná část peněz na opravu.

Kostel v minulosti býval velmi oblíbeným poutním místem šumavského podhůří.


Text a foto: OU Hrádek


Mapa