U s n e s e n í 1

 

U s n e s e n í 1. – 15.
ze zasedání rady města ze dne 9. ledna 2012

1. Rada města schvaluje od 1. 1. 2012 v souladu s novelou nařízení vlády č. 448/2011 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platové výměry ředitelům ZŠ a MŠ (dle přílohy).

2. Rada města schvaluje od 1. 1. 2012 platový výměr (dle přílohy) panu Františku Pekhartovi, řediteli ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255.

3. Rada města projednala žádost ČR - Katastrálního úřad pro Plzeňský kraj, se sídlem v Plzni a schvaluje prominutí 50% nájemného z nebytových prostor objektu čp. 131 na stavební parcele č. 851 v k.ú. Sušice nad Otavou pro rok 2012.

4. Rada města schvaluje proplacení částky 3 086,- Kč Základní škole speciální, Diakonie ČCE Merklín za provedené revize kotle, komína a hasicích přístrojů v části objektu na stavební parcele č. 3127 v k.ú. Sušice nad Otavou.

5. Rada města revokuje svoje usnesení č. 346 ze dne 18.4.2011, týkající se odkoupení pozemkové parcely č. 971/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 48 m2 od pí. Anny Gregoriadesové, bytem Sušice.

6. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupení pozemkové parcely č. 971/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 48 m2 od pí. Marty Freiové, bytem Klatovy, za kupní cenu ve výši 5 933,- Kč.

7. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor objektu bez čp. bývalého Motelu v Luhu na stavebních parcelách č. 1599/1 a 1599/2 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

8. Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o umístění energetického zařízení mezi městem Sušice a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín, která řeší umístění nového zemního kabelu NN do pozemkové parcely č. č. 2677 a do stavebních parcel č. 586/4, 586/8 a 586/6 k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

9. Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit návrh vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na zprostředkování prodeje nebo pronájmu bývalého objektu ředitelství Sušických lesů a služeb s.r.o.

10. Rada města schvaluje zadání kontrolní činnosti na akci Bazén Sušice firmě Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93/I, 339 01, Klatovy, IČ: 26400235 za podmínek, uvedených ve smlouvě o kontrolní činnosti, dle přílohy. Cena prací je 5000,- Kč/ měsíčně bez DPH, práce budou prováděny po dobu nejvýše 20 měsíců, jednorázová cena za provedení kontroly reálnosti rozpočtu před započetím čerpání je 13.500,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o kontrolní činnosti.

11. Rada města bere na vědomí splnění úkolu ze dne 12. 12. 2011 Městským kulturním střediskem, týkající se redakční rady.

12. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Sušice na akci „Zimní setkání mladých hasičů“ ve výši 20.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 180.

13. Rada města schvaluje přidělení příspěvku na činnost Nadace pro transplantaci kostní dřeně, Na Roudné 123/212, Plzeň ve výši 5.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 191.

14. Rada města schvaluje přidělení příspěvku na vydání básnické sbírky panu Jiřímu Kolářovi, Sirkařská 973, Sušice ve výši 10.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 191.

15. Rada města schvaluje smlouvu mezi městem Sušice a společností Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., se sídlem Havířská 11, Plzeň. Předmětem smlouvy je dlouhodobý program primární prevence.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 16. – 47.
ze zasedání rady města ze dne 23. ledna 2012

16. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

17. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 218 v domě s pečovatelskou službou, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Vlastě Gvozdkové na dobu určitou jednoho roku.

18. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 107 v domě s pečovatelskou službou, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Veronice Skributské na dobu určitou jednoho roku.

19. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice paní Vlastimile Nykrýnové na dobu určitou jednoho roku.

20. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Pravdova 1063, Sušice manželům Jitce a Stanislavu Novým na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2KK.

21. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 21, 2+1, ul. Sirkařská 979, Sušice paní Haně Pavlové na dobu určitou jednoho roku.

22. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. 5. května 749, Sušice paní Zuzaně Ondráčkové na dobu určitou jednoho roku.

23. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Smetanova 747, Sušice na dobu určitou pěti let manželům Ireně a Tomáši Maříkovým s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2KK.

24. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Smetanova 783, Sušice na dobu určitou pěti let paní Marii Čapkové.

25. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi manželi Jiřím a Pavlou Vytiskovými, bytem č. 2, ul. Sirkařská 977, Sušice a panem Jiřím Zlatníkem, bytem č. 1, ul. Sirkařská 978, Sušice.

26. Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. 8, ul. U Kapličky 721, Sušice paní Lenky Boldové souhlasí s výměnou podnájemce z pana Martina Rutkaye na paní Janu Kojzarovou od 1.2.2012 do 30.11.2013.

27. Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. 20, ul. Kaštanová 1259, Sušice pana MUDr. Václava Volfa souhlasí s výměnou podnájemce z pana Martina Křena na paní Petru Raškovou od 1.2.2012 do 31.5.2013.

28. Rada města nesouhlasí s povolením stavebních úprav v bytě č. 3, ul. Kaštanová 1167, Sušice, o které požádala paní Milena Koppová.

29. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Veronika Žemličková s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.

30. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Jan Králík s výší měsíčních splátek 4.000,- Kč.

31. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Ivana Ondřejová s výší měsíčních splátek 4.000,- Kč.

32. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Lenka Povolná s výší měsíčních splátek 3.000,- Kč.

33. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Alena Beniačová s výší měsíčních splátek 1.000,- Kč.

34. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Lucie Kopelentová s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.

35. Rada města nesouhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Martin Šandara.

36. Rada města rozhodla o využití služeb realitních kanceláří v pořadí: Šumava Reality Sušice, QReality Sušice, EL-West Reality Sušice za účelem prodeje nebo pronájmu pozemkové parcely č. 1069/49 o výměře 1320 m2, stavební parcely č. 2984 o výměře 223 m2, včetně objektu čp. 1214 na parcele umístěném a stavební parcely č. 2985 o výměře 262 m2, včetně objektu bez čp. na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města pověřuje odbor majetku a rozvoje města, ve spolupráci s právníkem města projednat návrh smlouvy a předložit ke schválení radě města.

37. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 2254/14 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 2 m2 manželům Pavlovi a Jiřině Troupovým, bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejrem spojené.

38. Rada města schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu S.I.R.K.A, kterým se prodlouží termín dokončení projektu do 31.8.2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.

39. Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č.19/2011/1348 s firmou B.I.S., Plzeň o prodloužení termínu realizace akce S.I.R.K.A. do 31.8.2012 a pověřuje starostu jeho podpisem.

40. Rada města schvaluje v rámci projektu Ostrov Santos smlouvu s umělcem Václavem Fialou, Arbesova 146, Klatovy a pověřuje starostu jeho podpisem.

41. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky „Ostrov Santos – kácení“ dle přílohy č. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice platné od 1.1.2012 a vyzývá tímto firmy:
Ing. Jan Spěváček, Týnec 56, 341 01 Horažďovice, LESS & FOREST s.r.o., Závod lesní techniky, Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, Ing. Petr Fuka, Varšavská 2745/12, 390 05, Tábor, Mgr. Daniel Kocourek, Železniční 195, 381 01 Český Krumlov, Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, PROSTROM Bohemia s.r.o., Železniční 18, 326 00 Plzeň.
Dále rada města schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Věra Marešová, město Sušice, Ing. Dagmar Nováková, město Sušice, Ing. Martin Kovář, FLORART, Karla Kupilíková, nadace PROMĚNY, Vladislav Moureček, kontrolní výbor města Sušice.

42. Rada města schvaluje v rámci projektu Ostrov Santos smlouvu s organizátorem veřejné zakázky s firmou AAA zakázky s.r.o., se sídlem: U Kamýku 284/11, Praha 4, PSČ 142 00 ve výši 45 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.

43. Rada města schvaluje v rámci projektu „Kasárna Pod Kalichem – demolice objektů – 4.etapa“ smlouvu o poskytování odborných poradenských činností a souvisejících služeb s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s., Riegrova 1, 306 25 Plzeň a pověřuje starostu jeho podpisem.

44. Rada města schvaluje podání žádostí na rok 2012 v rámci následujících dotačních programů: POV Plzeňského kraje 2012 (Komunikace Volšovy), Program MOBILITY (Bezbariérové trasy Sušice), Evropa pro občany (Sušické slavnosti), Regenerace panelových sídlišť (Sušice – místo pro život), Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb (Rekonstrukce Domova důchodců Sušice).

45. Rada města dle § 74 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevřené podlimitní řízení na výběr zpracovatele „Územního plánu města Sušice“, a to člen komise: Ing. Věra Marešová, Ing. Zdeněk Špirk, Ing. arch. Jiří Kučera, Ing. Kateřina Ronová, p. František Kůs. Náhradník: Bc. Petr Mottl, p. Jiří Lunda, Ing. arch. Pavel Lejsek, Ing. Dagmar Nováková, JUDr. Jiřina Rippelová. Rada města dle § 71, uvedeného zákona stanovuje, že hodnotící komise bude plnit zároveň funkci komise pro otevírání obálek.

46. Rada města souhlasí s použitím znaku města Sušice v brožuře o Douzelage, kterou bude vydávat město Shernborn.

47. Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovuje počet zaměstnanců na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. února 2012 na 7.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 48. – 75.
ze zasedání rady města ze dne 6. února 2012

48. Rada města schvaluje dodatek č. 1/2012 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou mezi městem Sušice a Plzeňským krajem.

49. Rada města souhlasí s použitím znaku města Sušice na propagačních materiálech spojených se soutěží „Dívka Šumavy 2012“.

50. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na soutěž „Dívka Šumavy 2012“ ve výši 15.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 179 – propagace.

51. Rada města bere na vědomí informaci o novém znění § 166 zákona č. 472/2011 Sb., školský zákon a pověřuje referentku školství ke zpracování návrhu „Potvrzení“ k prodloužení funkčního období ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Sušice a předložení radě města nejpozději do 30. 6. 2012.

52. Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2012 vedení účetnictví u ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, ve zjednodušeném rozsahu.

53. Rada města bere na vědomí personální změnu ve středisku lesy společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., a to, že od 1. 2. 2012 nastoupil nový pracovník Ing. Milan Poul.

54. Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit nabídky na provedení auditu hospodaření střediska lesy ve společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., za období roků 2009, 2010 a 2011.

55. Rada města souhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla paní Evě Šperlové dne 6.1.2012.

56. Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci a poskytovaných bankovních služeb s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1926/62 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

57. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhované cenové dodatky č. 46 – 49 ke smlouvě o zabezpečení zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro město Sušice předložené firmou Rumpold-P, s r. o. Plzeň, po zapracování připomínek projednaných dne 6. 2. 2012.

58. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice ze dne 15.11.2011.

59. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 483/9 v k.ú Sušice nad Otavou o výměře cca 15 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

60. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 955/25 v k.ú Sušice nad Otavou o výměře cca 64 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

61. Rada města schvaluje žádost nájemců nebytových prostor v objektu na Nábřeží J. Seitze 131, Sušice, JUDr. Slavomíra Vlacha, bytem Sušice a pí. Jany Qubaiové, bytem Sušice, o snížení úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii za rok 2011.

62. Rada města schvaluje pronájem části čelní zdi objektu na Náměstí Svobody čp. 29 Sušice, pro umístění vývěsní skříňky, o výměře 1,05 m2, paní Janě Qubaiové, bytem Sušice, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za pronájem ve výši 1 000,- Kč ročního nájmu.

63. Rada města bere na vědomí informaci o možnostech řešení věci kanalizační přípojky k čp. 1220 v ul. U Rybníka, Sušice a ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit smlouvu na zřízení věcného břemene za úplatu s tím, že oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.

64. Rada města bere na vědomí informaci o problému s přívodem vzduchu pro plynové kotle po výměně oken. Jedná se celkem o čtyři byty v domech č.p. 671 a 757, v ul. 5. května, Sušice.

65. Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit rozpočtové opatření č.3, kterým se org. 8035 – SIRKA povýší 4,8 mil. Kč, a zároveň se povýší org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let.

66. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.92, kterým se zvýší org. 9014 Komunitní centrum a zároveň sníží org. 900 Odvod DPH o částku 811.000,- Kč.

67. Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Ostrov Santos – kácení“ firmě Prostrom Bohemia s.r.o, Železniční 18, 326 00 Plzeň ve výši 948.290,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

68. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1: org. 267 - Bytservis – tepelné hospodářství – kotelny zvýšit, o částku o 880,00 tis. Kč, zároveň bude zvýšena org. 98 - Konečný zůstatek z minulých let o 880,00 tis. Kč.

69. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2: org. 1124 - Domov důchodců Sušice – přestavba zařadit do rozpočtu roku 2012 s částkou 350,00 tis.Kč, zároveň bude zvýšena org. 98 - Konečný zůstatek z minulých let o 350,00 tis. Kč.

70. Rada města schvaluje připravit projekt „Teplovodní přípojka pro napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu Na Hrázi“ pro žádost o dotaci z programu OPŽP. Zároveň schvaluje objednat vypracování projektové dokumentace pro územní řízení u firmy Karel Kačer, projekce, engineering, Zahradní 6, 326 00 Plzeň.

71. Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 973/19 a p.č. st. 3336 v k.ú. Sušice nad Otavou, v souvislosti se stavbou „ZTV pro rodinné domy v lokalitě U Vodárny, Sušice – veřejné osvětlení“.

72. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Pošumavskému sportovnímu sdružení Klatovy na organizační zajištění akce „Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a sportovních kolektivů Pošumavského sportovního sdružení za rok 2011“. Částka bude hrazena z org. 180 – fond starosty.

73. Rada města bere na vědomí zprávu o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, Územní odbor IX.Plzeň předloženou v Kontrolním protokolu o kontrole č.11/19 „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007- 2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí“. Kontrola neshledala nedostatky a nesrovnalosti.

74. Rada města schválila členy komise pro výběrové řízení do funkce ředitele Městského kulturního střediska v Sušici, a to Bc. Petra Mottla, Ing. Tomáše Zeleného Ph.D., Ing. Dagmar Novákovou, Mgr. Bohumilu Skrbkovou, pana Jaroslava Pulkrábka (ředitel MKS ve Vimperku).

75. Rada města bere na vědomí informaci o rámcovém návrhu programu Sušických slavností 2012 včetně orientačního rozpočtu.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 76. – 99.
ze zasedání rady města ze dne 20. února 2012

76. Rada města Sušice pověřuje správní odbor MÚ Sušice k projednání správního deliktu, kterého se měla dopustit společnost EUROMUSIC Plzeň, s.r.o., IČ 263 87 204, se sídlem Praha, Libeň, Sokolovská 550/133 tím, že v měsíci srpnu vylepila na nemovitost ve vlastnictví města (Poštovní 10) plakát, čímž porušila ust. čl. 2 odst. 2 písm. g) Obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, kde je takové jednání zakázáno.

77. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

78. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

79. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

80. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice paní Marii Piskorové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

81. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 26, 2+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice paní Šárce Havlíkové na dobu určitou jednoho roku.

82. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 2+1, ul. Pravdova 1065, Sušice slečně Daniele Šedinové na dobu určitou jednoho roku.

83. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 27, 2+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice paní Marii Bláhové na dobu určitou jednoho roku.

84. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 3+1, ul. 5. května 719, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Martin Čech, 2. manželé Josef a Alena Lerchovi, 3. Marcel Fryje, 4. Ivan Gabaĺ, 5. Zdeněk Kodýdek, 6. Jitka Freundová.

85. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 19, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Marcel Fryje, 2. Ivan Gabaĺ.

86. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu určitou pěti let panu Ivanu Gabaĺovi.

87. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Ladislav Škarda s výší měsíčních splátek 300,- Kč.

88. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Drahoslava Součková s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.

89. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Elena Oláhová s výší měsíčních splátek 800,- Kč.

90. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 318 v domě s pečovatelskou službou, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice, panu Jaroslavu Kalnému na dobu určitou jednoho roku.

91. Rada města pověřuje starostu města zpět vzetím výpovědi z nájmu bytu č. 41, 0+1, ul. Nádražní 1243, Sušice, doručené dne 24.11.2011 panu Filipu Šrámkovi.

92. Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi městem Sušice a Základní uměleckou školou Františka Stupky, se sídlem Lerchova 255 Sušice, kterou město dává škole do výpůjčky nebytové prostory objektu čp. 255 na stavební parcele č. 594 v k.ú Sušice nad Otavou a to na dobu určitou 15 let, s účinností od 1. 1. 2012. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

93. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor objektu bez čp. bývalého Motelu v Luhu na stavebních parcelách č. 1599/1 a 1599/2 v k.ú. Sušice nad Otavou panu Michalu Míčkovi, bytem Sušice, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce za nájemné ve výši 50 000,- Kč ročního nájmu. Rada města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

94. Rada města schvaluje záměr prodeje části stavební parcely č. 1223 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca 1130 m2 s objektem autodílny a garáží na parcele umístěném a jeho zveřejnění na úřední desku města Sušice.

95. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 01 Sušice na akci „Stavební úpravy čp. 382/II, Sušice“ ve výši 237.664,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

96. Rada města schvaluje „Dohodu o mediálním partnerství 2012“ mezi městem Sušice a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. v celkové částce 60.000,- Kč včetně DPH, která bude hrazena z org. 179 – propagace.

97. Rada města souhlasí s nabídkou na prezentaci města Sušice v multimediálním informačním panelu informačního a orientačního systému v Klatovech (varianta A) s firmou DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, 301 64 Plzeň. Celková částku bude hrazena z org. 179 – propagace.

98. Rada města schvaluje předložený dodatek ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ a pověřuje starostu jeho podpisem.

99. Rada města schvaluje předložené dodatky: Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1397/03/LCD ze dne 26. 9. 2003, Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1672//03/LCD ze dne 28. 11. 2003, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu č. 4969812/0800 ze dne 17. 1. 2012 a Dodatek č. 1 ke Smlouvám o běžném účtu č. 826350349/0800 a 824781399/0800 ze dne 17. 2. 2012 mezi městem Sušice a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 100. – 116 .
ze zasedání rady města ze dne 5. března 2012

100. Rada města revokuje své usnesení č. 561/2011 ze dne 27.6.2011.

101. Rada města schvaluje zadání projektové dokumentace změny stavby před dokončením stavby „Bazén Sušice“, která se týká změny zdroje vytápění, firmě APRIS 3MP, s.r.o., K Roztokům 190, 165 00, PRAHA 6 za cenu 80.000,- Kč bez DPH.

102. Rada města bere na vědomí záměr řešení provozních vztahů a požadavků na zimním stadionu a ukládá odboru majetku a rozvoje města předložit řešení majetkoprávních vztahů a s tím souvisejících technických a stavebních vazeb na zimním stadionu.

103. Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., plnící funkci zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Sušici, jmenuje podle § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Sušici, paní MgA. Jitku Doubravovou s účinností od 1. 4. 2012, a to na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

104. Rada města schvaluje zhotovitele ozdobných litinových mříží ke stromům na náměstí Svobody firmu AD Armaturka Dýšina, s.r.o., Tovární 86, 330 02 Dýšina u Plzně a pověřuje odbor majetku a rozvoje města vystavením objednávky.

105. Rada města souhlasí s užitím znaku města Sušice na ozdobné litinové mříže ke stromům na náměstí Svobody.

106. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice – Bytové domy – výměna oken 3. etapa“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy.
Rada města schvaluje firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: SULKO s.r.o., Luby 284, 339 01 Klatovy, Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, Vekra stavební s.r.o., Hovorčovická 137, 250 65 Líbeznice, Oknotherm spol. s r.o., Pražská 288/3, 397 01 Písek, PLASTIKOV s.r.o., Mlýnská 72, 586 01 Jihlava.

107. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Sušice – Bytové domy – výměna oken 3. etapa“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová), Ing. Dagmar Nováková (Ing. Kateřina Ronová), Ing. Zbyněk Pokorný (Josef Kolář), Ing. Vladimír Marek (Ing. Josef Čuba), JUDr. Jiřina Rippelová (Ing. Zdeněk Zezula) – kontrolní výbor.

108. Rada města bere na vědomí informaci o stavu zásobování pitnou vodou v obci Záluží.

109. Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace „Otavská cyklistická stezka Sušice“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o změně monitorovacích ukazatelů

110. Rada města schvaluje záměr pronájmů částí pozemků pro umístění restauračních předzahrádek na parcelách č. 2256/1, 2254/14 a 2257/3 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce města Sušice. Příslušné smlouvy budou uzavřeny pouze za předpokladu dodání kladných stanovisek od Dopravního inspektorátu Klatovy a odboru dopravy a SH.

111. Rada města schvaluje smlouvu o zprostředkování prodeje a smlouvu o pronájmu pozemkové parcely č. 1069/49 o výměře 1320 m2, stavební parcely č. 2984 o výměře 223 m2, včetně objektu čp. 1214 na parcele umístěném a stavební parcely č. 2985 o výměře 262 m2, včetně objektu bez čp. na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, mezi městem Sušice a realitní kanceláří Šumava reality Sušice se sídlem Sušice a pověřuje starostu města jejich podpisem.

112. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely č. 126 PK o výměře cca. 800 m2 a části pozemkové parcely č. 116 PK o výměře cca 100 m2 v k.ú. Divišov u Sušice.

113. Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlašuje výběrového řízení na pozici vedoucího Střediska sportovní zařízení společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. Zároveň schvaluje podmínky pro výběrové řízení dle přílohy.

114. Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje členy komise pro výběrové řízení na pozici vedoucího Střediska sportovní zařízení společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., a to, Ing. Věru Marešovou, Ing. Jana Staňka, Ing. Vladimíra Marka, Petra Málka, Miroslava Korce.

115. Rada města nesouhlasí s nabídkou regionální televize ZAK s odvysíláním pořadů za cenu jednoho měsíčníku 12.000,- Kč bez DPH.

116. Rada města bere na vědomí dodatek ke Smlouvě o poskytnutí stravovacích služeb, kterým se upravuje cena za odebraný oběd na 60,- Kč.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 117. – 153.
ze zasedání rady města ze dne 19. března 2012

117. Rada města schvaluje prodloužení servisní a materiálové smlouvy na multifunkční zařízení RICOH AFICIO MP2000SP a dále nákup nového multifunkčního zařízení MP2000SP od firmy Impromat CZ s.r.o. za cenu 34 200,- Kč včetně DPH. Současně schvaluje uzavření servisní a materiálové smlouvy na servis stroje a dodávku spotřebního materiálu vyjma papíru za nabídnutou cenu 0,30 Kč bez DPH za kopii. Nákup bude hrazen s org. 201, kap. 4 schváleného rozpočtu.

118. Rada města souhlasí s nákupem počítače pro účtárnu MKS z prostředků rezervního fondu MKS do výše 15 tis. Kč.

119. Rada města bere na vědomí výroční zprávu MKS v Sušici bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu města převedení hospodářského výsledku ve výši 35 tis. Kč do rezervního fondu organizace.

120. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

121. Rada města souhlasí s přidělením 5 bodů z důvodu mimořádné situace paní Věře Kojzarové a souhlasí s přidělením bytu č. 106, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Věře Kojzarové na dobu určitou jednoho roku.

122. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice panu Danielu Šperlovi na dobu určitou jednoho roku.

123. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Sirkařská 980, Sušice manželům Emilii a Arnoštu Němcovým na dobu určitou jednoho roku.

124. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 50, 2+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice paní Martě Daňkové na dobu určitou jednoho roku.

125. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Pod Antonínem 751, Sušice panu Jakubu Ludvigovi na dobu určitou jednoho roku.

126. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 3+1, ul. Sirkařská 978, Sušice na dobu určitou pěti let manželům Markétě a Milanu Czyžovým.

127. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 3+1, ul. Villaniho 712, Sušice na dobu určitou pěti let manželům Simoně a Tomáši Kadlecovým s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

128. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Markéta Staňková s výší měsíčních splátek 2.500,- Kč.

129. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 2, ul. Kaštanová 1259, Sušice s paní Olgou Rainerovou na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.4.2012 do 31.3.2013.

130. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 13, ul. Kaštanová 1259, Sušice s panem Josefem Lorencem na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.4.2012 do 31.3.2013.

131. Rada města souhlasí s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z paní Jany Jakšové na paní Jaroslavou Čáchovou k 1.4.2012.

132. Rada města souhlasí s předčasným splacením závazku podle smlouvy o půjčce, kterou uzavřelo dne 22. prosince 1997 město Sušice s p. Tomášem Kadlecem.

133. Rada města revokuje usnesení č. 28 ze dne 23.1.2012 ve věci nepovolení stavebních úprav v bytě č. 3, ul. Kaštanová 1167, Sušice o které požádala paní Milena Koppová.

134. Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č. 3, ul. Kaštanová 1167, Sušice o které požádala paní Milena Koppová. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

135. Rada města schvaluje úpravu článku 6, odstavce 3) Zásad k nájmu bytů v majetku města Sušice a k podmínkám zajištění bytových náhrad, které schválila rada města dne 24. května 2010, a to tak, že bude z čl. 6 odst. 3 vypuštěn pojem „veřejného zájmu“.

136. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce „Denní stacionář Klíček - stavební úpravy“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice, AKOSTAV spol. s r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 01 Sušice, RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, Stanislav Ondřej, suché stavby, Tedražice 50, 342 01 Sušice a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Věra Marešová, Ing. Karel Broža, Ing. Kateřina Ronová, Miroslava Šatrová (Diakonie ČCE – Denní stacionář Klíček), Vladislav Moureček (kontrolní výbor).

137. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout rozpočtové opatření č. 8, kterým se z org. 98 navýšení běžný účet/navýšení z konečného zůstatku minulých let převede 290 000,- Kč na novou org. 1225 – Daliborka – stavební úpravy.

138. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce na akci: „Sušice, hasičská stanice – oprava podlahy“ a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky.

139. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce na akci : „Sušice, Pod Skálou – oprava povrchu komunikace“ a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky.

140. Rada města schvaluje proplacení nákladů na opravu podlahy v nemocnici v celkové výši 100.447,- Kč + DPH 20%.

141. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce s názvem: Mostek přes náhon Sušice a vyzývá firmy Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice; Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice; EUROVIA Silba a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň 326 00; Bögl Krýsl k.s, Dvořákova 998, 339 41 Dobřany; Silnice Klatovy a.s, Vídeňská 190, 339 01 Klatovy a PROVOS – metalplast s.r.o., Nádražní 392, Sušice k podání nabídky. Dále rada města schvaluje pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek ve složení Ing. Dagmar Nováková, Ing. Josef Čuba, František Kůs (kontrolní výbor), Bc. Jan Vošalík a Mgr. Milena Naglmüllerová.

142. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „OBNOVA PARKU OSTROV SANTOS V SUŠICI“ v režimu otevřeného nadlimitního řízení. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Šárka Hájková, Ing. Dagmar Nováková, Karla Kupilíková. Dále jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Doc. Pavel Šimek (Ing. Martin Kovář), Karla Kupilíková (Jolana Říhová), Mgr. Šárka Hájková (Mgr. Michala Hlušičková), Ing. Věra Marešová (Bc. Petr Mottl), Ing. Dagmar Nováková (Ing. Kateřina Ronová), JUDr. Jiřina Rippelová (Ing. Petr Kocman).

143. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení dvou kulturních památek k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012. Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR, finanční podíl z rozpočtu města Sušice, podíl vlastníka) na podporu obnovy objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava krovu, výměna střešní krytiny (1.etapa)
– v celkové sumě 450.605,- Kč

Příspěvek z rozpočtu MK

270.000,- Kč

Příspěvek z rozpočtu města

135.000,- Kč

Podíl vlastníka

45.605,- Kč


Městský dům č.p. 27/I., Náměstí Svobody v Sušici – oprava fasády, provedení fasádního nátěru
– v celkové sumě 286.537,- Kč

Příspěvek z rozpočtu MK

130.000,- Kč

Příspěvek z rozpočtu města

40.000,- Kč

Podíl vlastníka

116.537,- Kč144.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče pro Provincii kapucínů v ČR na obnovu nemovité kulturní památky kláštera kapucínů v Sušici.

145. Rada města schvaluje přidělení grantů v 1. kole Grantového programu 2012 města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání dle přílohy.

146. Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. EZS/S/120201 s firmou Investtel s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy na instalaci a dodávku optického propojení služebny MP s věží MÚ za cenu 149 750,- Kč včetně DPH. Zakázka bude provedena v souladu s předloženou nabídkou firmy Investtel s.r.o. Klatovy. Rada města Sušice pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

147. Rada schvaluje členy delegace na konferenci Douzelage 2012, ve Zvolenu, a to Mgr. Věru Svobodovou, Ing. Jaromíra Koláře, Ing. Anežku Novou, Mrg. Alenu Markovou, Terezu Ipserovou a Dianu Kodýdkovou.

148. Rada města, dle §60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel veřejné zakázky na službu – zpracování „Územního plánu Sušice“, v režimu podlimitního otevřeného řízení, vylučuje z účasti v zadávacím řízení uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, a to Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ 25764314 a A + U DESIGN, spol. s. r. o., Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice, IČ 49022571.

149. Rada města, dle §81, odst.1)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel veřejné zakázky na službu – zpracování „Územního plánu Sušice“, v režimu podlimitního otevřeného řízení, rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče CITYPLAN spol.s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218.

150. Rada města ukládá Městské policii předložit stav řešení instalace dopravní značky omezující rychlost v osadě Páteček.

151. Rada města schvaluje přihlášení stavby „Nábřeží Karla Houry v Sušici – stavební úpravy veřejných ploch“ do soutěže stavba roku Plzeňského kraje 2011.

152. Rada města ukládá vedoucím odborů ve spolupráci s informatikem provést aktualizaci prezentace činnosti a služeb na www stránkách města.

153. Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. A – 001572-00 ze dne 8.2.2012 na kácení stromů.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 154. – 192.
ze zasedání rady města ze dne 2. dubna 2012

154. Rada města Sušice bere na vědomí zprávu o možnostech provedení auditu hospodaření střediska lesy a schvaluje návrh na provedení kontroly dle návrhu prostřednictvím daňového poradce města Ing. Vičara.

155. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky za firmou Stavoplast s.r.o., Stachy ve výši 112.890,- Kč.

156. Rada města schvaluje úhradu nákladů na opravu dveří chaty Svatobor z organizace 9898-opravy majetku s tím, že uvedené prostředky budou do organizace vráceny rozpočtovým opatřením.

157. Rada města souhlasí se záměrem změny užívání 3 bytových jednotek v domě čp. 28, ul. Volšovská 28, Sušice a pověřuje odbor majetku a rozvoje města zajištěním zpracování projektové dokumentace.

158. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Nikola Hodová s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.

159. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 25 m2, ke zřízení restaurační předzahrádky pro pana Luboše Pitru, bytem Sušice, na dobu určitou od 1.4.2012 do 3.11.2012 za nájemné ve výši 4,- Kč/m2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

160. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 35 m2, ke zřízení restaurační předzahrádky pro společnost S & P Catering s.r.o. se sídlem Mojmírova 1710/15 Praha 4, na dobu určitou od 15.4.2012 do 15.9.2012 za nájemné ve výši 4,- Kč/m2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

161. Rada města schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 1048 a 1026/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, p.Vlastimilu Lagronovi, bytem Klatovy pro pořádání Sušické pouti 2012, a to na dobu určitou, za nájemné ve výši 30 000,- Kč za celou dobu pronájmu. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

162. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely č. 955/25 v k.ú Sušice nad Otavou o výměře cca 64 m2 pí. Vladimíře Najvarové, bytem Sokolov, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

163. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části stavební parcely č. 483/9 v k.ú Sušice nad Otavou o výměře cca 15 m2 p. Františku Hostkovi, bytem Sušice, z níž tu část parcely situovanou pod stávajícím objektem garáže na stpč. 1825 v majetku žadatele, za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 a zbývající požadovanou část parcely 483/9 za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2. Kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

164. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemkové parcely č. 86/4 v k.ú. Červené Dvorce ze dne 12.1.2005 mezi Městem Sušice a p. Miroslavem Melcherem, bytem Červené Dvorce. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku.

165. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 21 m2, ke zřízení restaurační předzahrádky pro paní Martinu Vlčkovou, bytem Sušice, na dobu určitou od 1.5.2012 do 30.9.2012 za nájemné ve výši 4,- Kč/m2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

166. Rada města pověřuje odbor majetku a rozvoje města jednáním ve věci budoucího pozemkového vypořádání, které je nutné řešit v souvislosti s výstavbou obytné lokality „Bydlení INCOGNITO“ v lokalitě pod Svatoborem.

167. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 22 m2, ke zřízení restaurační předzahrádky pro pana Martina Vokněra, bytem Sušice, na dobu určitou od 20.5.2012 do 9.9.2012 za nájemné ve výši 4,- Kč/m2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

168. Rada města schvaluje „Dohodu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“ mezi městem Sušice a p. Pavlem Michalíkem, bytem Sušice.

169. Rada města revokuje svoje usnesení č. 509 ze dne 27.6.2011, týkající se záměru prodeje objektu č.p. 531 na stavební parcele č. 936 o výměře 148 m2 a pozemkové parcely č. 367/21 o výměře 175 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou.

170. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, na základě usnesení Okresního soudu Klatovy, ze dne 22.4.1991 převod objektu č.p. 531 na stavební parcele č. 936 o výměře 148 m2 a pozemkové parcely č. 367/21 o výměře 175 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou na jeho původního majitele, p. Jana Kopelenta, bytem Alicante Španělsko.

171. Rada města schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. armády 786/20, 160 56, Praha 6, pro zimní stadion. Celková výše autorské odměny je 1.145,-Kč bez DPH, což je 1.374,- Kč vč. 20% DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

172. Rada města schvaluje žádost společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5, o změnu subdodavatele bazénové technologie pro stavbu „Bazén Sušice“ na společnost ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o, Sobieského 1, 770 10 Olomouc, s podmínkou, že bude doložena kvalifikace v souladu se zadáním veřejné zakázky.

173. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se povýší org. 248 Penzion byty v příjmové části o 450 tis. Kč a o stejnou částku se povýší výdaje org. 248 Penzion byty.

174. Rada města schvaluje převod částky 8.991 tis. Kč z konečného zůstatku minulých let, nezapojeného do rozpočtu, na účty jednotlivých fondů:
231 41 Fond Voda 7.291 tis Kč, 231 42 Fond Teplo 405 tis. Kč, 231 455 Fond Kulturní léto 259 tis. Kč, 231 44 Fond Granty 82 tis. Kč, 231 43 Fond Nemocnice 954 tis. Kč, Celkem: : 8.991 tis. Kč.

175. Rada města se na svém zasedání dne 2. dubna 2012 usnesla vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, ust. § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s ust. § 11, § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Nařízení č. 1/2012 Města Sušice o záměru zadat zpracování pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2 na území Obce s rozšířenou působností Sušice v katastrálních územích uvedených v příloze nařízení č. 1.

176. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost: Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Sušice ve výši 1.000,- Kč, Dětský diagnostický ústav – odloučené pracoviště Středisko výchovné péče, vila Mařenka, Kosinova 101, Domažlice ve výši 3.000,- Kč, Epoché, o.s. – Linka důvěry a psychologické pomoci v Plzeňském kraji ve výši 5.360,- Kč, Mateřské centrum Sušice – Medvídek, o. s. ve výši 20.000,- Kč, Sdružení linka bezpečí ve výši 3.000,- Kč, Svaz zdravotně postižených Šumava, ZO Sušice ve výši 5.000,- Kč a Wasp racing, o. s. ve výši 15.000,- Kč. Částky budou hrazeny z org. 191.

177. Rada města souhlasí s přidělením finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč IV. obrněné divizi generála Pattona na účast na oslavách osvobození v Sušici dne 6. 5. 2012. Částka bude hrazena z org. 179, položka Propagace.

178. Rada města souhlasí s prezentací města Sušice v pořadu ZAK TV s. r. o. „Okénko z měst a obcí“ v částce 15.600,- Kč včetně DPH. Částka bude hrazena z org. 179 – pol. Propagace.

179. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 9, a to takto: příspěvkovým organizacím se sníží výše přidělené dotace na provoz 2012 o částky z nespotřebované dotace 2011, z tzv. výnosů příštích období, u MŠ Tylova (org. 208) – 50 tis. Kč, MŠ Smetanova (org. 209) – 200 tis. Kč, ZŠ Komenského (org. 212) – 400 tis. Kč, ZŠ Lerchova (org. 216) – 1.391 tis. Kč, ZŠ TGM (org. 213) – 50 tis. Kč. Tím se sníží částka u org. 98 (KZ min. let - zapojený do rozpočtu) o 2.091 tis. Kč.

180. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 10, kterým se zvýší org. 98 (KZ min. let – zapojený do rozpočtu) o částku 91 tis. Kč a zároveň se povýší příspěvek na provoz u org. 209 MŠ Smetanova o tutéž částku (položka odpisy).

181. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 11 – povýšení příjmů u organizace 209 – MŠ Smetanova (odvede ze svého investičního fondu částku 50 tis. Kč na účet města) a zároveň povýšení příspěvku na provoz u org. 209 – MŠ Smetanova o tutéž částku.

182. Rada města souhlasí s převodem částek nerozděleného zisku do rezervního fondu příspěvkové organizace (z důvodu odlišného způsobu vyúčtování dotace z města), a to takto: MŠ Smetanova – 38.928,47 Kč, MŠ Tylova – 56.662,77 Kč, ZŠ Komenského – 20.978,02 Kč, ZŠ TGM – 8.068,10 Kč, ŠJ Nuželická – 27.595,35 Kč.

183. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5.000,- Kč (z organizace 179 – propagace) Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, Nerudova 4, 350 40 Cheb na 20. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR.

184. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5.000,- Kč z organizace 180 – fond starosty Okresní radě Asociace školních sportovních klubů Klatovy.

185. Rada města odvolává k 30. 6. 2012 paní Mgr. Marii Pitrovou z funkce ředitelky ZŠ Sušice, Komenského 59 z důvodu sloučení příspěvkových organizací ZŠ Sušice, Komenského 59 a ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129 s tím, že nástupnická organizace bude ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129.

186. Rada města souhlasí s přijetím daru (fotoaparát Sony) ve výši 2.450,- Kč pro MŠ Sušice, Smetanova.

187. Rada města schvaluje smlouvu mezi městem Sušice a paní Jitkou Šroubovou, DiS. Předmětem smlouvy je provádění odborných prací na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.

188. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Sušice II – prodejní stánek na pozemku p.č. 669/33 v k.ú. Sušice nad Otavou“ mezi městem Sušice a p. Tomášem Hánou.

189. Rada města ukládá odboru majetku rozvoje města zahájit jednání k vyřešení problematiky pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, který je ve vlastnictví města Sušice a jehož část je dlouhodobě užívána fyzickou osobou bez právního vztahu.

190. Rada města ukládá odboru majetku rozvoje města zajistit nákup tří kusů mobilních nádob na květiny, jejich umístění na nábřeží K. Houry a osazení květinovou výzdobou.

191. Rada města schvaluje změnu času konání rady města dne 16. 4. 2012 (pondělí), rada města bude od 13:00 hodin.
Rada města schvaluje změnu termínu konání rady města ze dne 30. 4. 2012 (pondělí) na den 2. 5. 2012 (středa).

192. Rada města schvaluje připojení obce Velhartice ke smlouvě o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Sušici.

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 s n e s e n í 193. – 247. 
ze zasedání rady města ze dne 16. dubna 2012

 

193. Rada města schvaluje oslovení firem HSD Bohumil Dach; Havlíčkova 94; 342 01 Sušice, Servodata, a.s.; Dolnoměcholupská 12; 102 00 Praha 10; C SYSTEM CZ a.s.; Zábělská 12; 312 00 Plzeň s poptávkou SQL serveru 2012 plus 100 přístupových licencí. Zároveň schvaluje komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení Ing. Jan Löffelmann, Ing. Věra Marešová, Mgr. Petr Novák.

194. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ v tomto členění: 

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2011

277.148,81 Kč

převod do rezervního fondu

 97.000,00 Kč

odvod městu

180.148,81 Kč

 

MŠ Tylova – hospodářský výsledek 2011:

296.403,90 Kč

převod do rezervního fondu

 57.000,00Kč 

odvod městu

 239.403,90 Kč

 

ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 2011
(z toho zisk 6.813,58 Kč z VHČ)

283.275,28 Kč

převod do rezervního fondu

 85.000,00 Kč

odvod městu

 198.275,28 Kč

 

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2011:
(z toho zisk 16.876,65 Kč z VHČ)

254.176,36 Kč

převod do rezervního fondu

 170.000,00 Kč

odvod městu

 84.176,36 Kč

 

ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2011:
(z toho zisk  153.558,58 Kč z VHČ)

162.756,06 Kč

převod do rezervního fondu

 338.000,00 Kč

odvod městu

0,00 Kč

 

ZŠ TGM – hospodářský výsledek 2011:
(z toho zisk 64.623,50 Kč z VHČ)

293.574,59 Kč

převod do rezervního fondu

 78.000,00 Kč

odvod městu

 215.574,59 Kč

195. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13, kterým se zvýší příspěvek na provoz u ZŠ Lerchova (org. 216) o 175 tis. Kč a zároveň se zvýší částka u organizace 98 (KZ minulých let – zapojený do rozpočtu) o 175 tis. Kč.

196. Rada města nesouhlasí s prominutím slevy nájemného za pódium z částky schválené v podmínkách nájmu přenosného pódia ze dne 15. 06. 2009 městu Horažďovice.

197. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč za účelem částečného financování účasti Sušického dětského sboru na světové soutěži 7th World Choir Games v Cincinnati v USA a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného finančního příspěvku dle přílohy.

198. Rada města nesouhlasí s prezentací města Sušice v publikaci „Kam v Praze / Křížem krážem ČR“, vydávané Vydavatelstvím IPR, Janovského 45, Praha 7.

199. Rada města souhlasí s přidělením finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč společnosti Průcha – motorové nářadí, s. r. o. na organizační zajištění akce Czech Cup města Sušice – Timbersports 2012. Částka bude hrazena z org. 180.

200. Rada města schvaluje platový výměr ředitelky MKS s platností od 1.4.2012 dle přílohy.

201. Rada města projednala výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a doporučuje zastupitelstvu jejich použití dle návrhu. 

MKS – výsledek hospodaření 2011:

35.391 Kč

Převod do rezervního fondu/ nevyčerpaná částka souborů/
Tyto prostředky budou účelově použity pro zřízené soubory

35.391 Kč

odvod městu

0,00 Kč

 

Sociální služby Města Sušice – výsledek hospodaření 2011:

 18.745 Kč

Převod do rezervního fondu/ -
/nákup antidekubitních matrací/

18.745 Kč

odvod městu

0,00 Kč

 

202. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se povýší org. 88 globální dotace/ příjem/ 113 747,- Kč a zároveň se sníží org. 98 konečný zůstatek z minulých let.

203. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14, kterým se příjmová i výdajová část org. 50 – sociální dávky sníží o 81.600 tis. Kč.

204. Rada města schvaluje zhotovitele akce „Sušice, Pod Skálou – oprava povrchu komunikace“ firmu    Silnice   Klatovy a.s.,   Vídeňská   190/I, 339 01 Klatovy, s nabídkovou cenou 682 471,- Kč bez DPH, tj. 818 965,- Kč včetně 20% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

205. Rada města schvaluje zhotovitele akce „Sušice, hasičská stanice – oprava podlahy“ firmu Stavební   firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, s nabídkovou cenou 541 116,- Kč bez DPH, tj. 649 339,- Kč včetně 20% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

206. Rada města Sušice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového příspěvku pro Nemocnici Sušice o.p.s. ve výši 120.000,- Kč na opravu podlahy v budově nemocnice. Příspěvek bude čerpán z prostředků organizace 251 - nemocnice Sušice.

207. Rada města Sušice neschvaluje využití aplikace Geodata on-line dle nabídky firmy Hrdlička s.r.o., Praha.

208. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice na akci „Stavební úpravy bytového domu čp. 1243, Sušice“ ve výši 181 607,- Kč bez DPH, tj. 207 033,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

209. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou EGF s.r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice na akci „Bytové domy – výměna oken 3. etapa – technický dozor investora“ ve výši 66 000,- Kč bez DPH, tj. 79 200,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

210. Rada města rozhodla o vyloučení následujících uchazečů, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v rámci akce „Sušice – Bytové domy – výměna oken 3. etapa“ a to: G-interier s.r.o., Školní 41, 330 23 Nýřany, RI Okna a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, David Türke UNIWIN, Pražská 21, 281 01 Velim, OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice, PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou.

211. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce „Sušice – Bytové domy – výměna oken 3. etapa“ firmy „morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň“ s nabídkovou cenou 10 476 165,- Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků § 82 Zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu jejím podpisem.

212. Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu rozhledny na Svatoboru na stavební parcele č. 2233/3 v k.ú. Sušice nad Otavou ze dne 1.8.1994 mezi městem Sušice a společností RTI cz s.r.o. se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21 Plzeň. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku.

213. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2257/31 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 4 m2 ke zřízení restaurační předzahrádky pro paní Ludmilu Gabrielovou, Sušice, na dobu určitou, od 1.5.2012 do 30.9.2012, za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/den. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

214. Rada města schvaluje Smlouvu o založení práva stavby mezi městem Sušice a manželi, Tomášem a Liběnou Svobodovými, bytem Sušice o provedení stavebních úprav objektu k bydlení na stavební parcele č. 611 v k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

215. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor kiosku občerstvení, na koupališti Sušice, na stavební parcele č. 1600 v kú. Sušice nad Otavou, o výměře 45,12 m2 a zveřejnění pronájmu na úřední desce města Sušice.

216. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 318/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 13,25 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města Sušice.

217. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 1043/2 a 1043/4 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 660 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

218. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely č. 1069/49 o výměře 1288 m2, stavební parcely č. 2984 o výměře 224 m2, včetně objektu čp. 1214 na parcele umístěném a stavební parcely č. 2985 o výměře 260 m2, včetně objektu bez čp. na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, prostřednictvím realitní kanceláře Šumava reality Sušice, firmě Centrum Gastronomie s.r.o. Náměstí Svobody 2 Sušice za kupní cenu ve výši 3 030 300,- Kč s tím, že částka z kupní ceny ve výši 30 300,- Kč bude tvořit provizi výše uvedené realitní kanceláři. Kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

219. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s firmou HEMAZI s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

220. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s paní Janou Šímovou a Andělou Heřmánkovou a pověřuje starostu jejím podpisem.

221. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

222. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 308, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice panu Karlu Veitsovi na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

223. Rada města souhlasí s přidělením 5 bodů z důvodu mimořádné situace paní Miroslavě Ritterové a souhlasí s přidělením bytu č. 305, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Miroslavě Ritterové na dobu určitou jednoho roku.

224. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 303, 1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice manželům Anně a Františku Niebauerovým na dobu určitou jednoho roku.

225. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 0+1, ul. Nádražní 442, Sušice panu Jindřichu Čadkovi na dobu určitou jednoho roku.

226. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Volšovská 28, Sušice paní Žanetě Heidenreichové na dobu určitou jednoho roku.

227. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice panu Josefu Klicperovi na dobu určitou jednoho roku.

228. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 32, 2+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice panu Jindřichu Faloutovi na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

229. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 18, 2+1, ul. Sirkařská 974, Sušice panu Jiřímu Dlouhému na dobu určitou jednoho roku.

230. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Na Hrázi 857, Sušice manželům Lence a Helmutu Prinzovým na dobu určitou jednoho roku.

231. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Tichá 881, Sušice paní Janě Šperlové na dobu určitou jednoho roku.

232. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 4+1, ul. Nerudova 1055, Sušice panu Jiřímu Dachovi na dobu určitou jednoho roku.

233. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 7, ul. Nerudova 1106, Sušice mezi Ing. Štěpánkou Aschenbrennerovou na straně jedné a paní Renatou Jozovou na straně druhé od 1.5.2012 do 30.4.2014.

234. Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. B2, ul. Pod Vodojemem 1245, Sušice pana Ivana Černegy souhlasí s výměnou podnájemce z paní Lenky Píckové na pana Petra Lercha od 1.5.2012 do 31.12.2013.

235. Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. 18, ul. Kaštanová 1258, Sušice pana Jana Löffelmanna souhlasí s výměnou podnájemce z pana Pavla Kůse na manžele Martinu a Lukáše Hamákovi od 1.4.2012 do 30.4.2013.

236. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení č. 14, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s paní Miladou Gábovou o jeden rok, tj. od 1.6.2012 do 31.5.2013.

237. Rada města revokuje usnesení č. 127, ze dne 19.3.2012 ve věci přidělení bytu č. 3, 3+1, ul. Villaniho 712, Sušice manželům Simoně a Tomáši Kadlecovým na dobu určitou pěti let.

238. Rada města revokuje usnesení č. 132, ze dne 19.3.2012 ve věci předčasného splacení závazku podle smlouvy o půjčce, kterou uzavřelo dne 22. prosince 1997 město Sušice s p. Tomášem Kadlecem.

239. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 8, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní Lenkou Gobyovou na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.5.2012 do 30.4.2013.

240. Rada města bere na vědomí informaci jednatele společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. o nákupu nové vysprávkové soupravy VSV 1000 v ceně do 750.000,- Kč bez DPH.

241. Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., bere na vědomí Zprávu o posouzení uchazečů na pozici vedoucího střediska Sportovní zařízení a doporučuje jednateli společnosti uzavřít pracovní poměr na uvedenou pozici s uchazečem v pořadí dle doporučení komise pro výběrové řízení. Na prvním místě je uveden Ing. Lukáš Hamák.

242. Rada města, dle §82, odst.2 )zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel veřejné zakázky na službu – zpracování „Územního plánu Sušice“, v režimu podlimitního otevřeného řízení, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, společností CITYPLAN spol.s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

243. Rada města ukládá odboru majetku rozvoje města zajistit dělení pozemku p.č. 1592/11 v k.ú. Sušice nad Otavou, podle studie vypracované Ing. Pavlem Zdeňkem a dále zajistit znalecký odhad na uvedený pozemek a na objekt Domu dětí a mládeže na pozemku p.č. st. 1329 v k.ú. Sušice nad Otavou.

244. Rada města schvaluje vypracování studie úpravy přechodu pro pěší a dopravního řešení křižovatky ulic Lerchova a Klostermannova dle nabídky Karla Macána, projekce dopravních staveb, s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy.

245. Rada města schvaluje poskytnutí elektronické kopie pohlednice domu čp. 6 v Hrádku u Sušice, z pozůstalosti Milana Pokorného, pro Západočeské muzeum v Plzni.

246. Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služby protidrogové prevence mezi městem Sušice a společností Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň.

247. Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města zjistit všechny skutečnosti a podklady ve věci nedořešených majetkoprávních vztahů se společností STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, v lokalitě ulic Pod Vodojemem a Pod Lesem a zahájit jednání vedoucí ke konečnému vyřešení situace.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 248.
ze zasedání rady města ze dne 25. dubna 2012

 

248. Rada města pověřuje starostu města zpět vzetím výpovědi z nájmu bytu č. 11, 1+1, ul. Pravdova 1066, Sušice, doručené dne 13.1.2012 panu Jiřímu Kovaříkovi.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 249. – 286. 
ze zasedání rady města ze dne 2. května 2012

 

249. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Sociálních služeb města Sušice za rok 2011.

250. Rada města bere na vědomí informaci o změnách ve stravování v organizaci Sociálních služeb města Sušice.

251. Rada města schvaluje změny v organizačním schématu u organizace Sociálních služeb města Sušice s platností od 2.5.2012.

252. Rada města schvaluje smlouvu o zhotovení dokumentace pro aktualizaci ÚAP ORP Sušice – grafická část . Zhotovitel je Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice 370 01. Cena je 90 000,- Kč včetně DPH, DPH 20% činí 15 000,- Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

253. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Lubošem Kocourkem, Sokolovská 2369, 390 03 Tábor na zajištění ozvučení a osvětlení pódia během „Sušických slavností 2012“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Smluvní částka 46.800,- Kč včetně DPH bude hrazena z org. 179.

254. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci akce Sušické slavnosti 2012 s Okrášlovacím spolkem města Sušice, o. s., Smetanova 784, 342 01 Sušice. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o spolupráci v rámci akce „Sušické slavnosti 2012“. Smluvní částka 90.000,- Kč bude hrazena z org. 179.

255. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení ohňostroje v rámci „Sušických slavností 2012“ s Miroslavem Ehmem, V kamení 11, 326 00 Plzeň. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o provedení ohňostroje. Smluvní částka 65.000,- Kč včetně DPH bude hrazena z org. 179.

256. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu s Markem Procházkou, Alšova 533, 331 41 Kralovice, na pódium s ozvučením a osvětlením během „Sušických slavností 2012“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu. Smluvní částka 19.320,- Kč včetně DPH bude hrazena z org. 179.

257. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Berounští měšťané, s. r. o., Praskolesy 1, 267 54 Praskolesy, na zajištění historického programu „Středověké město Sušice“ během „Sušických slavností 2012“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Smluvní částka 130.000,- Kč bude hrazena z org. 179.

258. Rada města bere na vědomí návrh na vybavení kuchyně a občerstvení v rámci projektu SIRKA.

259. Rada města schvaluje návrh na realizaci 3 ks divadelních tahů v rámci projektu SIRKA a schvaluje rozpočtové opatření č.15, kterým se z org.73 – Rezerva na investice a provoz převede 300.000,- Kč na org. 8035 SIRKA.

260. Rada města schvaluje zajištění požárního zabezpečení objektu kina (projekt SIRKA) formou dálkového přenosu na pult požární ochrany a schvaluje rozpočtové opatření č.16, kterým se z org.73 – Rezerva na investice a provoz převede 100.000,- Kč na org. 8035 SIRKA.

261. Rada města schvaluje smlouvu na odkoupení technické infrastruktury v lokalitě U Vodárny od ing. Zbyňka Poláka za celkovou kupní cenu ve výši 10.200,- Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

262. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Marcela Gaucanová s výší měsíčních splátek 3.000,- Kč.

263. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Miroslav Millhouse s výší měsíčních splátek 3.500,- Kč.

264. Rada města souhlasí s přidělením 8 bodů z důvodu mimořádné situace paní Evě Klůsové a souhlasí s přidělením bytu č. 418, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Evě Klůsové na dobu určitou jednoho roku.

265. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sběrného dvora a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

266. Rada města schvaluje záměr prodeje staré lávky přes Roušarku a jeho zveřejnění na úřední desce města Sušice.   

267. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2257/3 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 20 m2 ke zřízení restaurační předzahrádky pro Vladimíra Dobšoviče, bytem Sušice, na dobu určitou, od 1.6.2012 do 2.9.2012, za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/den. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

268. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 551/1 o výměře 5 296 m2, pozemkové parcely č. 605/1 PK o výměře 4 729 m2, v k.ú. Velká Chmelná a zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce města Sušice.

269. Rada města odkládá projednání záměru směny části pozemkové parcely 1935/15 o výměře cca 122 m2, v majetku města Sušice, za část pozemkové parcely č. 1933/2 o výměře cca 123 m2 ve vlastnictví firmy CompoTech Plus spol. s r.o. se sídlem Družstevní 159, Sušice v k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje odbor majetku připravit návrh prodeje a koupě těchto pozemků.

270. Rada města neschvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 398/3, 398/6 a 542/55 v k.ú. Sušice nad Otavou a nedoporučuje zastupitelstvu města jejich odprodej. 

271. Rada města schvaluje zproštění nájemného z nájmu nebytových prostor kiosku na Santosu Sušice, za období od 1.8.2012 do 31.12.2012 jako kompenzaci za uzavření kiosku v době rekonstrukce ostrova Santos.

272. Rada města schvaluje „Dohodu o podmínkách zřízení stavby“ na pozemkové parcele č. 283 v k.ú. Vrabcov, mezi městem Sušice a p. Františkem Zdeňkem, bytem Rozsedly. Rada města pověřuje starostu podpisem dohody.

273. Rada města schvaluje „Dohodu o podmínkách zřízení stavby“ na pozemkových parcelách 239/7, 2254/23, 2271, a 2254/12 v k.ú. Sušice nad Otavou, mezi městem Sušice a firmou MAXTEL s.r.o. se sídlem V Rybníčkách 650, Sušice. Rada města pověřuje starostu podpisem dohody.

274. Rada města bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 20.12.1996 na nebytové prostory v objektu čp. 56 Sušice na stavební parcele č. 3277 v k.ú. Sušice nad Otavou, mezi městem Sušice a pí. Evou Javorskou bytem Kolinec a schvaluje její ukončení k 30.4.2012.

275. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce na akci : „Sušice, Na Burince – oprava komunikace“ a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky, a to Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice a EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň Lobzy.

276. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2012 na školní rok 2012/2013 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 Sušice (1.- 6. třída 28 dětí, 7. tř. 24 dětí) a MŠ Sušice, Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída 22 dětí – 2 integrované děti, 2.- 5. třída 28 dětí a 6. třída 27 dětí) z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě mateřských škol vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

277. Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného daru (školní výlet třídy 2. A) ve výši 9.000,- Kč pro ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112.

278. Rada města souhlasí s odpisem pohledávek za stravné a školné 2010 v Mateřské škole Sušice, Smetanova 1095 v celkové výši 1.940,- Kč.  

279. Rada města souhlasí s prezentací města Sušice ve Stolním kalendáři měst a obcí Plzeňského kraje na rok 2013 vydávaném společností Městské knihy, s. r. o., Žehušice 123. Částka bude hrazena z org. 179, položka Propagace.

280. Rada města nesouhlasí s vytvořením mobilní aplikace pro „chytré“ telefony Darumago! společností Daruma spol. s r. o., Zelinářská 10, Plzeň.

281. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Otavské svatojánské společnosti, Čepice 7 na realizaci Svatojánského koncertu v kostele sv. Václava v Sušici. Příspěvek bude hrazen z org. 180.

282. Rada města souhlasí s používáním znaku města Sušice na serveru www.regionpodlupou.cz, provozovaném ZAK TV, s. r. o., Prokopova 26, Plzeň.

283. Rada města Sušice schvaluje pořízení triček s logem města pro účastníky soutěže World Choir Games 2012 – (USA) - Sušický dětský sbor.

284. Rada města schvaluje zadání zřízení kamery k monitoringu postupu výstavby bazénu Sušice firmě FIXnet, s.r.o., Pražská 1194, Sušice, 342 01 dle nabídky v příloze, za cenu 63.556,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

285. Rada města jmenuje MgA Jitku Doubravovou, ředitelku Městského kulturního střediska jako novou členku kulturní komise.

286. Rada města schvaluje účast místostarostky Ing. Věry Marešové na odborné lesnické exkurzi SVOL v termínu od 21. 5. do 26. 5. 2012.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

U s n e s e n í 287. - 297.
ze zasedání rady města ze dne 14. května 2012

 

287. Rada města schvaluje nákup 2 licencí SQL serveru 2012 plus 90 přístupových licencí v licenčním modelu „OLP NL GOV“ za cenu 392 000,- Kč bez DPH od firmy HSD Bohumil Dach; Havlíčkova 94; 342 01 Sušice.

288. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností Sušické lesy a služby, s.r.o. na realizaci akce „Údržba VKP Kalich 2012“ ve výši 80 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.

289. Rada města bere na vědomí změnu způsobu stravování zaměstnanců MÚ Sušice a to tak, že od 3.9.2012 bude obědy zajišťovat školní jídelna v ul. Komenského.

290. Rada města souhlasí se zapracováním návrhů drobných změn stavby akce „SIRKA“, dle přílohy, za předpokladu, že bude dodržen termín dokončení stavby.

291. Rada města ukládá ředitelce MKS a Ing. Novákové předložit návrh změn interiérového vybavení projektu „SIRKA“ včetně jejich finančních nároků na jednání rady dne 28.5.2012.

292. Rada města, dle §81, odst.1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel veřejné zakázky „Obnova parku Ostrov Santos v Sušici“, v režimu podlimitního otevřeného řízení na stavební práce, rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče sdružení LF & SANTOS (LESS & FOREST s.r.o., 285 25 Bohdaneč 136, IČ 27106632 a PURUM s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402).

293. Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy nájemného za pódium z částky schválené v podmínkách nájmu přenosného pódia ze dne 15. 6. 2009 městu Horažďovice.

294. Rada města nesouhlasí s poskytnutím   finančního   příspěvku na organizační zajištění 10. Plavecko-běžeckého poháru pořádaného R TEAMem, Ovčí hájek 2169, Praha 5.

295. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na organizační zajištění závodu ve vodním slalomu na řece Otavě pořádaném Klubem vodních sportů Sušice. Částka bude hrazena z org. 180.

296. Rada města nesouhlasí se zakoupením 20 kusů publikace „Šumava do kapsy“ vydávané Video-Foto-Kunc v celkové ceně 4 332,- Kč včetně DPH a vytvořením dvoustránkové prezentace města Sušice v této publikaci.

297. Rada města schvaluje zadání tisku 2.000 ks katalogů o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice firmě MATYPO Sušice.

 

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 298. – 340.
ze zasedání rady města ze dne 28. května 2012

 

298. Rada města Sušice souhlasí se zavedením vstupného na městské koupaliště pro rok 2012 ve výši 15,- Kč za osobu. Vstupné bude příjmem rozpočtu města Sušice.

299. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2011 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

300. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

301. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 3+1, ul. Volšovská 903, Sušice na dobu určitou pěti let paní Pavlíně Jarošové.

302. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Klostermannova 676, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. manželé Petr a Monika Urbanovi, 2. Eva Kalná, 3. Jitka Freundová, 4. Pavlína Jarošová.

303. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 3+1, ul. Lerchova 708, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Zdeněk Kodýdek, 2. Stanislav a Marie Soukupovi, 3. Jitka Freundová.

304. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 3+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Marie a Robert Říhovi, 2. Jitka Freundová, 3. Jana Hodulíková.

305. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Miroslava Pojarová s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 2. Alena a Josef Lerchovi.

306. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 4+1, ul. Nerudova 1055, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Alena a Joef Lerchovi, 2. Karel Brož.

307. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 3+1, ul. Villaniho 712, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Karel Brož, 2. Eduard a Blanka Macnerovi, 3. Miroslava Pojarová s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

308. Rada města revokuje usnesení č. 225 ze dne 16.4.2012 ve věci přidělení bytu č. 2, 0+1, ul. Nádražní 442, Sušice panu Jindřichu Čadkovi na dobu určitou jednoho roku.

309. Rada města revokuje usnesení č. 226 ze dne 16.4.2012 ve věci přidělení bytu č. 3, 1+1, ul. Volšovská 28, Sušice paní Žanetě Heidenreichové na dobu určitou jednoho roku. Rada města trvá na vyřazení žádosti o pronájem bytu paní Žanety Heidenreichové dle Zásad k nájmu bytů v majetku města Sušice, článek 5 odst.e) na dobu 3 let.

310. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 0+1, ul. Nádražní 442, Sušice panu Jaroslavu Hlavenkovi na dobu určitou jednoho roku.

311. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 30, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice paní Martině Červenkové na dobu určitou jednoho roku.

312. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 28, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice paní Kristýně Havlíkové na dobu určitou jednoho roku.

313. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 0+1, ul. Nádražní 382, Sušice paní Radce Slezákové na dobu určitou jednoho roku.

314. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Pod Kalichem 66, Sušice paní Jitce Králové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

315. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice paní Romaně Králové na dobu určitou jednoho roku.

316. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 32, 2KK, ul. Nádražní 1243, Sušice panu Petru Vaněčkovi na dobu určitou dvou let.

317. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2KK, ul

318. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 2+1, ul. Pravdova 1065, Sušice paní Janě Hodulíkové na dobu určitou jednoho roku.

319. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 21, 2+1, ul. Sirkařská 979, Sušice paní Ireně Müllerové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

320. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi paní Janou Potužníkovou, bytem ul. Kaštanová 1158, Sušice a paní Jindrou Kalivodovou, bytem ul. Kaštanová 1164, Sušice.

321. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 15, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s paní Michaelou Maslákovou.

322. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Anna Lučanská s výší měsíčních splátek 1.600,- Kč.

323. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 10, ul. Kaštanová 1259, Sušice s paní Svitlanou Kokhanets.

324. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 18, 2+1, ul. Pravdova 1061, Sušice manželům Olze a Radku Fránovým na dobu určitou dvou let.

325. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádala paní Jana Paluchová s výší měsíčních splátek 2.500,- Kč.

326. Rada města schvaluje zhotovitele akce „Sušice, Na Burince – oprava komunikace“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, s nabídkovou cenou 2 101 887,- Kč bez DPH, tj. 2 522 264,- Kč včetně 20% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

327. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 060/2011 (A - 001482 - 00) na akci „Obytná zóna lokalita U Vodárny, Sušice“- a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

328. Rada města schvaluje výpověď ze Smlouvy o nájmu ze dne 8.10.1998 mezi městem Sušice a pí. Martinou Vachouškovou, bytem Vodní 142 Sušice II na nebytové prostory v objektu Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56 Sušice II na stavební parcele č. 3277 v k.ú. Sušice nad Otavou s tím, že nájemní vztah bude ukončen k 31.8.2012.

329. Rada města schvaluje výpověď ze Smlouvy o nájmu ze dne 16.3.2007 mezi městem Sušice a pí. Drahoslavou Stulíkovou, bytem Dobršín 68 Sušice II na nebytové prostory v objektu Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56 Sušice II na stavební parcele č. 3277 v k.ú. Sušice nad Otavou s tím, že nájemní vztah bude ukončen k 31.8.2012.

330. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor dvougaráže pro nákladní automobily č. 14–15 v areálu Pod Kalichem, na části stavební parcely č. 3218 v k.ú. Sušice nad Otavou, a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

331. Rada města schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28.3.1997 o nájmu nebytových prostor v ZŠ Lerchova mezi městem Sušice a firmou UPC Česká republika s.r.o. se sídlem Závišova 502/5 Praha 4.

332. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 318/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 13,25 m2, panu Janu Patlejchovi, bytem Sušice, v termínu od 1.6.2012 do 30.9.2012 za nájemné v celkové výši 8000,- Kč + DPH.

333. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor kiosku občerstvení, na koupališti Sušice, na stavební parcele č. 1600 v kú. Sušice nad Otavou, o výměře 45,12 m2 v termínu červen – září 2012 za nájemné ve výši 3 300,- Kč + DPH měsíčního nájmu.

334. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na akci „Denní stacionář Klíček – stavební úpravy“ firmu Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, Sušice za cenu výši 785 393,00 Kč bez DPH, tj. 942 472,00 Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem.

335. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky „Mostek přes náhon“ firmě Bögl a Krýsl k.s., Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha – Zbraslav ve výši 1.698.329,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

336. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce „Sušice – víceúčelové sportoviště“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice platné od 1.1.2012 a současně schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Buildconcept, s.r.o., Chodovská 228/3, 141 00, Praha 4 – Michle, IČ: 27930831, HAGS Praha, s.r.o. , Platnéřská 88/9, 110 00, Praha 1 - Staré Město, IČ: 26723727, Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 26792699, Mystic Constructions, spol. s r.o., Římská 678/26, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 26177358. a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Věra Marešová, Ing. arch. Václav Franěk, Jiří Kotál, Bc. Jan Vošalík, Josef Jílek (kontrolní výbor).

337. Rada města schvaluje členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na realizaci akce „Sušice – víceúčelové sportoviště“v tomto složení: Ing. Věra Marešová, Ing. arch. Václav Franěk, Jiří Kotál, Bc. Jan Vošalík, Josef Jílek (kontrolní výbor).

338. Rada města schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Sušice ve výši 20 000,- Kč na účast na Všesokolském sletu. Částka bude uhrazena z org. 180.

339. Rada města schvaluje vyplacení příspěvku pro BIKE KLUB Vimperk, o.s. Pivovarská 68 na pokrytí nákladů závodníka Jana Vastla, Mánesova 279, Sušice, účastníka ME v závodech na horských kolech v Moskvě ve výši 5 000,- Kč. Částka bude uhrazena z org. 179.

340. Rada města nesouhlasí s vyplacením příspěvku společnosti Šumavské sdružení přátel rychlých kol.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 341. – 367.
ze zasedání rady města ze dne 11. června 2012

 

341. Rada města Sušice schvaluje zhotovení projektové dokumentace za účelem změny užívání objektu bývalých kasáren v Nádražní ulici, potřebné finanční prostředky se budou čerpat z organizace 83 - projekty.

342. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 17 až 23 a č. 26 až 27 dle seznamu.

343.  Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24 a to převést prostředky ve výši 50 tis. Kč z organizace č. 80-havárie do organizace 9899-školy opravy.

344. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25 a to převést prostředky ve výši 55 tis. Kč z organizace č. 80-havárie do organizace 9898-opravy majetku pod správou odboru majetku a rozvoje města.

345. Rada města Sušice doporučuje zastupitelstvu města schválit zakládací listinu Nemocnice Sušice o.p.s.

346. Rada města schvaluje Smlouvu o založení práva stavby mezi městem Sušice a Společenstvím pro dům čp. 981 – 986 zastoupeným ing. Štefanem Wilcsekem, bytem Sušice, o provedení stavebních úprav objektů k bydlení čp. 981 – 986 na stavebních parcelách č. 2008 - 2013 v k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

347. Rada města schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 551/1 o výměře 5296 m2 a 605/1 PK o výměře 4729 m2 v k.ú. Velká Chmelná ing. Václavu Šímovi, bytem Sušice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční pronájem ve výši 501,- Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

348. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 226/1 v k.ú. Malá Chmelná, o výměře cca 235 m2.

349. Rada města schvaluje záměr prodeje objektu na Nábřeží J. Seitze čp. 216 Sušice III, na stavební parcele č. 1329 o výměře 311 m2 a části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře cca 2635 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou formou výběrového řízení a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města Sušice.

350. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře cca 1390 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, formou výběrového řízení a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města Sušice.

351. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře cca 330 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města Sušice.

352. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Poprokan papír, s. r. o., Brožíkova 862, 330 11 Třemošná a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

353. Rada města schvaluje mimořádnou inventarizaci majetku ZŠ Komenského v termínu 28.6.2012 a složení inventarizačních komisí dle přílohy.

354. Rada města schvaluje prodej staré lávky přes Roušarku za cenu 1 500,00 Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

355. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice, Pravdova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, Bögl a Krýsl k.s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany, Stamoza s.r.o., Vrázova 7, 350 02 Cheb, VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předm. 610, 339 01 Klatovy, Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. Legií 37, 339 01 Klatovy.

356. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Sušice, Pravdova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová), Ing. Kateřina Ronová (Ing. Dagmar Nováková), p. Jan Polanka (p. Jiří Mäntl) – ČEVAK a.s., Ing. Josef Čuba (Ing. Vladimír Marek), p. František Kůs (JUDr. Jiřina Rippelová) – kontrolní výbor.

357. Rada města schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci Komunitní centrum Sušice, kterým se řeší přesun mezi položkami a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

358. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Domov důchodců Sušice“ – doplnění technologie kuchyně a vzduchotechniky dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a firmy vyzvané k předložení nabídky: ALDAST s.r.o., 5.května 149, 38601 Strakonice, BIS, a.s., Havířská 117/5, 301 00 Plzeň, HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 a schvaluje členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Nováková, František Kůs (kontrolní výbor).

359. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.19/2011/1348 s firmou BIS, Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň (akce S.I.R.K.A), kterým se řeší méněpráce v rámci realizace a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

360. Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na pozemcích st.p.č.141/1 a 141/2 v k.ú. Sušice nad Otavou“ se ZKD Sušice a pověřuje starostu jejím podpisem.

361. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 28, kterým se z org. 8035 SIRKA převede 360.000,- Kč na org. 252 MKS příspěvek na provoz.

362. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 29, kterým se povýší org. 252 MKS-příspěvek na provoz (výdaje) o 160.000,- Kč, a zároveň se povýší org.252 MKS-příspěvek na provoz (odvod z investičního fondu MKS) o tutéž částku.

363. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 30, kterým se z org. 73 Rezerva na investice a provoz převede 100.000,- Kč na org. 252 MKS příspěvek na provoz.

364. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení nové zřizovací listiny pro ZŠ T. G. Masaryka z důvodu sloučení se ZŠ Komenského od 1. 7. 2012.

365. Rada města schvaluje přidělení příspěvku na činnost Českého svazu zahrádkářů, ZO Sušice ve výši 5 000, - Kč. Částka bude hrazena z org. 191.

366. Rada města schvaluje částku ve výši 20 000,- Kč na financování provozu Zelených autobusů v roce 2012. Částka bude hrazena z org. 405.

367. Rada města schvaluje poskytnutí elektronických kopií pohlednice, z pozůstalosti Milana Pokorného, pro badatele pana Jiřího Nováka.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 368. – 416.
ze zasedání rady města ze dne 25. června 2012

 

368. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2011. 

369. Rada města souhlasí s návrhem umístění stavby „Seníku“ na pozemku p.č. 631/15 v k.ú. Sušice nad Otavou v režimu výjimečné přípustnosti staveb.

370. Rada města schvaluje podlicenční smlouvu na právo užívání Ortofotomapy Plzeňského kraje 2011 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

371. Rada města schvaluje podlicenční smlouvu na právo užívání Účelové katastrální mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

372. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 34 a to převést prostředky ke krytí nákladů exekucí ve výši 80 tis Kč z org. 73 – rezervy do organizace 123-nebytové prostory.

373. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou Dakan s.r.o., Pod Dubovkou 198/9 Plzeň na provedení systémového auditu společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

374. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

375. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 18, 3+1, ul. V Rybníčkách 716, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Eduard a Blanka Macnerovi, 2. Jiří Marek, 3. Stanislav a Marie Soukupovi, 4. Jitka Freundová.

376. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice na dobu určitou pěti let manželům Stanislavu a Marii Soukupovým.

377. Rada města revokuje usnesení č. 312 ze dne 28.5.2012 ve věci přidělení bytu č. 28, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice paní Kristýně Havlíkové na dobu určitou jednoho roku.

378. Rada města revokuje usnesení č. 319 ze dne 28.5.2012 ve věci přidělení bytu č. 21, 2+1, ul. Sirkařská 979, Sušice paní Ireně Müllerové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

379. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 21, 2+1, ul. Sirkařská 979, Sušice paní Drahomíře Bláhové na dobu určitou jednoho roku.

380. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 2+1, ul. Pravdova 1063, Sušice panu Lukáši Kůrkovi na dobu určitou jednoho roku.

381. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 1+1, ul. Pod Kalichem 66, Sušice panu Marianu Oláhovi na dobu určitou jednoho roku.

382. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice paní Veronice Janoščíkové na dobu určitou jednoho roku.

383. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 1+1, ul. Na Hrázi 857, Sušice panu Petru Šandarovi na dobu určitou jednoho roku.

384. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Kaštanová 1166, Sušice paní Markétě Soukupové na dobu určitou jednoho roku.

385. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 1+1, ul. Nádražní 520, Sušice panu Janu Fléglovi na dobu určitou jednoho roku.

386. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 28, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice panu Radku Winklerovi na dobu určitou jednoho roku.

387. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi paní Petrou Vávrovou, bytem ul. Sirkařská 976, Sušice a paní Jaroslavou Reindlovou, bytem ul. Sirkařská 980, Sušice.

388. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení č. 29, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s paní Janou Volákovou o jeden rok, tj. od 1.7.2012 do 30.6.2013.

389. Rada města bere na vědomí na základě „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004“ zvýšení nájemného v domě čp. 1243, ul. Nádražní, Sušice o 1,9 % (míra inflace za rok 2011) s účinností od 1.7.2012. 

390. Rada města souhlasí na základě žádosti pana Josefa Klicpery s prominutím nájemného a plnění spojených s užíváním bytu za měsíc květen 2012 z bytu č. 1, ul. Nádražní 356, Sušice z důvodu nepřipojení k odběru elektrické energie.

391. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádal pan Antonín Skýpala s výší měsíčních splátek 1.500,- Kč.

392. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Miroslava Míčková s výší měsíčních splátek 3.500,- Kč.

393. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 12, ul. Kaštanová 1259, Sušice s panen Jiřím Zudou.

394. Rada města souhlasí se změnou adresy sídla Stavebního a nájemního družstva Sušice – Zahradní čtvrť Vojtěška ze stávající: Náměstí Svobody 138, Sušice na novou: Pod Vodojemem 1245, Sušice od 1.7.2012.  

395. Rada města nesouhlasí s vybudováním zimní zahrady na balkoně bytu č. 17, ul. Kaštanová 1259, Sušice, na náklady nájemce bytu paní Jany Tocháčkové.

396. Rada města souhlasí s povolením stavebních úprav v bytě č. 6, ul. Klostermannova 676, Sušice na náklady nájemců bytu Petra a Moniky Urbanových s tím, že při ukončení nájemní smlouvy bude byt uveden do původního stavu. Žadatelé jsou povinni zajistit si patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici a po dokončení stavebních prací předložit firmě Bytservis Sušice doklad o likvidaci odpadů.

397. Rada města nesouhlasí s vyplacením části nákladů na rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 8, ul. Pravdova 1065, Sušice, panu Ivo Čabrádkovi dle přílohy.

398. Rada města vyslovuje souhlas s předběžnou částkou 100,- Kč/m2 určenou k jednání o odprodeji pozemkových parcel č. 700/2 a 2285/4 v k.ú. Sušice nad Otavou, od Lesů České republiky s.p. a postupem při stanovení kupní ceny na základě znaleckých posudků.

399. Rada města bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 na nebytové prostory v objektu v ul. Karla Čapka čp. 873 Sušice, podanou jejich nájemcem p. Františkem Kolářem, bytem Petrovice u Sušice s tím, že nájemní vztah bude ukončen k 30.9.2012.

400. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1069/48 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 105 m2, a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Města Sušice.

401. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 32, kterým se organizace 951 Územní plán, kapitola 2, sníží o 1.000.000,- Kč a zároveň se povýší organizace 1112 Přemístění skate hřiště o 1.000.000,- Kč. Vzhledem k charakteru a rozsahu prací bude organizace 1112 Přemístění skate hřiště přeúčtována z položky 5171 na položku 6121 a bude vedena jako investice.

402. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky „Sušice – víceúčelové sportoviště“ v ceně 1.664.815,- Kč bez DPH, tedy 1.997.778,- Kč vč. DPH, firmě Mystic Constructions, spol. s r.o., Římská 678/26, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 26177358 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

403. Rada města souhlasí s realizací osvětlení bazénových těles za použití LED svítidel dle přílohy.

404. Rada města bere na vědomí zahájení provozu výstavních prostor v objektu č.p. 156, s názvem galerie Branka.

405. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu výstavních prostor galerie Branka s Městským kulturním střediskem, T.G. Masaryka 120, 342 01, Sušice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

406. Rada města schvaluje smlouvu s Vlastivědným muzeem Dr. K. Hostaše v Klatovech na zajištění archeologického výzkumu při provádění stavby „Pravdova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

407. Rada města nesouhlasí s atypickým řešením výměny oken a lodžiové stěny v bytě č. 13, ul. 5. května 718 podle návrhů Ing. Šmata z 18.6.2012. Výměna lodžiové stěny bude provedena standardním způsobem jako u ostatních bytů.

408. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě na realizaci parku Ostrov Santos mezi městem Sušice a nadací PROMĚNY, kterým se řeší změna majetkoprávních vztahů v rámci projektu a přenesená daňová povinnost a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

409. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 2362/13 ve vlastnictví České Republiky s Povodím Vltavy, s.p., Praha k úpravě břehů v rámci akce Ostrov Santos

410. Rada města schvaluje Mandátní smlouvu na inženýrské činnosti v rámci akce „Park ostrov Santos v Sušici“ s firmou Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 86.000,- Kč bez DPH.

411. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření č. 36, kterým se org. 179 povýší o 300.000 Kč a zároveň se sníží org. 73 – rezerva na investice a provoz o 200.000 Kč a použije  se Fond kulturní léto ve výši 100.000 Kč, povýší se tedy org. 98.

412. Rada města schvaluje „potvrzení“ k prodloužení funkčního období ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Sušice dle přílohy.

413. Rada města bere na vědomí zápisy z jednání dozorčí rady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. z prvního pololetí roku 2012.

414. Rada města schvaluje účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. za rok 2011.

415. Rada města Sušice ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. schvaluje použití a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 968.383,45 Kč takto: 
Příděl do zákonného rezervního fondu:  99.000,-- Kč
Příděl do SF:  80.000,-- Kč
Úhrada ztráty minulých let:  789.383,45 Kč

416. Rada města Sušice bere na vědomí výběr zpracovatele LHP pro období 2014 – 2023 společností Plzeňský lesprojekt, a.s. se sídlem náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ: 25202448 za cenu 338,- Kč/ha bez DPH.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í  417. – 423.
ze zasedání rady města ze dne 9. července 2012

 

417. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci Obnova parku Santos Sušice, kterým se řeší méněpráce, celková cena za dílo činí 19.648.125,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

418. Rada města schvaluje smlouvu o dílo k akci „ Domov důchodců Sušice – technologie kuchyně a vzduchotechniky“ s firmou HOCHTIEF CZ a.s. ve výši 623.006,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

419. Rada města schvaluje zhotovitele tisku knihy „Památky Sušice“ firmu Akcent tiskárna Vimperk s. r. o., s nabídkovou cenou 262 130,- Kč bez DPH, tj.298 828,- Kč včetně 14 % DPH.

420. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Volšovy na slavnosti při příležitosti výročí 130 let vzniku SDH Volšovy. Částka bude hrazena z org. 180.

421. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 184 – Granty města pro zájmové organizace povýší o 45.000,- Kč a zároveň se povýší org. 98 ve stejné výši, tímto dojde k čerpání z Fondu granty a příspěvky (snížení Fondu granty a příspěvky).

422. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2012 Grantového programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání dle přílohy.

423. Rada města ukládá stavebnímu úřadu prověřit, zda je způsob provozování hudební produkce v objektu čp. 96 v Havlíčkově ul. v souladu s vydaným rozhodnutím a platnou legislativou.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 424. – 426.
z mimořádného zasedání rady města ze dne 16. července 2012

 

424. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce „Sušice, Pravdova ul. – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“ firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy s nabídkovou cenou 9 262 489,00 Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků § 82 zák. č. 137/2066 Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu města jejím podpisem.

425. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 39, kterým se z organizace 98 povýšení běžný účet/povýšení z fondu voda převedou finanční prostředky ve výši 1 600 000,00 Kč na org. 1106 – Studentská, Villaniho, Pravdova – kanalizace, voda.

426. Rada města schvaluje použití znaku města Sušice na pamětním listu – poděkování Sušickému dětskému sboru za reprezentaci města v soutěži World Choir Games v Cincinnati (USA).

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 427. – 450. 
ze zasedání rady města ze dne 23. července 2012

 

427. Rada města schvaluje zhotovitele knihy „Sušický mechanický betlém“ firmu Dragon Press s.r.o. s nabídkovou cenou 39 550,- Kč bez DPH, tj. 45 087,- Kč včetně 14 % DPH.

428.  Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a Bohumírem, Růženou a Veronikou Vejvodovými, bytem Volšovy, o umístění přípojky vodovodu do pozemkové parcely č. 282/7 k.ú. Dolní Staňkov. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

429. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1935/15 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 9 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice.

430. Rada města neschvaluje žádost společnosti Outdoor akzent s.r.o. se sídlem Karlova 27 Praha 1. o snížení nájemného z pronajaté části pozemkové parcely č. 1945/16 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 12,24 m2, a bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne 13.11.1995. Nájemní vztah bude ukončen k 31.10.2012.

431. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

432. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu určitou jednoho roku Dětskému domovu v Kašperských Horách.

433. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 4+1, ul. Villaniho 713, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Kamil Králík. 2. Jiří Marek.

434. Rada města souhlasí s přidělením 8 bodů z důvodu mimořádné situace paní Růženě Zelené a souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 212, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Růženě Zelené na dobu určitou jednoho roku.

435. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 38, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice panu Pavlu Chovanovi na dobu určitou jednoho roku.

436. Rada města revokuje usnesení č. 384 ze dne 25.6.2012 ve věci přidělení bytu č. 8, 1+1, ul. Kaštanová 1166, Sušice paní Markétě Soukupové na dobu určitou jednoho roku.

437. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Kaštanová 1166, Sušice manželům Petru a Marii Waldmannovým na dobu určitou jednoho roku.

438. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Pravdova 1060, Sušice paní Petře Soukupové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1.

439. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi panem Jiřím Sedláčkem, bytem ul. 5. května 719, Sušice a panem Radkem Kočím, bytem ul. Sirkařská 979, Sušice.

440. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Ludmila Schwarzová s výší měsíčních splátek 2.500,- Kč.

441. Rada města nesouhlasí s žádostí paní Jindřišky Galové týkající se prominutí poplatku z prodlení z titulu pozdní úhrady nájemného a plnění spojených s užíváním bytu.

442. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 1, ul. Kaštanová 1257, Sušice s panem Pavlem Fořtem na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.8.2012 do 31.7.2013.

443. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Petra Trnková s výší měsíčních splátek 3.000,- Kč.

444. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhovaný cenový dodatek č. 50 ke smlouvě o zabezpečení zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro město Sušice předloženého firmou Rumpold-P, s r. o. Plzeň. 

445. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 na 6 ks odpadových nádob na separovaný odpad a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

446. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu čp.155“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Sušická stavební, Tichá 873, 34201 Sušice, Akostav, spol. s r.o., Nádražní 248/II, 34201 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 34201 Sušice, HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Plzeň, ALDAST, spol. S.r.o., 5.května 149, Strakonice, BIS, a.s., Havířská 1117/5, Plzeň.

447. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu čp.155“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace,ve složení (v závorce je uveden náhradník): Ing. Marešová (Bc. Mottl), MUDr. Nová (Mgr. Naglmüllerová), Ing. Nováková (Ing. Ronová), Dolejšová (Dolejš), MUDr. Choc (Ing. Kocman).

448. Rada města souhlasí s provedením oprav bytového fondu dle návrhu a ukládá odboru majetku připravit dodatek ke smlouvě o dílo s firmou morez stavební s.r.o.

449. Rada města schvaluje mandátní smlouvu s firmou Ing. Honéger s.r.o., Dobrovského 19, 320 00 Plzeň na výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby „Pravdova ul. – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“ ve výši 8 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

450. Rada města schvaluje mandátní smlouvu na inženýrské činnosti při provádění stavby „Pravdova ul. – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice ve výši 120 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 451. – 471.
ze zasedání rady města ze dne 6. srpna 2012

451. Rada města souhlasí s poskytnutím náhrady škody Věře Hadačové z pojistných událostí č. 4113005702 a 4113005752, vedených u Kooperativy, v celkové výši 9.440 Kč.

452. Rada města schvaluje Dohodu o úrokové optimalizaci s Českou spořitelnou a Dodatek ke smlouvě o spolupráci a poskytování bankovních služeb dle návrhu.

453. Rada města projednala pohledávku města vůči paní Markétě Šubové a souhlasí s navrženým doporučením právníka města.

454. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 41, kterým se sníží org. 220 ŠJ Nuželická – investiční příspěvek o 250 tis. Kč a nová org. 1230 ŠJ Nuželická – posuvné dveře se zvýší o tutéž částku.

455. Rada města schvaluje výměnu 20 ks betonových a ocelových sloupů VO na náměstí za litinové.

456. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 42 a to převést prostředky ve výši 110 tis. Kč z organizace č. 80-havárie do organizace 9898-opravy majetku pod správou odboru majetku a rozvoje města.

457. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 43 a to převést prostředky ve výši 50 tis. Kč z organizace č. 80-havárie do organizace 9899-školy opravy.

458. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1416/3 o výměře 372 m2 a stavební parcely č. 1250 o výměře 34 m2, včetně objektu vodárenského zařízení bez č.p. na ní umístěné, vše v k.ú. Sušice nad Otavou a nedoporučuje zastupitelstvu města jejich odprodej.

459. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1069/48 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 105 m2, firmě Centrum gastronomie s.r.o. sídlem Náměstí Svobody č. 2 Sušice I., za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

460. Rada města schvaluje bere na vědomí text výzvy k výběrovým řízením na odprodej objektu Domu dětí a mládeže na stavební parcele č. 1329 a částí pozemkové parcely č. 1592/11 v k.ú. Sušice nad Otavou.

461. Rada města schvaluje Smlouvu o založení práva stavby mezi městem Sušice a Společenstvím pro dům čp. 981 – 986 zastoupeným ing. Štefanem Wilcsekem, bytem Sušice, o provedení stavebních úprav objektů k bydlení čp. 981 – 986 na stavebních parcelách č. 2008 - 2013 v k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

462. Rada města schvaluje dohodu o odepisování technického zhodnocení pronajatých prostor v objektu ZŠ Lerchova se společností UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem dohody.

463. Rada města schvaluje zhotovitele akce „Výměna střešní krytiny, oprava fasády - bytový dům Nádražní čp. 138, Sušice“ firmu STAFIS – KT s.r.o., Pačejov, Nádraží 74, 341 01 s nabídkovou cenou 528 031,00 Kč bez DPH, tj. 601 955,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

464. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 40, kterým se na org. 1205 -Nádražní 138 – střecha převede: z org. 1204 – Na Hrázi 270/II 50 000 Kč,                 z org. 2004 – Výstavba 44 b.j. 50 000 Kč, z org. 1134 – Zateplení Na Burince 274-5  
50 000 Kč, z org. 73 – Rezerva na investice a provoz 100 000 Kč.

465. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou „morez stavební s.r.o.“, Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o výměnu 18 ks vchodových dveří a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

466. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice pro zadávání zakázky města Sušice na akci „Kasárna Pod Kalichem – demolice objektů – 4.etapa“ a dále schvaluje hodnotící komisi ve složení Ing. Marešová, Ing. Nováková, Ing. Kocman.

467. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 19/2011/1348 s firmou ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, 386 01 Strakonice na akci „Komunitní centrum Sušice“.

468. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice pro zadání veřejných zakázek města Sušice, platné od 1. 1. 2012, na akci „Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice“. Pro podání nabídky budou osloveny firmy: STAVOPLAST KL spol.s.r.o., 384 73 Stachy 266, IČ 40740056, Václav Regner, Sirkařská 979, 342 01 Sušice, IČ 42839190, Václav Dušek, Kostelní 67, 342 01 Sušice I, IČ10352643, PREKON spol. s.r.o., Revoluční 12, 312 00 Plzeň, IČ 40525686, HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3212, 150 00 Praha 5, IČ 46678468.

469. Rada města schvaluje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice“, a to Ing. Věru Marešovou, Ing. Vladimíra Marka, Josefa Koláře, Karla Kačera, Ing. Petra Kocmana.

470. Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města zahájit jednání a připravit podklady pro schválení a zveřejnění záměru pronájmu části objektu č.p. 90/III, ul. Na Vršku zájmovým organizacím působícím v Sušici, které nejsou příspěvkovými organizacemi města a části objektu č.p. 90/III ul. Nuželická pro další, komerční subjekty.

471. Rada města neakceptuje nabídku společnosti TV ZAK – „Okénka z měst a obcí“.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 472. – 504. 
ze zasedání rady města ze dne 20. srpna 2012

 

472. Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s panem Ing. Zdeňkem Rudou, autorem podkladů knihy „Sušický mechanický betlém“, dle přílohy a pověřuje starostu podpisem licenční smlouvy.

473. Rada města schvaluje servisní smlouvu pro firewall USG-300 s firmou iZEN s.r.o., Pražská 326, 397 01 Písek, IČ: 26030772 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Měsíční paušál 3.650,- Kč bez DPH bude hrazen z org. 201, kap. 4.

474. Rada města schvaluje uzavření nájemní a servisní smlouvy na multifunkční tiskárnu bh C224 s firmou Konica Minolta IČ: 00176150 za obdobných podmínek jako na stávajících bh C252. Zároveň schvaluje uzavření servisní smlouvy na stávající zařízení za nabídnutých podmínek na dobu určitou – 2 roky. Provoz obou zařízení bude hrazen z org. 201 kap. 4 schváleného rozpočtu.

475. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

476. Rada města revokuje usnesení č. 432 ze dne 23.7.2012 ve věci přidělení bytu č. 6, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice Dětskému domovu v Kašperských Horách na dobu určitou jednoho roku.

477. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu určitou pěti let panu Jiřímu Markovi.

478. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Pravdova 1061, Sušice manželům Aleši a Marcele Krulichovým na dobu určitou jednoho roku.

479. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Pravdova 1068, Sušice paní Márii Dudové na dobu určitou jednoho roku.

480. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Pravdova 1062, Sušice paní Monice Valentové na dobu určitou jednoho roku.

481. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. 5. května 757, Sušice panu Miroslavu Hoškovi na dobu určitou jednoho roku.

482. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice panu Martinu Čáchovi na dobu určitou jednoho roku.

483. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice panu Josefu Kavalemu na dobu určitou jednoho roku.

484. Rada města souhlasí s přidělením 1 bodu z důvodu mimořádné situace paní Soně Szwajnochové a souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Pod Antonínem 752, Sušice paní Soně Szwajnochové na dobu určitou jednoho roku.

485. Rada města souhlasí s přidělením 10 bodů z důvodu mimořádné situace paní Drahomíře Jírů a souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Volšovská 28, Sušice panu Drahomíře Jírů na dobu určitou jednoho roku.

486. Rada města souhlasí s přidělením 10 bodů z důvodu mimořádné situace paní Anně Mikulové a souhlasí s přidělením bytu č. 105 v domě s pečovatelskou službou, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Anně Mikulové dobu určitou jednoho roku.

487. Rada města nesouhlasí s povolením podnájmu bytu č. 4, 2+1, ul. 5. května 749, Sušice o který požádala paní Zuzana Ondráčková.

488. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Veronika Žemličková s výší měsíčních splátek 3.000,- Kč.

489. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Jana Hammerbauerová s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.

490. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádal pan Martin Veith s výší měsíčních splátek 2.500,- Kč.

491. Rada města souhlasí s povolením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 6, ul. Volšovská 903, Sušice na náklady nájemce bytu paní Pavlíny Jarošové. Žadatelka je povinna zajistit si patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici a po dokončení stavebních prací předložit firmě Bytservis Sušice revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci odpadů.

492. Rada města souhlasí s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z pana Jaroslava Škvrny na p. Milana Havla k 1.9.2012.

493. Rada města pověřuje starostu města zpět vzetím výpovědi z nájmu bytu č. 4, 2+1, ul. Lerchova 710, Sušice, doručené dne 30.5.2012 paní Martině Roháčkové.

494. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 45, a to převést prostředky ve výši 100 tis. Kč z organizace č. 73 rezerva na investice a provoz do organizace č. 1224 hasičská stanice - oprava.

495. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 44, kterým se sníží org. 1103 ZŠ Lerchova – osvětlení tříd o 50 tis. Kč a org. 1104 ZŠ TGM – osvětlení tříd se zvýší o tutéž částku.

496. Rada   města schvaluje dodatek   č. 2 ke   Smlouvě   o   podmínkách   poskytnutí   dotace   z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu S.I.R.K.A, kterým se mění číslo účtu města a pověřuje starostu jejím podpisem.

497. Rada města schvaluje zhotovitele akce „Domov pro seniory Sušice-stavební úpravy č.p. 155“ firmu Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ 45356815, s nabídkovou cenou 2 985 509,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

498. Rada města bere na vědomí zadání a průběh grafické soutěže na nové logo budoucí organizace Sportoviště města Sušice.

499. Rada města bere na vědomí průběh poptávky na zhotovitele internetových stránek společnosti Sportoviště města Sušice.

500. Rada města bere na vědomí informaci pana starosty a paní místostarostky o jednání s majitelem objektu čp. 48 (bývalá lékárna). Rada města pověřuje starostu města jednáním o možnosti vypracování znaleckého posudku pro stanovení aktuální kupní ceny nemovitosti.

501. Rada města schvaluje použití částky 50 tis. Kč z fondu starosty (organizace 180) na nákup školního vybavení pro žáky 1. tříd ZŠ Lerchova a ZŠ T. G. Masaryka ve výši 300,- Kč na 1 žáka. 

502. Rada města bere na vědomí informaci paní ředitelky o přípravě nové zřizovací listiny MKS.

503. Rada města bere na vědomí informaci paní ředitelky o přípravě nové organizační struktury MKS.

504. Rada města bere na vědomí informaci paní ředitelky o rezignaci členů redakční rady SN.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 505. – 525.
ze zasedání rady města ze dne 3. září 2012

 

505. Rada města souhlasí s přijetím účelové dotace od Plzeňského kraje v rámci „Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2012“ ve výši 60.000,- Kč na projekt „Propagační materiály NS Hrátky se zvířátky a Sušická pavučina“ dle smlouvy v příloze a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.

506. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace MKS v Sušici ze zapracovanou změnou názvu organizace na Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace.

507. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 50 a to převést prostředky ve výši 80 tis. Kč z organizace 80 – rezerva na havárie do organizace 9898 – opravy majetku na provedení opravy vnitřních dřevěných konstrukcí chaty Svatobor.

508. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města jednáním s majitelem objektu bývalé lékárny v Sušici o koupi nemovitosti za cenu do 5 mil. Kč.

509. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 34,8 m2 v objektu v ul. Karla Čapka 873 Sušice II na stavební parcele č. 1896 v k.ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce města Sušice.

510. Rada města schvaluje výstavbu mysliveckého zařízení – umělé nory, na pozemkové parcele č. 483/3 v k.ú. Dolní Staňkov, o kterou požádalo Myslivecké sdružení Volšovy.

511. Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1048 v k.ú. Sušice nad Otavou, p. Petru Novákovi, bytem Podlužany 31, Rožďalovice pro představení Rytířského divadla Traken – rytířských turnajů, a to na dobu určitou, ve dnech 14.9. – 16.9.2012 za nájemné v celkové výši 3.000,- Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

512. Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a Jaroslavou a Oldřichem Havlíčkovými, bytem Sušice, o umístění přípojky plynovodu do pozemkové parcely č. 344/35 k.ú. Sušice. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

513. Rada města bere na vědomí provedení změn technického řešení stavby na základě realizační dokumentace stavby „Bazén Sušice“, dle přílohy.

514. Rada města schvaluje návrh změny bazénové technologie stavby „Bazén Sušice“, a to, mimo jiné, realizaci dvou whirpoolů v nerezovém provedení a slalomářského protiproudu v plaveckém bazénu.

515. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 46 , kterým se o 110.000,- Kč povýší organizace č. 252 – MKS, příspěvek na provoz. Prostředky budou použity z rezervy na investice a provoz, org. č. 73, která se sníží o 110.000,- Kč. Finance budou sloužit k financování provozu galerie Branka v období od 1.7. do 31.12.2012 a k úhradě očekávaných plateb (viz příloha č. 2).

516. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 51, kterým se povýší příjmy org. 9999 – Příjem z prodeje majetku o 2.400.000,- Kč, a zároveň se povýší org. 1021 – Projekt demolice Pod Kalichem o tutéž částku.  

517.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit akci Domov pro seniory Sušice - rozšíření o oddělení se zvláštním režimem.

518. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podíl města na dotaci na akci Domov pro seniory Sušice – rozšíření o oddělení se zvláštním režimem v letech 2012 a 2013 v minimální výši 2.200.000,- Kč.

519. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 49, kterým se zvýší výdaje org. 1124 – Domov důchodců - přestavba o 4.000 tis. Kč. Tato částka je kryta z části prostředky org. 1115 – Podíly na dotace, která se poníží o 1.500 tis. Kč a Fondem rezerv a rozvoje ( za předpokladu příjmu dotace v letošním roce), kdy se org. 98 – Konečný zůstatek minulých let povýší o 2,5 mil. Kč.

520. Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu Komunitní centrum Sušice, kterým se mění číslo účtu města a pověřuje starostu jejím podpisem.

521. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dva projekty připravované pro podání do 23. výzvy - ROP.

522. Rada města bere na vědomí vypracování nového provozního řádu na zimním stadionu v Sušici.

523. Rada města bere na vědomí rámcový návrh na organizační strukturu organizace Sportoviště města Sušice.

524. Rada města pověřuje MUDr. Kateřinu Novou k prověření možnosti jiných způsobů vyúčtování příspěvku plateb za poskytované služby v rámci organizace Sociální služby města Sušice.

525. Rada města pověřuje místostarostku k vedení jednání a přípravě nákupu lesních pozemků p.č.2497/2 a 2498/1 v k. ú. Sušice nad Otavou.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 526. – 565.
ze zasedání rady města ze dne 17. září 2012

 

526.    Rada města nesouhlasí s prezentací města Sušice v rámci projektu Cyklotoulky v periodiku 5 + 2 dny.

527.    Rada města nesouhlasí s přidělením finančního příspěvku na tvorbu a údržbu běžeckých stop v zimním období 2012/2013 obci Horská Kvilda.

528.    Rada města schvaluje podmínky nájmu dřevěných prodejních stánků dle přílohy.

529.    Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací v  roce 2011.

530.    Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice ze dne 5.6.2012.

531.    Rada města Sušice schvaluje dodavatele na akci „Výměna oken smuteční síně v Sušici“ firmu Oknotherm s.r.o., Linecká 377, Kaplice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

532.    Rada města schvaluje provedení zkoušky pevnosti a stability dle nabídky firmy Datmolux s.r.o., Brno a ukládá správci veřejného osvětlení provedení zkoušky zajistit.

533.    Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice, a p. Adolfem Kramlem, bytem Sušice, o umístění přípojky plynovodu do pozemkové parcely č. 369/26 k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

534.    Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice, Pavlem Bambáskem, a Evou Bambáskovou, bytem Strakonice o umístění přípojky plynovodu do pozemkové parcely č. 1920/2 k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

535.    Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na prodej objektu bývalého Domu dětí a mládeže čp.257 Sušice, spolu s částí  přilehlé pozemkové parcely č. 1592/11 a návrh k podání nabídky na prodej další části pozemkové parcely č. 1592/11 k.ú. Sušice nad Otavou určenou k výstavbě rodinného domu.

536.    Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor Základní školy T.G.Masaryka ze dne 25.10.2006 a pověřuje starostu města jeho podpisem.

537.    Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

538.    Rada města pověřuje odbor majetku a rozvoje města zopakováním výzvy na pronájem bytu 4+1, ul. 5. května 718, Sušice, z důvodu neúplnosti jediné podané nabídky.

539.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 3+1, ul. V Rybníčkách 715, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Radka Adámková, 2. Petr Panský, 3. Renata Polanková.

540.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 2+1, ul. Pravdova 1061, Sušice manželům Jiřině a Šimonu Novosádovým na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

541.    Rada města revokuje usnesení č. 483 ze dne 20.8.2012 ve věci přidělení bytu č. 2, 1+1, Pravdova 1063, Sušice panu Jiřímu Kavalemu na dobu určitou jednoho roku.

542.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice panu Filipu Mužíkovi na dobu určitou jednoho roku.

543.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice paní Michaele Naušové na dobu určitou jednoho roku.

544.    Rada města revokuje usnesení č. 482 ze dne 20.8.2012 ve věci přidělení bytu č. 5, 1+1, Nádražní 382, Sušice panu Martinu Čáchovi na dobu určitou jednoho roku.

545.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice ing. Ivě Albertové na dobu určitou jednoho roku.

546.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. Pravdova 1064, Sušice paní Lence Korcové na dobu určitou jednoho roku.

547.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Pod Kalichem 125, Sušice panu Danielu Klégrovi na dobu určitou jednoho roku.

548.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 0+1, ul. T. G. Masaryka 21, Sušice panu Karlu Zenglerovi na dobu určitou jednoho roku.

549.    Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 306, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice v tomto pořadí: 1. Eugenie Kubiszová, 2. Milan Kotál na dobu určitou jednoho roku.

550.    Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti čp. 531, ul. Pod Viničkami, Sušice s panem Pavlem Kopelentem na dobu určitou jednoho roku za smluvní nájemné 1 500,- Kč/měsíc.

551.    Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 36, 2+1, ul. Nádražní 1243, Sušice s paní Pavlínou Hájkovou.

552.    Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. 29, ul. Kaštanová 1259, Sušice paní Marie Matějkové souhlasí s výměnou podnájemce z pana Karla Brože na pana Jiřího Baštu od 1.10.2012 do 31.1.2014.

553.    Rada města nesouhlasí s žádostí paní Věry Malinkové týkající se prominutí poplatku z prodlení z titulu pozdní úhrady nájemného a plnění spojených s užíváním bytu.

554.    Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, Sušice s panem Josefem Beníškem na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.10.2012 do 30.9.2013.

555.    Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 13, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní Miloslavou Morongovou na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.10.2012 do 30.9.2013.

556.    Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 4, ul. Kaštanová 1257, Sušice s panem Pavlem Pscheidlem na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.10.2012 do 30.9.2013.

557.    Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou Zdeněk Pokorný - Elektroslužba, Arch. Dubského 389, 396 01 Strakonice na akci „Instalace domácích telefonů v bytových domech“ ve výši 326 790,00 Kč bez DPH, tj. 372 541,00 Kč včetně 14% DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

558.    Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky „Kasárna Pod Kalichem – demolice objektů – 4. etapa“ firmě BDP plus s.r.o., Roháčova 188/367, 130 00 Praha 3 ve výši 1.953.659,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

559.    Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu čp.131“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 34201 Sušice, Akostav, spol. s r.o., Nádražní 248/II, 34201 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 34201 Sušice, ALDAST, spol. s.r.o., 5. května 149, Strakonice, BIS, a.s., Havířská 1117/5, Plzeň, Stavební montáže spol.s.r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň.

560.    Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu čp.131“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce je uveden náhradník): Ing. Věra Marešová (Bc. Petr Mottl), MUDr. Kateřina Nová (Mgr. Milena Naglmüllerová), Ing. Dagmar Nováková (Ing. Kateřina Ronová), Jarmila Dolejšová (Rudolf Dolejš), MUDr. Jiří Choc (Ing. Petr Kocman).

561.    Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou ŠUMAVAPLAN spol. s.r.o., středisko Krátká 98, Sušice ve výši 226 916,- Kč bez DPH na akci „Domov pro seniory Sušice – oddělení se zvláštním režimem – čp. 131“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

562.    Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 5.000,-Kč od společností BURKO s.r.o. se sídlem Pražská 285, Sušice, 342 01, IČO 45353191 a pověřuje starostu města Sušice k podpisu Darovací smlouvy. Darovaná částka bude použita na pokrytí části nákladů spojených s oslavami 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Volšovy.

563.    Rada města vzala na vědomí žádost PhDr. Jana Lhotáka o možnosti provedení stavebně historického průzkumu kostelů sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie a projedná možnost poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města s vlastníkem objektů, tj. Římskokatolická farnost Sušice. Rada města ukládá projednání žádosti odboru školství, cestovního ruchu památkové péče.

564.    Rada města ukládá odboru školství, cestovního ruchu a památkové péče zajistit výrobu a osazení pamětní desky MUDr. Carla Kollera na domě čp. 82/I v ulici Americké armády v Sušici.

565.    Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice pro zadání veřejných zakázek města Sušice, platné od 1. 1. 2012, na akci „Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice“ společnosti STAVOPLAST KL, spol. s.r.o., 384 73 Stachy 266, IČ 40740056, v ceně 1.620.869,- Kč bez DPH, tj. 1.945.043,-Kč včetně 20% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 566. – 586. 
ze zasedání rady města ze dne 1. října 2012

 

566. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro sdružení APLA Jižní Čechy, o.s.(organizace 180 - fond starosty).

567. Rada města bere na vědomí úhradu příspěvku na cestovné společnosti Člověk v tísni, o.p.s., za účelem realizace programu pro mladistvé KOST.

568. Rada města souhlasí s možností převodu vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 1583/10, stavebník Ing. Kratochvíl, do majetku města, za předpokladu bezúplatného převodu jak sítí, tak pozemku. Před předáním musí být vyřízena změna v užívání stavby na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

569. Rada města Sušice schvaluje dodavatele na akci „Oprava zdi u chaty Svatobor “ Stavební firmu Miroslav Vrhel, 341 92 Kašperské Hory za cenu 181 957,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

570. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2012 na školní rok 2012/2013 pro Základní školu T. G. Masaryka z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 žáky v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

571. Rada města bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, ze dne 13. 6. 2012, kterou provedl Krajský úřad Plzeňského kraje.

572. Rada města doporučuje zastupitelstvu rozpočtové opatření číslo 55, kterým se povýší org. 252 MKS - příspěvek na provoz - o 142 tis. Kč/ mzdové výdaje vč. ZP a SP/ a zároveň se zvýší org. 98 KZ z minulých let. 

573. Rada města schvaluje záměr pronájmu části protihlukové stěny umístěné na pozemkové parcele č. 391/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, pro umístění reklamní tabule o ploše 2 m2.

574. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 873 v ul. Karla Čapka, Sušice II, na stavební parcele č. 1896 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 34,8 m2, společnosti Security Investment s.r.o., se sídlem Domažlické předměstí 610, Klatovy, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2 + DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

575. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor garáží č. 14 -15 o výměře 112,4 m2, na stavební parcele č. 3218 v k.ú. Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění na úřední desce města Sušice.

576. Rada města schvaluje pronájem objektu Sušické regionální kulturní auly v ul. Příkopy čp. 178, Sušice II na stavební parcele č. 141/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 1368 m2, Sušickému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, se sídlem Příkopy čp. 178 Sušice I. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

577. Rada města schvaluje pronájem objektu Sušického komunitního centra v ul. Klostermannova, Sušice II., na stavební parcele č. 1273 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 3663 m2, Sušickému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, se sídlem Příkopy čp. 178 Sušice I. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

578. Rada města schvaluje pronájem objektu Galerie čp. 156 v ul. V Brance, Sušice I., na stavební parcele č. 10/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 67 m2, Sušickému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, se sídlem Příkopy čp. 178 Sušice I. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

579. Rada města schvaluje mandátní smlouvu na provádění inženýrských činností související s realizací akce s firmou Correct BC s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01, Ústí nad Labem ve výši 59.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

580. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 07005453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, na akci MŠ Sušice, Tylova 920 – realizace úspor energie, kterým se mění číslo příjmového účtu příjemce a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

581. Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě na realizaci parku (Akce Ostrov Santos), kterým se ruší měsíční povinnost předkládání monitorovacích zpráv a pověřuje starostu města jeho podpisem.

582. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice města Sušice na akci „Ostrov Santos – kiosek“. Firmy vyzvané k předložení nabídky: Purum s.r.o., Národní 961/25 Staré město 110 00, Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 34201 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 34201 Sušice, Linea Home s.r.o., Dlouhá Ves 44, 342 01 Sušice, ATRIUM s.r.o., Lipová 1000, 341 01 Horažďovice. Pracovní skupina pro vyhodnocení nabídek - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Bc. Petr Mottl, Ing. Dagmar Nováková, Karla Kupilíková, Bc. Jan Vošalík, Ing. Zdeněk Zezula (kontrolní výbor).

583. Rada města schvaluje Dohodu o provedení archeologického výzkumu na akci: „Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice“, s Vlastivědným muzeem Dr. K. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, Klatovy dle cenového výměru č. 9/2008 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

584. Rada města schvaluje Mandátní smlouvu na provádění inženýrské činnosti - technického dozoru investora, se společností BYTSERVIS Sušice, spol.s.r.o., Příkopy 86, Sušice III na akci: „Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice“, s cenou 20.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

585. Rada města bere na vědomí postup zadávání a zhotovování internetových stránek pro organizaci „Sportoviště města Sušice“.

586. Rada města bere na vědomí informace o jednání zástupce střediska Městské sportoviště o provozních změnách na zimním stadionu v Sušici pro sezónu 2013/2014 se zástupci hokejového oddílu TJ Sušice.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 587. – 598.
ze zasedání rady města ze dne 15. října 2012

 

587. Rada města Sušice se usnesla, že není ze strany objednatele, města Sušice, žádný důvod k uzavření navržené Dohody o skončení účinnosti smlouvy o dílo č.1940, ze dne 11. 9. 2012, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky "Domov pro seniory Sušice - stavební úpravy objektu č.p.155" a požaduje plnění a dokončení díla podle platné smlouvy.

588. Rada města schvaluje podnájem nebytových prostor v objektu v Kaštanové ul., č. p. 1180, Sušice II, na stavební parcele č. 3316 v k.ú. Sušice nad Otavou, za předpokladu, že jejich nájemce MUDr. Jana Lamborová, bytem Sušice, předloží podnájemní smlouvu ke schválení městem Sušice.

589. Rada města bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne 22. 9. 1997 na pronájem části pozemkové parcely č. 206/5 v k.ú. Sušice nad Otavou, kterou podala pí Hana Dlouhá, bytem Sušice, Kaštanová 1160 s tím, že nájemní vztah bude ukončen k 31. 12. 2012.

590. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1592/11 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 309 m2 p. Petru Pencovi, bytem Praha, za kupní cenu ve výši 200,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

591. Rada města bere na vědomí žádost manželů Anny a Helmuta Prinzových, bytem Záluží, o směnu pozemkové parcely č. 240/9 v k.ú. Vrabcov, o výměře 336 m2, v majetku města Sušice, za pozemkové parcely č. 141 o výměře 98 m2, č. 144/2 o výměře 170 m2, č. 137/3 o výměře 229 m2, vše v k.ú. Milčice u Sušice v jejich vlastnictví spolu s doplatkem ve výši 3 360,- Kč a nedává zastupitelstvu města v této věci doporučení.

592. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1223 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1165 m2 p. M. Hasmannovi, bytem Havlíčkova 15, Sušice I za kupní cenu ve výši celkem 1 400 0000,- Kč, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

593. Rada města schvaluje zrušení stanoviště nádob na separovaný odpad v ul. Lerchova a schvaluje uvolněnými zvony doplnit stanoviště v parku T. G. Masaryka o zvon na sklo, o zvon na papír doplnit stanoviště v Albrechticích a o zvon na plasty rozšířit stanoviště v Poštovní ulici.

594. Rada města neschvaluje udělení výjimky v placení hrobového místa na dobu 30 let.

595. Rada města schvaluje žádost nájemce chaty s rozhlednou na Svatoboru o snížení nájemného v letošním roce o částku ve výši 21.000,- Kč, kterou nájemce uhradil v souladu s rozhodnutím ČIŽP.

596. Rada města schvaluje předloženou aktualizaci územní studie „Pod Vodojemem R/3/B“, vypracovanou EFG, spol.s.r.o., Na Tržišti 862, Sušice II v 05/2012, včetně dopravního řešení.

597. Rada města schvaluje provedení studie „Vyhledání možností hlavních dopravních tras přes město Sušice a jejich multikriteriální posouzení“ dle předložené nabídky AF – CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, ve výši 100 000,- Kč bez DPH.

598. Rada města schvaluje použití znaku a loga města pro vydavatelství Typos, tiskařské závody, s.r.o. Klatovy, které připravuje vydání publikace o Sušici.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 599. – 634.
ze zasedání rady města ze dne 29. října 2012

 

599. Rada města Sušice navrhuje pojmenovat nově vzniklou komunikaci spojující ulici Křičkova a U Rybníka názvem: „Břetislava Pojara“.

600. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kancelářské techniky s Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle přílohy do 31.12.2013.

601. Rada města schvaluje účastnickou smlouvu a rámcovou dohodu o poskytování veřejně dostupných služeb mobilních elektronických komunikací s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. IČ60193336 na dobu 24 měsíců a pověřuje starostu jejím podpisem.

602. Rada města schvaluje nákup vozidla Škoda Yeti 4x4, 2,0 Tdi/81 kW od firmy Autospol plus s.r.o. Horažďovice, IČ62618296 za nabídnutou cenu 399 939,- Kč bez DPH.

603. Rada města souhlasí s návrhem umístění stavby „Centrum odpadů – výstavba zázemí pro výkup a recyklaci odpadů“ na pozemcích p.č. st. 775/1 a 3118 a p.č. 2791, 2683, 1949/5, 1948/4, 2347/2 v k.ú. Sušice nad Otavou.

604. Rada města souhlasí s poskytnutím daru Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM na přemístění babyboxu v Klatovské nemocnici ve výši 3.000,- Kč a s uzavřením darovací smlouvy s výše uvedeným občanským sdružením dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Částka bude hrazena z org. 179.

605. Rada města nesouhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla paní Marii Pletzové dne 10.8.2012.

606. Rada města, vzhledem k vlastnictví pozemku, souhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla Antonínu a Květoslavě Zemanovým dne 1.9.2012.

607. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Zpracování lesní hospodářské osnovy LHC Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2, na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy a osoby, které budou vyzvány k podání nabídky: LHProjekt a.s., Čichnova 386, 624 00 Brno – Komín; Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň; Ing. Vítězslav Křivka, Topolky 2440/26, 616 00 Brno – Žabovřesky; LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, 370 01 České Budějovice; TAXONIA CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc; Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav 2 a SILVA PROJEKT s.r.o., Pracoviště pro jihozápadní Čechy, Haškova 286, 373 44 Zliv.

608. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Zpracování lesní hospodářské osnovy LHC Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2, na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023“, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce je uveden náhradník): Ing. Věra Marešová, (Bc. Petr Mottl), Ing. Jaroslav Macháček (Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.), Ing. Petr Kocman (František Kůs), Ing. Ivana Zemenová (Ing. Miloslava Kalná), Ing. Lumír Čáň (Ing. Radek Vastl).

609. Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu Komunitní centrum Sušice a pověřuje starostu jejím podpisem.

610. Rada města schvaluje přidělení zakázky „Sušice – zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérová opatření – ulice Klostermannova a Lerchova – projektová dokumentace“ firmě Macán Projekce DS s.r.o., Tyršova 273, 339 01 Chudenice, Klatovy ve výši 123.000,- Kč bez DPH s tím, že akce bude rozdělena na dva samostatné projekty.

611. Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky na stavební práce Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu č.p. 131 firmě ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, 386 01 Strakonice za nabídkovou cenu ve výši 6.239.369,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti rozhodnutí.

612. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s umělcem Václavem Fialou, Arbesova 146, 339 01 Klatovy za celkovou cenu ve výši 330.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

613. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 57, kterým se z org. 8035 SIRKA převede částka 300 000,- Kč na org. 9014 Komunitní centrum.

614. Rada města Sušice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českými drahami a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

615. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

616. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 2+1, ul. Pravdova 1068, Sušice paní Jolaně Pivodové na dobu určitou jednoho roku.

617. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Dlouhoveská 241, Sušice paní Vladimíře Rubášové na dobu určitou jednoho roku.

618. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 1+1, ul. Volšovská 857, Sušice panu Josefu Štěpánovi na dobu určitou jednoho roku.

619. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 416, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice panu Karlu Tršovi na dobu určitou jednoho roku.

620. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 411, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice panu Milanu Kotálovi na dobu určitou jednoho roku.

621. Rada města na základě žádosti nájemce bytu č. 8, ul. U Kapličky 721, Sušice paní Lenky Boldové souhlasí s výměnou podnájemce z paní Jany Kojzarové na pana Davida Kojzara od 1.11.2012 do 30.11.2013.

622. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 10, ul. Kaštanová 1258, Sušice s paní Evou Šafářovou.

623. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 15, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní Olgou Szabó na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.11.2012 do 31.10.2013.

624. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Veronika Treterová s výší měsíčních splátek 1.700,- Kč.

625. Rada města souhlasí s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z pana Josefa Beníška na paní Jitku Dytrtovou k 1.11.2012.

626. Rada města revokuje usnesení č. 485 ze dne 20.8.2012 ve věci přidělení 10 bodů z důvodu mimořádné situace a přidělení bytu č. 3, 1+1, Volšovská 28, Sušice, na dobu určitou jednoho roku paní Drahomíře Jírů.

627. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1190/16 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 17 m2.

628. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely č. 1935/15 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 9 m2 firmě Compotech Plus s.r.o. Sušice, za kupní cenu ve výši 170,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu.

629. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely č. 1933/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca 132 m2 od firmy Compotech Plus s.r.o. Sušice, za kupní cenu ve výši 169,- Kč/m2 za pozemek a za zpevněný povrch pozemku za kupní cenu ve výši 144,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku.

630. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. A-001627-00 s firmou morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, Plzeň a pověřuje starostu města jeho podpisem.

631. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání maturitních plesů se Sdružením rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU, U Kapličky 761, Sušice a se Sdružením rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem. Finanční prostředky v celkové výši 30 tis. Kč budou použity z organizace 179 – položka propagace.

632. Rada města schvaluje Dohodu o partnerství mezi městysem Kolinec a městem Sušice k projektu „Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci“ a pověřuje starostu města podpisem.

633. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1940 mezi městem Sušice a firmou Stavební montáže spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Klatovská 7, č.p. 73, okres Plzeň - město na zakázku „Domov pro seniory Sušice – stavební úpravy objektu č.p. 155“ a pověřuje starostu města podpisem.

634.  Rada města ukládá ředitelce Městského kulturního centra MgA. Jitce Doubravové přepracování návrhu rozpočtu na rok 2013 v maximální výši příspěvku z rozpočtu města 7.800 tis. Kč (provoz + mzdy) a požaduje předložení pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců Mkc, vše do příštího jednání rady města.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 635. – 658. 
ze zasedání rady města ze dne 12. listopadu 2012

 

 635. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor garáží č. 14 -15 o výměře 112,4 m2, na stavební parcele č. 3218 v k.ú. Sušice nad Otavou firmě BANDUR spol. s r.o. se sídlem T.G.Masaryka čp. 516, Sušice II., a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 32 879,- Kč ročního nájmu. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

636. Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice, a p. Danielem Krausem, bytem Dominikánská 196/2, Brno, o umístění přípojky plynovodu do pozemkových parcel č. 2256/6 a č. 2256/13 k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

637. Rada města schvaluje pronájem části protihlukové stěny umístěné na pozemkové parcele č. 391/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, pro umístění reklamní tabule o ploše 2 m2 panu Petru Buschbaumovi, bytem 5. května 673, Sušice, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 2 000,- Kč + DPH ročního nájmu. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

638. Rada města ukládá ředitelce SKC Sušice pí. Jitce Doubravové umožnit sušickým loutkářům používání nebytových prostor bývalé ředitelny SKC v Sokolovně jako zázemí pro provoz loutkového divadla.

639. Rada města ukládá ředitelce SKC ve spolupráci s OMRM předložit návrh koncepce budoucího fungování objektu sokolovny.

640. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře 1 792 m2 a stavební parcely č. 1329 o výměře 311 m2, včetně objektu k bydlení, č.p. 257 na parcele umístěném, vše v k.ú Sušice nad Otavou MUDr. Tereze Kratochvílové, bytem Sokolov, za kupní cenu ve výši 3 800 007,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.

641. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře 1 253 m2 podle nabízené kupní ceny v tomto pořadí: Michal Kulhánek, bytem Sušice, Josef a Petra Turkovi, bytem Sušice, MUDr. Pavla Chmelíková, bytem Praha, MAXTEL s.r.o. se sídlem Sušice.

642. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout s platností od 1.1.2013 o založení nové příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace a schválit znění zřizovací listiny.

643. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku Nemocnici Sušice o.p.s. na rok 2013.

644. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku Nemocnici Sušice o.p.s. na rok 2012.

645. Rada města schvaluje obnovu vybavení kuchyně chaty Svatobor nákupem sporáku a konvektomatu od Gastro Kulíšek, Sušice za celkovou cenu do 200 tis. Kč. Prostředky budou čerpány z organizace 201.

646. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Sušice – Ostrov Santos – kiosek“ firmě Miroslav Šperl, Divišov 26, 34201 Sušice ve výši 2.696.105,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

647. Rada města vyhovuje námitce uchazeče společnosti TAXONIA CZ, s. r. o. se sídlem Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, IČ 27068897, ve které uvádí rozpor VI. části Výzvy s ust. § 18 odst. 5 a § 6 zákona a současně pověřuje odbor životního prostředí k jejímu vyřízení ve spolupráci s právníkem města a stanovisko předložit na jednání příští rady.

648. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 58: Převedení částky 45.000,-Kč z org. 405, kap. 4, par. 2221 pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost, na org. 180 Kancelář starosty.

649. Rada města schvaluje “Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Sušici

Platný od 1. ledna 2013

minimální cena (za prvních 30 minut)

10,- Kč

za první hodinu

20,- Kč

za každou další i započatou hodinu

10,- Kč

cena za rezidentní parkovací kartu

5 000,- Kč

cena za předplatní parkovací kartu  

 měsíční

333,- Kč

čtvrtletní

1 000,- Kč

pololetní

2 000,- Kč

roční

4 000,- Kč

 

650. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč Provincii kapucínů v ČR na obnovu jižní fasády kapucínského kláštera v Sušici, z org. 350 – Příspěvky – památková péče.

651. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na obnovu fasády domu č.p. 291, v ul. Nádražní v Sušici, z org. 350 – Příspěvky – památková péče.

652. Rada města schvaluje zakoupení daru ve výši cca 10.000,-Kč v rámci charitativní akce organizace Douzelage pro rumunské město Siret, hrazeno bude z org. 178 – Douzelage.

653. Rada města souhlasí s doplacením a ukončením úvěrové smlouvy. č. 3400/038469-01/02/01-006/00R / 9 b.j./ a pověřuje starostu města podpisem veškerých smluvních dokumentů s tímto úkonem spojených. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 61, kterým se org. 2005 – splátka jistiny zvýší o 3 080 tis. Kč a zvýší se org. 98 KZ z minulých let.

654. Rada města souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu na rok 2013 dle přílohy.  

655. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 60 – navýšení org. 179 – Cestovní ruch, paragraf 3639 o částku 230.000,- Kč v příjmové i výdajové oblasti.

656. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 59 – zvýšení org. 179 – Cestovní ruch v oblasti příjmů i výdajů o 60.000,- Kč.

657. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Dragon Press s. r. o., Dukelská 228, 339 01 Klatovy na grafické zpracování a tisk knihy „Sušický mechanický betlém“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Smluvní částka 48.450,- Kč včetně DPH bude hrazena z org. 179.

658. Rada města pověřuje Okrášlovací spolek města Sušice koordinací organizace Sušických slavností na rok 2013.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 659. – 718. 
ze zasedání rady města ze dne 28. listopadu 2012

 

659. Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2015 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení s těmito změnami oproti předloženému návrhu: Org. 252 SKC – snížení příspěvku na 7 800 000,- Kč.

660. Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení, po zakomponování těchto připomínek.
Změny v rozpočtu, oproti návrhu rozpočtu, který byl předložen na jednání rady města 28.11.2012.
Org. 284 - Snížení hospodářského výsledku o 400 tis. Kč, bude kryto z KZ roku 2012 – /akce stoupačky Volšovská/ se přesouvá na rok 2013.
Org. 264 Městská policie – povýšení o 300 tis. Kč – kamerový bod na budově kina, vč. pořízení ovládacího pracoviště – kryto z plusového salda návrhu rozpočtu 2013.
Org. 9041 Santos příjmy 12.500 tis. Kč, výdaje 20.500, rozdíl bude pokryt z KZ roku 2012 u této organizace ve výši 5 mil. Kč, 2 mil. Kč budou použity z přebytkového salda návrhu rozpočtu a 1 mil. Kč bude použit z realizačního účtu, na který byl v r. 2011 převeden 1 mil. Kč.
Konkrétní částky za pronájem majetku pro SKC a SMS budou doplněny po jejich odsouhlasení radou města.
Org. 252 SKC – snížení příspěvku na konečnou částku 7 802 000,- Kč
Org. 283 SMS bude snížena částka na sociální fond v souladu se zákonnou normou.

661. Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č.j. S 9021/07/KFX mezi městem Sušice a Wolters Kluwer ČR, a.s., který se týká aktualizace systému ASPI.

662. Rada města schvaluje vyplacení odměn pro členy jednotky SDHO Sušice a Volšovy dle návrhu.

663. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2013 dle přílohy.

664. Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům ZŠ, MŠ a ŠJ dle přílohy. U organizace 220 - ŠJ Nuželická rada města souhlasí s tím, že finanční částka na výplatu odměn bude použita z rezervního fondu této příspěvkové organizace.

665. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112
ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 

666. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

667. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 14, 3+1, ul. Na Burince 275, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Marcela Litomyská, 2. manželé Šárka a Bohuslav Mottlovi, 3. Jana Grösslová, 4. Renata Polanková a 5. Vladislava Matičková.

668. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 24, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu určitou pěti let panu Janu Marešovi.

669. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. manželé Be Thien Uu a Nguyen Thi Huong, 2. manželé Šárka a Bohuslav Mottlovi.

670. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 2+1, ul. Pod Kalichem 139, Sušice manželům Světlaně a Máriu Zubajovým na dobu určitou jednoho roku.

671. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Pod Antonínem 751, Sušice paní Janě Hlavaté na dobu určitou jednoho roku.

672. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Pravdova 1062, Sušice paní Janě Nové na dobu určitou jednoho roku.

673. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 38, 2KK, ul.Nádražní 1243, Sušice paní Martině Markové na dobu určitou dvou let.

674. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. V Rybníčkách 714, Sušice panu Zdeňku Bachanovi na dobu určitou jednoho roku.

675. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Volšovská 28, Sušice paní Emílii Niedermeierové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 0+1.

676. Rada města souhlasí s přidělením 3 bodů z důvodu mimořádné situace panu Václavu Petrovičovi a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 0+1, ul. Pod Kalichem 66, Sušice panu Václavu Petrovičovi na dobu určitou jednoho roku.

677. Rada města souhlasí s přidělením 9 bodů z důvodu mimořádné situace paní Drahomíře Suché a souhlasí s přidělením bytu č. 16, 0+1, ul. Pod Kalichem 66, Sušice paní Drahomíře Suché na dobu určitou jednoho roku.

678. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 503, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice paní Olze Soukupové na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

679. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č.25, ul. Kaštanová 1259, Sušice mezi paní Blankou Potužákovou a paní Monikou Kratochvílovou od 1.12.2012 do 30.11.2014.  

680. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č.11, ul. Kaštanová 1259, Sušice mezi Prof. Dr. Hynkem Burdou a paní Monikou Bočkovou od 1.1.2013 do 31.12.2014.  

681. Rada města na základě žádosti pana Pavla Kopelenta revokuje usnesení č. 550 ze dne 17.9.2012 ve věci uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti čp. 531, ul. Pod Viničkami, Sušice s panem Pavlem Kopelentem na dobu určitou jednoho roku za smluvní nájemné 1.500,- Kč/měsíc.

682. Rada města pověřuje starostu města zpět vzetím výpovědi z nájmu bytu č. 8, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice, doručené dne 25.7.2012 paní Janě Zachové a 11.8.2012 panu Vladimíru Zachovi.

683. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, 2+1, ul. 5. května, čp. 749, Sušice se stávajícím nájemcem bytu paní Zuzanou Ondráčkovou. Nájem bytu skončí 31.1.2013.

684. Rada města bere na vědomí převod členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z pana Františka Šperla na paní Danielu Šperlovou k 23.5.2012.

685. Rada města souhlasí s vyplacením přeplatku za pronájem garážového stání č. 14, ul. Kaštanová 1257, Sušice paní Daniele Šperlové ve výši 70.419,- Kč.

686. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 14, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní Danielou Šperlovou s výší smluvního nájemného 70.419,- Kč + DPH v platné výši za období od 1.12.2012 do 30.9.2024.

687. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 1, ul. Kaštanová 1259, Sušice s paní Janou Melichárkovou na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.12.2012 do 30.11.2013.

688. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 7, ul. Kaštanová 1258, Sušice s Okresní správou sociálního zabezpečení Klatovy na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2013.

689. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Zdeňka Szelongová s výší měsíčních splátek 1.000,- Kč.

690. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře o kterou požádala paní Jana Blažková s výší měsíčních splátek 3.600,- Kč.

691. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Ondřej Vondruška s výší měsíčních splátek 5.000,- Kč.

692. Rada města schvaluje nové znění smluv o nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou s účinností od 1.1.2013 dle přílohy.

693. Rada města schvaluje domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domů s pečovatelskou službou jejichž výlučným vlastníkem je město Sušice.

694. Rada města nesouhlasí se zpět vzetím výpovědi z nájmu bytu č. 7, 4+1, ul. Kaštanová 1165, Sušice, doručené dne 27.8.2012 manželům Marii a Lubomíru Holých.

695. Rada města schvaluje pronájem objektu v ul. T.G.Masaryka čp. 120 Sušice II na stavební parcele č. 221/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 1514 m2, Sušickému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, se sídlem Příkopy čp. 178, Sušice I., a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za nájemné ve výši 86 216,- Kč ročního nájmu. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

696. Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor k 31.12.2012, mezi městem Sušice a p. Lubošem Frančíkem, bytem Sušice, Stupkova 988 na pronájem nebytových prostor v objektu v ul. T.G.Masaryka čp. 120, Sušice, na stavební parcele č. 221 v k.ú. Sušice nad Otavou, pronajatých na základě Smlouvy o najmu ze dne 27.4.1998. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody.

697. Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor k 31.12.2012, mezi městem Sušice a společností Patlejch gastro s.r.o., se sídlem Na malém klínu čp. 1787/27, Praha na pronájem nebytových prostor v objektu v ul. T.G.Masaryka čp. 120 Sušice, na stavební parcele č. 221 v k.ú. Sušice nad Otavou, pronajatých na základě Smlouvy o najmu ze dne 4.8.2005. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody.

698. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2013 podle následující tabulky.

Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

Vodoměr

Pevná složka

 Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

 (Kč/m3)

(m3/hod.)

Vodné

Stočné

 Celkem

 Vodné

Stočné

Celkem

2,5

527

334

 861

 20,93

 31,17

52,10

6,0

1 959

1 013

2 972

10,0

4 218

1 935

 6 153

15,0

7 753

3 233

 10 986

Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,48 Kč/m3.
(Uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 14%).

699. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-001700-00 s firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu města jeho podpisem.

700. Rada města schvaluje RO č. 62, kterým se povýší org. 1125 – Výměna oken o 438 000 Kč a sníží se org. 1203 – Penzion – výměna oken o 413 000 Kč a org. 1134 - Zateplení na Burince 274 – 275 o 25 000 Kč.

701. Rada města schvaluje RO č. 47, kterým se povýší v příjmové části rozpočtu org. 87 – Náhrada od pojišťovny o 200 000 Kč a zároveň se povýší org. 1020 – Diakonie ve výdajové části rozpočtu o stejnou částku.

702. Rada města souhlasí s provedením I. etapy modernizace kompresorové stanice v nemocnici Sušice dle přiložené nabídky f. Daniševský spol. s r.o., Hegerova 987, Polička, 572 01 za celkovou cenu 460.290,- Kč bez DPH (tj. 563.148,- Kč vč, 20% DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

703. Rada města schvaluje dokončení restaurátorských prací na obrazu Václava Sekala za celkovou cenu 25.000,- Kč.

704. Rada města schvaluje smlouvu na pronájem ledové plochy zimního stadionu v Sušici pro Střední školu Oselce 1, Nepomuk a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

705. Rada města schvaluje pořízení mobilního snímače Dolphin 6500 za cenu 20.510,- Kč bez DPH.

706. Rada města schvaluje kupní smlouvu na dodávku kuchyňského vybavení s firmou Centrum gastronomie Sušice s.r.o., Sušice za cenu 214.547,- Kč včetně dopravy, montáže a DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

707. Rada města na základě podané námitky schvaluje přepracovanou Výzvu a Zadávací dokumentaci v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „LHO LHC Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona (tj. variantu B), kde hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona). Dále pověřuje odbor životního prostředí, aby s uvedenými dokumenty seznámil všechny zájemce.

708. Rada města schvaluje odměnu občanům dle přílohy za jejich dobrovolnou občanskou angažovanost ve výborech zastupitelstva města a v komisích rady města v roce 2012.

709. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla rada města o odměně za rok 2012 ředitelům organizací Sušické kulturní centrum, Sociální služby města Sušice, dle podkladů.

710. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla Rada města Sušice o stanovení odměny za rok 2012 jednatele firmy Sušické lesy a služby, s.r.o., dle podkladů.

711. Rada města revokuje svoje usnesení č. 651 ze dne 12. 11. 2012 ve znění: „Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč na obnovu fasády domu č.p. 291, v ul. Nádražní v Sušici, z org. 350 – Příspěvky – památková péče“.

712. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce na akci „Sušice, DPS Pod Svatoborem úprava kotelny“ společnosti STAVOPLAST KL, spol.s r.o., 384 73 Stachy 266, IČ 40740056, v ceně 323.349,- Kč bez DPH, tj. 388.019,-Kč včetně 20% DPH a pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.A 001722 -00.

713. Rada města Sušice ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, spol. s r.o. bere na vědomí zápisy z jednání dozorčí rady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. (z 18. 9. a 20. 11. 2012).

714. Rada města Sušice ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, spol s .r.o. bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislých auditorů o ověření roční účetní uzávěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené k 31. 12. 2011 ve společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., vypracovanou společností INEKS, spol.s.r.o.

715. Rada města Sušice, ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o., schvaluje vyplácení odměn pro členy dozorčí rady jedenkrát ročně stejnou částkou, v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, dle přílohy.

716. Rada města schvaluje podání žádosti o účelový finanční příspěvek z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu „Systém nepřímé digitalizace (CR)“ pro Nemocnici Sušice o.p.s.

717. Rada města vzala na vědomí kontrolu ukládacích usnesení za období leden až říjen 2012.

718. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení návrhu vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku

 

 U s n e s e n í 719. – 756.
ze zasedání rady města ze dne 17. prosince 2012

 

 

719. Rada města souhlasí s odpisem pokut, nákladů řízení a poplatku za svoz odpadu v celkové výši   47.631, 93 Kč.

720. Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s MVČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a souhlasí s bezúplatným převodem předmětu výpůjčky do vlastnictví.

721. Rada města schvaluje nákup 45 licencí MS OfficeStd 2013 OLP NL Gov od firmy Bohumil Dach - HSD.CZ; Havlíčkova 94; 342 01 Sušice za nabídnutou cenu 304 650,- Kč bez DPH.

722. Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o užívání programového vybavení a dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a podpoře s firmou Alfa software, s.r.o., Pražská 22, Klatovy, IČO 26359812, na software mzdy.

723. Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a Provincií kapucínů se sídlem Loretánské náměstí 6/99, Praha 1, o umístění přípojky plynovodu do pozemkové parcely č. 2257/6 k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

724. Rada města schvaluje Smlouvu o umístění sítí a založení práva stavby mezi městem Sušice a Ludmilou a Jiřím Královými, bytem Sirkařská 982, Sušice II, o umístění přípojky plynovodu do pozemkové parcely č. 2274/13 k.ú. Sušice nad Otavou a o provedení stavebních úprav objektu k bydlení čp. 476 na stavební parcele č. 899 v k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

725. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor garáže na stavební parcele č. 2700 v k.ú. Sušice nad Otavou podanou p. Josefem Rohanem, bytem Sušice a souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 31.12.2012. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemního vztahu.

726. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2360 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 13 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice. 

727. Rada města bere na vědomí možnost vyhledání nemovitého historického majetku města a souhlasí s návrhem Odboru majetku a rozvoje města k jeho řešení.

728. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Sušickým kulturním centrem se sídlem Příkopy čp. 178, Sušice a firmou Patlejch gastro s.r.o. se sídlem Na malém klínu 1787/24, Praha 8, na provozování restaurace Sokolovna v objektu v ul. T.G.Masaryka čp. 120, Sušice na stavební parcele č. 221 v k.ú. Sušice nad Otavou.

729. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Sušickým kulturním centrem se sídlem Příkopy čp. 178, Sušice a p. Michalem Rybáčkem, bytem Pod Vodojemem 265, Sušice na provozování hudebního klubu Tradiční kloub v objektu v ul. T.G.Masaryka čp. 120, Sušice na stavební parcele č. 221 v k.ú. Sušice nad Otavou.

730. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s dodavatelem na akci Ostrov Santos, kterým se uplatňuje opční právo vyhrazené v otevřeném zadávacím řízení na sanaci stávajícího mostu do ulice Dlouhoveská za cenu ve výši 599.100,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem. 

731. Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou RL-stav s.r.o., Družstevní 12, 330 11 Třemošná na akci „Vyčištění sedimentačních nádrží v Luhu“ ve výši 328 257,- Kč bez DPH, tj. 393 908,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

732. Rada města bere na vědomí zprávu o postupu prací při opravě veřejného osvětlení.

733. Rada města schvaluje podmínky a ceny pronájmu přenosného pódia a vzor nájemní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv na pronájem přenosného pódia.

734. Rada města schvaluje změnu Odpisového plánu dle návrhu s účinností od 31.12.2012.

735. Rada města bere na vědomí Plán odpadového hospodářství a souhlasí se zasláním na Krajský úřad Plzeňského kraje.

736. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise.

737. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 4+1, ul. Kaštanová 1166, Sušice na dobu určitou pěti let paní Martině Kroščenové. 

738. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 31, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu určitou pěti let paní Heleně Hájkové.

739. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Scheinostova 965, Sušice na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. Jana Grösslová s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 2. manželé Jana a Jaroslav Hetmanovi.

740. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Lerchova 706, Sušice paní Michaele Hrubé na dobu určitou jednoho roku.

741. Rada města souhlasí s přidělením 1 bodu z důvodu mimořádné situace paní Jindřišce Galové a souhlasí s přidělením bytu č. 43, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice paní Jindřišce Galové na dobu určitou dvou let s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.

742. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č.32, ul. Kaštanová 1257, Sušice mezi panem Tomášem Drahovzalem a panem Václavem Koppou na dobu určitou dvou let, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2014.  

743. Rada města z vážných zdravotních důvodů souhlasí s prominutím tříleté lhůty pro vyřazení žádosti o pronájem bytu paní Zdeňky Vaškové.

744. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 3, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní Markétou Kirchnerovou na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2013.

745. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Václav Čížek s výší měsíčních splátek 5.000,- Kč.

746. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře, o kterou požádal pan Michal Kopelent s výší měsíčních splátek 2.500,- Kč.

747. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 24, ul. Kaštanová 1257, Sušice mezi panem Josefem Ledvinou na straně jedné a panem Václavem Novákem a paní Naděždou Šablaturovou na straně druhé na dobu určitou dvou let, tj. od 1.1.2013 do 31.12.2014.  

748. Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o jeden kamerový bod (na křižovatce ulic Volšovská, Americká, Lerchova a Příkopy) s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy za cenu 349.265,- Kč (včetně DPH). Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

749. Rada města schvaluje organizační řád ve znění a rozsahu přílohy č. 1 s platností od 1. 1. 2013.

750. Rada města schvaluje interní směrnici č. 1/2013 pro stálé zaměstnance ve znění a rozsahu přílohy č. 2 s platností od 1.1 2013.

751. Rada města schvaluje použití finanční částky 47.000,- Kč z investičního fondu org. 216 – ZŠ Lerchova na nákup uklízecího stroje.

752. Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., plnící funkci zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice, jmenuje podle § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, do funkce ředitele příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice, pana Ing. Lukáše Hamáka s účinností od 1. 1. 2013 a to na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců. Zároveň rada města schvaluje pro ředitele plat dle podkladů.

753. Rada města schvaluje uvolnění pozastávky faktur č. 157310 a č.157410 (z roku 2010) dle smluv o dílo č. A-001197-00 „Výměna kotlů CZT Sušice, kotelna K1, Sirkařská ul., včetně stavebních úprav technologie“ a č. A-001198-00 „Výměna kotlů CZT Sušice, kotelna Vojtěška, Kaštanová ul., včetně stavebních úprav technologie“ s firmou AUDY – therm s.r.o., Vitáskova 20, 621 00 Brno, v plné výši 10%.

754. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení lesních pozemků p.č. 2497/2 (výměra 10700m2) a 2498/1 (výměra 8491m2) v kat.úz. Sušice nad Otavou od stávajícího vlastníka, společnosti PATFOREST s.r.o., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, za celkovou cenu 95.000,- Kč.

755. Rada města projednala odvolání p. Josefa Šmata ve věci pojistné události č. 4113074258 a revokuje své usnesení č. 961 ze dne 12.12.2011 a souhlasí s uznáním odpovědnosti vůči poškozenému p. Šmatovi.

756. Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky na služby zpracování „Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvod Kašperské Hory 2“ společnosti LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČ 25065602, za nabídkovou cenu ve výši 923 580,- Kč bez DPH (tj. 1 108 296,- Kč včetně DPH).

 

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Věra Marešová
místostarostka

 

 

«    Zpět na předchozí stránku