| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 3/1998

      o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

      

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne  11. února 1998 podle ustanovení  § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16  a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

1) Město Sušice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g)  zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad v Sušici.

 

Článek 2

Předmět poplatku

        

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích  a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 3

Poplatník

 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem  výherního hracího přístroje.

 

Článek 4

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen písemně oznámit ve lhůtě do 3 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

4) Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky.

 

Článek 5

Sazba poplatku

 

1) Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí  6 520,- Kč za 3 měsíce (25 000,- Kč ročně). V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

 

Článek 6

 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončením provozu hracího přístroje.

 

Článek 7

 Splatnost poplatku

 

 Poplatek je splatný jednorázově a to do 8 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Článek 8

Sankční ustanovení

 

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši,  vyměří městský úřad podle § 11 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  až do výše 2,000.000,- Kč. 

 

Článek 9         

 

Na žádost poplatníka může správce poplatku ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. února 1998.

 

 

 

 

 

       Ing. Vladimír Říha                                                       Ing. arch. Karel Janda

         zástupce starosty                                                                 starosta

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist