Obecně závazná vyhláška č

Obecně závazná  vyhláška č.1/2005, Požární řád města Sušice

 

 

 

1/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD

        Zastupitelstvo Města Sušice  se  na  svém  zasedání dne 30. listopadu 2005 rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10      a  § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst.1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v samostatné působnosti na úseku požární ochrany tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

Požární řád je platný na celém území města a je závazný pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

  

ČÁST DRUHÁ

 

VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI

 

Článek 2

Činnost osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany  města

 

(1)   Zaměstnanec městského úřadu pověřený požární ochranou města plní tyto úkoly: 

a) zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany města v souladu s Nařízením vlády č.172/2001 Sb,

b) zabezpečuje v součinnosti s 1.JVS zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost,

c) vede přehled zdrojů vody pro hašení požáru,

d) zřizuje ohlašovnu požáru města,

e) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

f)  zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany  městského úřadu, požárních zbrojnic v souladu s ustanovením § 27-40, Vyhlášky č. 246/2001Sb., o požární prevenci. Tuto činnost zabezpečuje odborně způsobilou osobou,

g) v součinnosti s veliteli jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen SDHO) připravuje návrh rozpočtu pro SDHO na další rok, nákup prostředků pro jednotky SDHO,

h) sleduje stav čerpání  přidělených finančních limitů pro SDHO, osobně prověřuje a schvaluje proplácení nákladů na zabezpečení činnosti SDHO a provozu zařízení požární ochrany,

i)   spolupracuje s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,

j)   zabezpečuje seznamování velitelů jednotek se změnami Požárně poplachového plánu,

k) zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany,

l)   prověřuje akceschopnost jednotek SDHO,

m)    předkládá do rady města zprávu o činnosti SDHO za uplynulý rok,  

n) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starostky(ty) .

 

Článek 3

Činnost  velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

 

(1)   Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce plní tyto úkoly:  

a) svolává členy SDHO k odborné přípravě nebo jiné činnosti,

b) vyžádá si osobní věcnou pomoc fyzických osob v případech stanovených zákonem o  požární ochraně,

c) řídí zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou osobou (velitelem zásahu od HZS),

d) navrhuje městskému úřadu potřebu zajištění provozních prostředků pro SDHO,

e) navrhuje přijetí nových členů SDHO nebo ukončení členství členů SDHO nezpůsobilých k výkonu činnosti v SDHO,

f)  udržuje trvalou akceschopnost SDHO,

g) kontroluje, zda se členové SDHO podrobili  zdravotním prohlídkám ve stanovených termínech ,

h) nepřipustí, aby jakoukoliv činnost v  SDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí (platí i pro vliv požití alkoholu) a užití jiných návykových látek,

i)   dbá, aby všichni členové SDHO užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce,

j)   provádí odbornou přípravu členů SDHO podle Plánu odborné přípravy členů SDHO,

k) zabezpečuje účast členů SDHO určených pro výjezd k dopravní nehodě na odborné přípravě vedené jednotkou HZS v Sušici,

l)   dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

m)    plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně a ustanovením § 22 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,

n) zajišťuje hospodárné užívání prostředků požární ochrany,

o) předkládá jedenkrát ročně městskému úřadu seznam členů výjezdové skupiny, zprávu o činnosti SDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

p) spolupracuje se zaměstnancem městského úřadu, pověřeným  požární ochranou,

q) vede předepsanou dokumentaci o činnosti SDHO a o odborné přípravě členů SDHO,

r)  plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starostky (ty) obce.

 

 

ČÁST  TŘETÍ

 

STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

 

Článek  4

Úvodní a základní ustanovení

 

        (1) Podmínky  k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z  příslušného Nařízení  hejtmana Plzeňského kraje.  

 

        (2) Podmínky upřesňuji způsob ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení na nich stojících nebo stojících na ostatních plochách, před požáry a upravuje podmínky pro zajištění požární ochrany při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci klestu popř. potěžebních zbytků v lesích (dále jen klestu) včetně likvidace zbytkových zemědělských plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.

 

Článek 5 

 

     Vypalování porostů je zakázáno.1)

-------------------------------------------

1) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  a § 32 odst.1 písm.c) zákona č.289/1995 Sb, o lesích

 

Článek 6

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

       (1) Dobou zvýšeného nebezpeční vzniku požáru se rozumí

a) časový  úsek  od  rozdělání   otevřeného  ohně  do  jeho  úplné likvidace  se  splněním  podmínek  podle příslušného platného Nařízení hejtmana Plzeňského kraje. 

b) období sklizně pícnin a obilovin,

c) časový  úsek od  zahájení ohňostrojných  prací 2), jejich průběh a následujících 8 hodin po jejich ukončení.

 

        (2) Doba  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  je považována za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.3)

------------------------------------------------

2) § 21  odst.  6  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti, výbušninách  a  o  státní  báňské  správě 

3) např. §  4  odst. 2  písm. c),  f), j)  zákona  č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek 7 

Organizační a technická opatření

 

       (1) Právnické  osoby a podnikající  fyzické osoby provozující činnost  se  zvýšeným  nebezpečím  vzniku  požáru jsou povinny se zřetelem  na  rozsah  činnosti stanovit  opatření  proti  vzniku a šíření  požáru.4),5) Do  rozsahu jmenovaných  opatření musí být, mimo  jiné,   zahrnuty  i  podmínky   uvedené  v platném Nařízení hejtmana Plzeňského kraje. 

 

       (2)  Opatření proti  vzniku  a  šíření požáru  jsou právnické osoby a podnikající fyzické  osoby povinny stanovit před zahájením provozované činnosti  a tuto činnost  v rozsahu stanovém platným Nařízením hejtmana PK  hlásit minimálně 3  dny před zahájením na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – Krajské operační středisko HZS (dále jen KOPIS) tel: 950 330 101 (nebo tísňová linka 150). Pálení je  Hasičským záchranným sborem povoleno vždy na kalendářní týden nebo do konce kalendářního týdně, ve kterém bylo pálení ohlášeno. Bude li ohlašovatel v pálení pokračovat i v následujícím týdnu, musí provést nové ohlášení.

 

       (3) Pálení musí být rovněž oznámeno oddělení PČR Sušice, Na Burince 273, 342 01 Sušice, tel: 376 523 341, 376 523 418

 

       (4) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření 6),  tj. osoba odborně  způsobilá nebo technik požární ochrany 7).

 -------------------------------------------

4) § 5 odst. 1, § 6 zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5) §  15 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární  bezpečnosti  a  výkonu   státního  požárního  dozoru  (vyhláška o požární prevenci)

6) §  15 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární   bezpečnosti  a   výkonu  státního   požárního  dozoru (vyhlášky o požární prevenci)

7) § 11 zákona  č. 133/1985  Sb., o požární  ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek 8

Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě

 

        Krajský úřad může z důvodů  dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních  teplot, silného  větru nebo  z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné přírodě na území celého kraje  nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. Pokud tak krajský úřad rozhodne vydáním příslušného nařízení platného pro území města, město zabezpečí zveřejnění nařízení kraje stanovenou formou.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

 

Článek  9

 

       (1) Za nepřetržité zabezpečení požární ochrany  na svém území  odpovídá město. K tomu vytváří jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Jednotky jsou  podřízeny  určeným velitelům jednotek. Doba výjezdu jednotek je do 10 minut od doby vyhlášení příslušného stupně požárního poplachu podle Poplachového plánu. V případě zdolávání požáru jsou jednotky podřízeny veliteli zásahu 8). Velitel jednotky odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli 9).

 

       (2) Na nepřetržitém zabezpečení požární ochrany se taktéž podílí jednotka HZS kraje – stanice v Sušici. Pro činnost jednotky Hasičského záchranného sboru kraje vyčleňuje město smluvně prostory pro umístění jednotky a věcné prostředky pro zdolávání požáru. Hasičský záchranný sbor  zabezpečuje  nepřetržitou službou 24 hod denně jedním družstvem s  dobou výjezdu do 2 minut. 

 

        (3) Za nepřetržité zabezpečení  požární ochrany  dále odpovídají právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v rozsahu povinností stanovenými  příslušnými zákony v oblasti požární ochrany.

 

       (4) Pro zvýšení účinnosti požární ochrany zřídilo město ohlašovnu požáru 10). Ohlašovna požáru je vytvořena na služebně Městské policie, stálá služba, budova radnice.

 

       (5) Právnické a podnikající fyzické osoby zřizují ohlašovnu požáru podle kategorie požárního nebezpečí provozované činnosti (pouze u zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí) 11).

-------------------------------------------

8) §71 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

9) §71 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

10)§29 odst.1 písm.j) zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

11)§6 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění ustanovení § 30 odst. 2 písm. g)  Vyhlášky č.246/2001 Sb.,

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

KATEGORIE JEDNOTEK SDHO, ÚKOLY, POČETNÍ STAVY  A VYBAVENÍ JEDNOTEK

 

Článek 10

Kategorie jednotek SDHO

 

       (1) Základní podmínky pro vytvoření jednotek SDHO byly stanoveny v  souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  vyhláškou č. 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů a Nařízením hejtmana Plzeňského kraje, o plošném pokrytí jednotek PO na území kraje. Základní kriteria jsou:

a) stupeň nebezpečí území města je II A,

b) počet jednotek PO a doba jejich dojezdu je: tři  JPO s výjezdem do 10 minut.

 

       (2) Zřizovacími listinami byly v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. vytvořeny tři jednotky SDHO

a) jednotka SDHO Sušice JPO III

b) jednotka SDHO Volšovy   JPO V

c) jednotka SDHO Chmelná   JPO V

 

Článek 11

Úkoly jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

 

       (1) Kategorie JPO III/1 - jedná se o jednotku  sboru dobrovolných  hasičů města Sušice v níž jsou zařazeni pouze členové, kteří  vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně  s územní působností do 10 minut jízdy  z místa dislokace. Jednotka kategorie JPO III/1 zajišťuje výjezd družstva do 10 minut od ohlášení události, dojezdová  vzdálenost z místa  dislokace  je 7,5 - 10 km.  Jedná se o jednotku  PO s územní  působností - na výzvu příslušného operačního a informačního  střediska HZS kraje provádí  zásah  i mimo obvod města podle Požárně poplachového plánu PK.  Jednotku lze využít  pro výjezd k dopravní nehodě  na základě smluvního ujednání mezi HZS a Městem Sušice. 

 

       (2) Kategorie JPO V - jedná se o jednotku  sboru  dobrovolných hasičů obce Chmelná a Volšovy,  v níž jsou zařazeni pouze členové, kteří  vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně. Jednotka  kategorie JPO V zajišťuje výjezd do 10 minut od  ohlášení události,  dojezdová vzdálenost je 3,5 - 5 km.

Jedná se o jednotku s místní působností, která plní úkoly v obvodu města, případně na výzvu operačního a informačního  střediska, zabezpečuje vyslání požární techniky. Po dohodě s městem může být tato jednotka využívána  k zásahům  i mimo svůj územní obvod podle Požárně poplachového plánu PK.

 

       (3) Nasazení jednotek SDHO se provádí podle Požárního poplachového plánu. Jednotky musí splňovat tyto minimální požadavky 

a) první jednotka PO, plánována podle požárně poplachového plánu  je jednotka HZS Sušice která vyjíždí do 2 minut. V případě nenadálé události, pokud by byla jako první jednotka SDHO Sušice (JPO III)

aa) početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

ab) vybavení jednotky – CAS, 4 ks izolačních dýchacích přístrojů a výbava podle Vyhlášky č. 247/2001 Sb.,   

ac) úkolem jednotky je prvotní průzkum na místě zásahu, záchrana nebo evakuace osob, omezení rizika v mí tě zásahu, poskytnutí první pomoci vážně zraněným, zásah jedním proudem „C“, přivolání potřebných sil a prostředků.  

 

b) výjezd  JPO III  k dopravní  nehodě  na  základě smluvního ujednání mezi HZS PK a městem

ba) početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

bb)  vybavení jednotky – CAS 24, materiál pro  poskytování první předlékařské pomoci, vyprošťování a likvidaci úniku ropných produktů,

bc) úkolem skupiny je činit prvotní opatření (poskytnutí první pomoci, zajištění místa nehody, hašení požáru, přípravy k vyproštění) do příjezdu profesionálních jednotek IZS.

 

c) druhá a další jednotka PO, plánována podle  požárně poplachového plánu (JPO III, JPO V)

ca) početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

cb) vybavení jednotky – přívěsná (přenosná) stříkačka o výkonu minimálně 800 litrů/minutu a vyšším, tažný nebo dopravní  automobil (pokud je možno v místě zásahu použít zdroj vody),

        pozn: vybavení JPOIII dle bodu ab)

cc) úkolem jednotky je plnění pokynů velitele zásahu.

 

 

Článek 12

Početní stav a vybavení jednotek SDHO

 

       (1) Základní  početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce,  složení podle funkcí,  vybavení požární technikou  a věcnými prostředky požární ochrany se řídí  ustanoveními Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

 

 

ČÁST ŠESTÁ
 

PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU,  PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI A STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY

 
Článek 13 
Úvodní ustanovení
 
       (1)Město stanovuje podmínky  k zabezpečení  zdrojů  vody k hašení  požárů 12) (dále  jen zdroje vody) na  území města
 Sušice. 
 
       (2) Za plnění podmínek této vyhlášky odpovídá vlastník nebo uživatel (provozovatel) vodního zdroje.13) 
 
       (3) Vyhláška se nevztahuje na  zdroje vody určené k hašení požárů, které jsou instalovány v objektech - vnitřní odběrní
 místa.14) 
------------------------------------------
12) § 29 odst.  1 písm. k)  zákona č.  133/1985 Sb., o  požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů, a § 6 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení
 zákona o  požární ochraně 
13) § 7 odst. 1  zákona  č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
14) ČSN  73 0873  Požární  bezpečnost  staveb -  Zásobování požární vodou  
 
Článek 14
Zdroje vody pro hašení požáru
 
       (1) Za zdroje vody pro účely této vyhlášky jsou na území města považovány: 
a) vodovod pro veřejnou potřebu 15), 
b) vodní toky 16), 
-------------------------------------------
15) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu  a  o  změně   některých  zákonů  (zákon  o  vodovodech a kanalizacích) 
16) § 43  odst.  1  zákona  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 
Článek 15
Další zdroje vody pro hašení požáru
       
       (1) Dalšími zdroji vody pro hašení požáru jsou nadzemní a podzemní hydranty vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 
Článek 16
Odběrní místo
 
       (1) Odběrní  místo je určeno  pro zásobování mobilní  požární techniky  nebo pro použití technických  prostředků požární  
ochrany při zásahu jednotky požární ochrany, 
a)odběrní místo  na vodovodu pro veřejnou  potřebu je pro požární účely určený  nadzemní nebo podzemní  hydrant, 
b)odběrní  místo  na  vodním  toku  je čerpací  stanoviště. 17) 
 
       (2) Odběrní místo  může být   použito i  k plnění  úkolů při ochraně obyvatelstva. 18) V případě odebrání vody z hydrantu 
vodovodu  pro  veřejnou  potřebu  je  vždy  bezprostředně  poté  nutno  informovat  provozovatele  vodovodu o místě a době 
použití.  Důvodem   je  možnost  zpětné  kontroly  stavu  hydrantu  a  zamezení  neoprávněného  zásahu  do  vodovodní  sítě.
Provozovatelem vodovodu v Sušici je  1.JVS a.s., kontaktní adresa: Pražská 1087, tel: 376 526 850.
 
       (3) Odběrní   místo   musí   být  provozováno  a  zabezpečeno  takovým způsobem,   aby  nedošlo  k   nepředvídanému  
trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti.19) 
------------------------------------------- 
17) článek 3.12 ČSN  75 2411 Zdroje požární vody
18) Například § 2  písm. e) zákona č. 239/2000  Sb., o integrovaném záchranném  systému  a  o  změně  některých  zákonů,  zákon  č.240/2000  Sb.,
 krizový  zákon , §  16 vyhlášky  č. 137/1998  Sb., o  obecných technických požadavcích na výstavbu 
19) § 16 odst.2  vyhlášky  č. 137/1998  Sb.,   o  obecných  technických  požadavcích na výstavbu  
 
 
Článek 17
Provozní kontroly
 
       (1) Provoz,   kontrola,   údržba   a   opravy   požárně bezpečnostních  zařízení  se  provádějí  dle  příslušných právních
  předpisů  a  norem  nejméně   jednou  za  rok. 20) 
       (2) Kontrolu stavu a údržbu hydrantů určených pro požární účely provádí provozovatel vodovodu (1.JVS a.s.) dle
 schváleného plánu údržby a Přehledu zdrojů vody.   
 
       (3) Potvrzení o funkčnosti a provozní kontrole hydrantů pro účely stavebního řízení  vystavuje   provozovatel vodovodu
 – 1. JVS a.s. 
 

       (4) Kontroly    čerpacích    stanovišť   provádí zaměstnanec MěÚ pověřený požární ochranou 1 x ročně. 

-------------------------------------------
20) § 7  vyhlášky č.  246/2001 Sb., vyhláška  o požární  prevenci, ČSN  73 0873  Požární bezpečnost  staveb - Zásobování požární vodou 
 
 
Článek 18
Zdroje vody pro hašení požáru (požárně bezpečnostní zařízení) města pro účely stavebního řízení

 

       (1) Zdroje vody  podle článku 14 a 15  jsou požárně bezpečnostními zařízeními 21) města.

 

       (2) Právnické a podnikající fyzické osoby při zpracování požárně bezpečnostního řešení v projektu 22) a určení podmínek požární bezpečnosti:

a) využívají vnější zdroje vody zřízené městem23),

b) zřizují vlastní vnější požárně bezpečnostní zařízení (hydranty, výtokové stojany..) nebo vnitřní požárně bezpečnostní zařízení (vnitřní požární vodovod s nástěnnými hydranty) 24)  

 

       (3) Při  zpracování požárně bezpečnostního řešení  s  využitím městem zřizovaných vnějších zdrojů vody  se vychází z nejbližšího provozuschopného určeného  zdroje. Vzdálenost objektu od zdroje vody musí splňovat normativní požadavek. 25)    

 

       (4) V případě, že vzdálenost objektu je od zdroje vody větší než stanovuje Tabulka 1 ČSN 73 0873 je nutno postupovat podle jiné části normativního aktu. 26)   

 

       (5) Pokud v objektech nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, nelze li toto prokázat nebo využít zdroje vody města, jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny vybavit objekty věcnými prostředky požární ochrany. 27)   

 

       (6) Při použití zdroje vody určeného městem je  zpracovatel požárně bezpečnostního řešení v projektu  povinen si zjistit skutečné technické parametry dotčeného zdroje vzhledem k typu objektu  dle Tabulky 1 ČSN 73 0873 (vzdálenost od dotčeného objektu, požadovaný průtok Q).   

 

-------------------------------------------

21) § 2 odst. 4 písm. Vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a článek 4.3. ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

22) § 18 odst.1) písm. a) Vyhlášky č. 132/1998 Sb., k provedení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů 

23) článek 14-16  této vyhlášky

24) §2,  4 a  5 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

25)  tabulka 1 článku  5.2 ČSN 73 0873

26) ČSN 73 0873 článek 5.2. a příloha B  v rozsahu podle § 16 odst.3 Vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci

27) § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

 

 

Článek 19
Přehled zdrojů  vody pro hašení požáru

 

       (1) Přehled  hydrantů určených k požárním účelům je veden v grafické podobě na mapě města ve třech výtiscích.  Přehled obsahuje tyto údaje:

a) druh hydrantu (podzemní, nadzemní)

b)číslo hydrantu

c) lokalizace hydrantu (ČP nejbližšího objektu)

d)hodnoty odběrných možností Q v litrech za sekundu

e) zásobovací tlak v MPa

f)  orientační dosah 28) vzdáleností  podle tabulky 1 ČSN 73 0873 od hydrantu (kružnice)

 

       (2) Aktuální přehled hydrantů (mapa) je veden ve třech výtiscích:

a) městský úřad v Sušici – zaměstnanec pověřený požární ochranou

b)1.JVS a.s.

c) jednotka HZS Sušice

 

       (3) Za aktualizaci  přehledu hydrantů  odpovídá provozovatel  vodovodu - 1. JVS a.s. 

 

       (4) Přehled čerpacích stanovišť (odběrní místa na řece)  určených pro požární účely je veden  v grafické podobě  podle zásad uvedených v  odstavci 1 a 2  článku 19.

-------------------------------------------

28) ČSN 73 0873 článek 5.2. – vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení zásahu nebo jízdy požární techniky

 

 

ČÁST SEDMÁ

 

OHLAŠOVNY POŽÁRU

 

Článek 20

 

       (1) Každá fyzická osoba je povinna podle zákona č. 133/1985 Sb., § 5 a 17 bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje každý požár. K tomu využívá

a)  zřízenou ohlašovnu požáru v Sušici,

b)  zřízené ohlašovny u právnických a podnikajících fyzických osob, pokud jsou zřízeny podle zákona, 29)

c)  ohlašovny HZS kraje – KOPIS.

 

       (2) Občan při zjištění požáru provede jeho oznámení nahlášením

a)  pokud nemá k dispozici telefon, dojde na ohlašovnu požáru (města Sušice nebo právnických a podnikajících fyzických osob). Osobně  nebo prostřednictvím vlastníka telefonu nahlásí požár na linku 150, 112 (KOPIS),  po nahlášení vyčká na zpětné prověření,

b)   pokud má k dispozici telefonní přístroj, oznámí požár přímo KOPIS na linku 150, 112.

c) v hlášení na KOPIS je nutno řádně upřesnit místo a především obec.

 

       (3) Přehled ohlašoven požáru zřízených městem: 

 a)

Sušice – stálá služba MP

tel:

375 540 203

    

       (4)  Ohlašovna  požáru  musí být  označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.

 

       (5) Obsluha ohlašovny požáru  provede ohlášení požáru v souladu s Řádem ohlašovny požáru. 29)

 

     (6) Pro každou ohlašovnu požáru vydá zřizovatel na základě schváleného posouzení  požárního nebezpečí nebo dokumentace  zpracované  na  základě  stanovení  podmínek  požární bezpečnosti „Řád ohlašovny požárů“. 29)

 

       (7) Požární stanice HZS v Sušici (tel: 950 313 111) není ohlašovnou požáru podle článků 3-5, ale je místem, kde lze ohlásit požár. 30)

-------------------------------------------

29) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

30) čl. 7 odst.2 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

 

 

ČÁST OSMÁ

 

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

 

Článek 21
Úvodní ustanovení
 

         (1) Požární poplach vyhlašuje  na základě ohlášení požáru KOPIS 31)  podle Požárně poplachového plánu kraje. Požární poplach je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, HÓ-ŘÍ“ po také po dobu jedné minuty a hlasovou zprávou.

    

       (2) Za vyrozumění a svolání jednotek požární ochrany odpovídá podle Požárně poplachového plánu KOPIS.  

 

       (3) Svolání územně příslušných jednotek PO  může na žádost KOPIS provádět Ohlašovna požáru města způsobem stanoveným Řádem ohlašovny požáru. 32)  33)

 

      (4) Požární poplach může být vyhlášen i nouzovými prostředky (telefonicky, sirénami požárních vozidel, speciálním svolávacím zařízením).

-------------------------------------------

31) čl. 5 odst. 1 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

32) čl. 7 odst. 6 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

33) § 13  Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

 

 

Článek 22 
Požárně poplachový plán
 
       (1) Požárně  poplachový  plán  stanovuje  zásady  součinnosti  jednotek  požární ochrany při hašení požárů a při provádění
 záchranných prací. Požárně poplachový plán zpracovává HZS kraje.  
  
       (2) Požárně poplachový  plán  stanovuje   potřebu  nasazení  sil a prostředků jednotek  požární   ochrany  a  dalších   složek
integrovaného záchranného systému ke zdolávání požárů.
 
       (3) Aktuální výpis Požárně  poplachového plánu kraje pro město Sušice a  zřizované jednotky SDHO  je zasílán městskému 
úřadu při každé změně. 
 
       (4) Aktuální výpis Požárně poplachového plánu kraje pro zřizované jednotky SDHO zasílá velitelům zřizovaných jednotek
 zaměstnanec městského úřadu pověřený požární ochranou města.     
 
 

ČÁST DEVÁTÁ

 

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY

 

Článek 23

 Kontrola dodržování podmínek

 

       Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Hasičský záchranný sbor kraje v rámci kontroly plnění nařízení kraje a výkonu  státního požárního dozoru. 34)

-------------------------------------------

34) § 26 odst.  2 písm.b), c)  zákona č.  133/1985 Sb., o  požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek 24

Sankce

 

       (1)  Poruší-li  právnická   nebo  podnikající  fyzická  osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může  jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení §  76 odst. 1 a  2 zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

       (2)  Poruší-li fyzická osoba 35) podmínky stanovené touto vyhláškou,  může mu být uložena  pokuta ve smyslu ustanovení § 78  zákona  č.  133/1985  Sb.,   o  požární  ochraně,  ve  znění pozdějších předpisů.

-------------------------------------------

35) např. § 7 odst. 2, § 17 odst. 3  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ČÁST DESÁTÁ

 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

Článek 25

 

      Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost obecně závazná vyhláška č. 4/2003 platná od 1. listopadu 2003.               

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 26

 

Tato vyhláška  nabývá  účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

 

 

 

 

 

starostka města

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

v.r.

 

 

místostarosta

Ing. Petr KOCMAN

v.r.

 

 

 

 

 

Příloha 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2005

 

 

ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V OBCÍCH

 

Obec

Zdroj

Základní údaje

Umístění

ALBRECHTICE

požární nádrž

hloubka 1 m, plocha 1,2 a

v obci, vlevo při komun.na Ostružno

ČERVENÉ DVORCE

Otava

šířka 30 m, hloubka 1 m

ČERPACÍ MÍSTO Č.1

u splavu na odbočce směr Nuzerov

říční km: 95,430 levý břeh po proudu

hydranty

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru

 

DIVIŠOV

rybník

hloubka 1 m, plocha 0,6 ha

pravá strana komun.Divišov-Janovice

DOLNÍ STAŇKOV

bez zdroje

 

 

HUMPOLEC

bez zdroje

 

 

CHMELNÁ

bez zdroje

 

 

MILČICE

bez zdroje

 

 

NUZEROV

bez zdroje

 

 

ROK

bez zdroje

 

 

STRÁŽ

bez zdroje

 

 

VRABČOV

bez zdroje

 

 

VOLŠOVY

hydranty

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru

 

ZÁLUŽÍ

bez zdroje

 

 

 

 

ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V SUŠICI – ČERPACÍ MÍSTA NA VODNÍM TOKU

 

Obec

Zdroj

Základní údaje

Umístění

SUŠICE

Otava

šířka 30 m, hloubka 1 m

ČERPACÍ MÍSTO  č. 2

nábřeží (u Lávky)

říční km: 92,380 levý břeh po proudu před lávkou pro pěší

šířka 25 m, hloubka 1 m

ČERPACÍ MÍSTO č. 3

za mostem k PDA po toku

říční km: 91,770 levý břeh po proudu

šířka 25 m, hloubka 1 m

ČERPACÍ MÍSTO č. 4

za firmou Spak

říční km: 91,490 levý břeh po proudu

šířka 30 m, hloubka 0,8 m

ČERPACÍ MÍSTO č. 5

vjezd na vodácké tábořiště

říční km: 89,350 levý břeh po proudu (brod)

 

 

  Pro tato určená požárně bezpečností zařízení  platí ochranná pásma  podle podmínek stanovených územním plánem města.  Trvale musí byt zabezpečen přístup k těmto zařízením pro požární jednotky. Právnické a podnikající fyzické osoby 36)  a fyzické osoby 37) nesmí svou činností  znemožnit  požárním jednotkám přístup k těmto zařízením. V případě provádění prací s potřebou uzavření příjezdových komunikací jsou povinny toto písemně oznámit na Městský úřad v Sušici a jednotku HZS  v Sušici.     

-------------------------------------------

36) § 5 odst.1 písm. b) Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

37) §17 odst.1 písm. e)  Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

  ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V SUŠICI - HYDRANTY

 

       Aktuální přehled  zdrojů vody je veden v mapové podobě podle zásad uvedených v článku 19, odst. 2 této vyhlášky.  Na uvedených místech je možno do přehledů nahlížet.