V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 7/2004

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin základních škol

 

 

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. prosince 2004 usneslo vydat na základě § 10 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin základních škol ze dne 17. 12. 2003.

 

 

Článek 2

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice