V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 6/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o  místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2004

 

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 24. listopadu 2004 rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek  1

V článku 41 se mění sazba poplatku tak, že se v odstavci 1) tohoto článku částka 365,- Kč mění na 420,- Kč a v odstavci 1) písmeno b) se částka 115,- Kč mění na 170,- Kč.

 

Upravený text celého článku zní:

„1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 40 písm. a) i b) této vyhlášky činí 420,- Kč a   je tvořena:

   a) z částky 250 Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů),

   b) z částky 170,-  Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za rok 2003 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

2) Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni v měsíci.“

 

 

Článek 2

 

Mění se příloha č. 1 vyhlášky tak, aby odrážela skutečné náklady města na rok 2003 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

 

Článek  3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice