V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o  místních poplatcích

      

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 7. dubna 2004 rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek  1

Do ustanovení článku 6 odst. 2 se  doplňuje text „na žádost poplatníka“. Odstavec 2 po úpravě zní: „ 2)  Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na žádost poplatníka, činí-li více jak 50,- Kč.

 

Článek  2

      Z  článku 7 se vypouští text odstavce 6 a 7.

 

Článek  3

      Z  článku 8 se bez náhrady vypouští celý text odstavce 4.

Text odstavce 5 se vypouští a nahrazuje textem: „ 4) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.“

Text odstavce 6 se nahrazuje takto: „5) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, oznámí poplatník tuto skutečnost městskému úřadu.“

 

Článek  4

V článku 9 odst. 2 se vypouští poslední věta „Při nahlášení ztráty evidenční známky pro psa a její výměně za nově vydanou, je držitel psa povinen zaplatit částku ve výši 25,-Kč.“

 

Článek  5

V článku 16 odst. 2 se vypouští poslední věta „Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje vždy .“ a  na konec tohoto odstavce se doplňuje text. „a jsou vyznačeny v příloze č. 1 této vyhlášky.“ Současně se doplňuje příloha č. 1 „Zákres veřejných prostranství v mapě“.  

 

Článek  6

V článku 17 se vypouští text „poplatník oznámil správci poplatku a do textu se před slova užívání doplňují slova „zvláštní“. Celý text článku 17 po úpravě zní:“Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo zvláštní užívání veřejného prostranství, do dne, kdy zvláštní užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).“

 

Článek 7

V článku 18 v části A) se vypouští text „z tržních míst:“ a nahrazuje se textem „za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb:“ a text „tržní místo“ se nahrazuje slovem „umístění“. Dále se vypouští text „místo k postavení cirkusů“, který se nahrazuje slovem „umístění“.

      V části B) se vypouští text „s povolením Městského úřadu v Sušici“ a dále se vypouští písm. b). Dále se na závěr věty v písm. c) doplňuje text“(sazba 14,- Kč/den).“

V části C) se doplňují u ročních paušálních částek sazby na m2/den „(sazba 1,40 Kč/den), (sazba 2,70 Kč/den), (sazba 8,20 Kč/den), (sazba 14,- Kč/den), (sazba 27,30 Kč/den) a (sazba 1,- Kč/den).“

 Upravený text zní:

„Sazby poplatku činí:

A)     Poplatky za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb:

a)    za umístění na náměstí – denně za každý, i započatý m2100,- Kč

b)    za umístění v ostatních částech města – denně za každý, i započatý m250,- Kč

c)    za umístění lunaparků a jiných atrakcí denně za každý, i započatý m220,-Kč

d)    za umístění v době konání veřejných slavností nebo poutí – denně za každý, i započatý m2 –100,- Kč

Za umístění se považuje celková plocha prodejního stánku včetně plochy zaparkovaného automobilu. Povinnost úhrady za automobil nevzniká, pokud zůstane zaparkován na placeném parkovišti.

B)     Poplatky za užívání veřejného prostranství

a)    místo ohraničené výměrou a dobou použití za m2 denně 0,50 Kč,

b)    za místo k vyhrazené trvalého parkování činí roční poplatek   5 000,- Kč (sazba 14,- Kč/den).

C)     Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení

a)    za umístění stabilních reklamních tabulí

do 1 m2 reklamní plochy ročně            500,- Kč (sazba 1,40 Kč/den),

do 2 m2 reklamní plochy ročně          1.000,- Kč (sazba 2,70 Kč/den),

do 5 m2 reklamní plochy ročně          3.000,- Kč (sazba 8,20 Kč/den),

do 10 m2 reklamní plochy ročně         5.000,- Kč (sazba 14,- Kč/den),

nad 10 m2 reklamní plochy ročně       10.000,- Kč (sazba 27,30 Kč/den)

b)    za umístění informačních šipek, které jsou na určených informačních stojanech – 400,- Kč ročně (sazba 1,- Kč/den).

Výše poplatku za umístění stabilních reklamních tabulí a informačních šipek je roční a nedochází ke snížení poměrné části při instalaci během roku ( tzn. že tento poplatek se v plné výši vybere i za 1 den použití veřejného prostranství ).“

 

Článek 8

V článku 8 se vypouští text odstavce 1 „Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství je povinen požádat o vydání souhlasu k užívání veřejného prostranství Městský úřad v Sušici.“  a ostatní odstavce se přečíslují.

 

Článek 9

V článku 26 se vypouští text odstavce 2 „Město Sušice může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.“

 

Článek  10

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice