V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

 

Nařízení města

č. 4/2004

 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada Města Sušice se na svém zasedání ze dne 12. července 2004 usnesla vydat podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení (dále jen „nařízení“): 

 

Článek 1

 

(1) Rada Města Sušice, podle § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona a podle § 13 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Sušice – Železná Ruda 2 platných na období od 1.1.2006 do 31.12.2015 pro zařizovací obvod na území obce s rozšířenou působností – Města Sušice, odvozený z původního lesního hospodářského celku ŽELEZNÁ RUDA, nacházející se na území:

 

 

Obec

katastrální území

Hlavňovice

Častonice, Čeletice, Zámyšl, Zvíkov a Mokřany

Velhartice

Chotěšov, Radvanice a Stojanovice

 

(2) Lesní hospodářské osnovy[1] budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

 

Článek 2

(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy v zařizovacím obvodu, jejichž celkové vlastnictví k lesům je menší než 50 ha, mají právo do 31.12.2004  uplatnit písemně (osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře) své hospodářské záměry a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy na adresu:

 

Městský úřad Sušice, Odbor ŽP - OSSL, 342 01 Sušice, Nám. Svobody 138.

 

V připomínkách a požadavcích na zpracování lesních hospodářských osnov je vždy potřeba  uvést vlastníka dle výpisu z  katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku a katastrální území.

 

Stejným způsobem mohou uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování osnov právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy.

 

(2) V termínu do 31.12.2004 oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 3

Vlastníci lesů, pro které byla zpracována lesní hospodářská osnova, mohou požádat o její protokolární převzetí písemně na příslušném správním orgánu dle platné právní úpravy v dané době, a to v období od 1. července 2006.

 

Článek 4

Obecní úřady v uvedeném území toto nařízení uveřejní na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

Článek 5

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyvěšení, 15. den po datu vyvěšení je dnem účinnosti nařízení.

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice[1] Lesní hospodářskou osnovou se rozumí osnova sloužící pro zjištění stavu lesa a pro výkon  státní správy lesů. Zpracovává se obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v uvedeném území pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Vlastník lesa obdrží od orgánu  státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa na svou žádost, a to bezplatně. Osnova obsahuje kromě popisu porostu i doporučující hospodářská opatření. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má  zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka  lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.