V Y H L Á Š K A M Ě S T A S U Š I C E

 

Nařízení města

č. 3/2004

 

kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích v Sušici.

 

Rada města  Sušice se usnesla na svém zasedání dne 21. června 2004 vydat na základě zmocnění § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení města:

 

Článek 1

Text článku 3 odst. 3 se nahrazuje textem, který zní: „Výše ceny za stání motorových vozidel se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle schváleného ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Sušici.“

 

 

Článek 2

Text článku 4 odst. 3 se nahrazuje textem, který zní: „Výše ceny za stání motorových vozidel držitelů rezidentní parkovací karty se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle schváleného ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Sušici, a platí se v hotovosti..“

 

Článek 3

Text článku 5 odst. 3 se nahrazuje textem, který zní: „Výše ceny za stání motorových vozidel držitelů předplatní parkovací karty se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle schváleného ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Sušici, a platí se v hotovosti.“

 

 

Článek 4

Účinnost

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  1. června 2004.

 

 

 

JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice