Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 7/ 2003

o vybírání  příspěvku  na  částečnou  úhradu  neinvestičních nákladů  mateřských škol a školních družin základních škol

 

Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání dne 17. 12. 2003 schválilo podle článku 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a podle ustanovení  § 19a - 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

o b e c n ě    z á v a z n o u    v y h l á š k u  :

 

 

 

Čl. 1

Město Sušice je zřizovatelem těchto mateřských škol: MŠ Sušice, Tylova 920 a MŠ Sušice, Smetanova 1095. Dále je zřizovatelem základních škol: ZŠ Sušice, Komenského 59, ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129/III a ZŠ Sušice, Lerchova 1112/II, jejichž součástí jsou školní družiny. 

 

 

 

Čl. 2

Plátce příspěvku

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví příspěvek placený rodiči nebo jiným zákonným zástupcem dítěte (dále jen „plátce“) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin základních škol.

 

 

 

Čl. 3

Výše příspěvku a jeho úhrada

1) Příspěvek je stanoven ve výši:

 

v mateřské škole:

240,- Kč - měsíční příspěvek,

20,- Kč - denní příspěvek u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (5 dnů v měsíci)

 

 

ve školní družině:

200,- Kč - pololetní příspěvek (září – leden)

200,- Kč - pololetní příspěvek (únor – červen)

 20,- Kč - týdenní příspěvek pro období prázdnin (červenec – srpen)

 

 

2) Úhrada se provádí u mateřských škol měsíčně v hotovosti v pokladně města nebo  přímo na účet města Sušice č. ú. 19-1621351/0100 KB a to do 20. dne následujícího měsíce. U školních družin se provádí úhrada pololetně, vždy do 31.10. (na období září až leden) a do 31.3. (na období únor až červen) příslušného školního roku, nebo týdně v době hlavních prázdnin, a to  v hotovosti v pokladně města nebo  přímo na účet města Sušice č. ú. 19-1621351/0100 KB.

 

Čl. 4

Osvobození od příspěvku

1) Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne celkový příjem rodiny pod 1,25 násobku životního minima. Plátce, který je osvobozen od placení příspěvku, předkládá  1 x za pololetí doklady o výši celkového příjmu rodiny hospodářce MŠ a základní škole. Tyto doklady jsou:  potvrzení o výši příjmů (vydává zaměstnavatel)oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory (vydává referát státní  sociální podpory)rozhodnutí o dávce sociální péče (vydává městský úřad)

2) Plátce je osvobozen od úhrady po celé období, za které bude prokázán pokles součtu příjmů dle čl. 4 odst. 1.

3) Od placení příspěvku jsou  dále osvobozeni plátci:

a) osamělá matka (otec), jejíž dítě dochází do MŠ, a celkový příjem rodiny nepřesáhne 1,5 násobku životního minima,

b) rodiče dítěte, kterému byla  příslušnou odbornou komisí  stanovena trvalá invalidita.

Rodiče doloží výše uvedené skutečnosti příslušnými doklady, a to 1x za pololetí dokladem o výši celkového příjmu rodiny  v případě osvobození podle bodu a)  a dokladem o přiznání trvalé invalidity, v případě osvobození podle bodu  b).

4) Pokud je dítě docházející do mateřské školy nemocné po dobu 1 měsíce a doloží tuto skutečnost potvrzením lékaře, příspěvek za toto období se v MŠ neplatí.

 

 

Čl. 5

V případě, že příspěvek  nebude zaplacen včas nebo bude zaplacen v nesprávné výši podle čl. 2,  bude uplatněno  penále ve výši 50 % dlužného příspěvku.

 

 

 

Čl. 6

Tímto se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin základních škol ze dne 25. 6. 2003.

 

 

 

Čl. 7

Tato  obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

 

 

 

 

 JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města Sušice

Ing. Petr Kocman - místostarosta města Sušice