5/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se upřesňují

 

PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB

 

    Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 17. září 2003 rozhodlo vydat na základě § 10 a  § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 29 odst.1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Plzeňského kraje č.3/2003 ze dne 16.4.2002, tuto  obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

ČÁST PRVNÍ

 

Článek 1

 

Vyhláška je platná na celém území města a vztahuje se na právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

       

 

ČÁST DRUHÁ

 

Článek 2

Úvodní ustanovení

 

     (1)Vyhláška stanoví  podmínky  požární   bezpečnosti pro zabezpečení  kulturních,  sportovních, společenských,  zábavních, politických,  obchodních,  náboženských  a  jiných  obdobných akcí a shromáždění, kterých  se zúčastňuje větší  počet osob (dále  jen „akce“).1),2)

 

     (2)Za plnění  podmínek  k  zabezpečení požární  ochrany při akcích  odpovídá  právnická   osoba,  podnikající  fyzická  osoba, fyzická osoba nebo skupina osob  včetně sdružení občanů, město nebo úřad, který pořádá akci na území města; též svolavatel 2) (dále jen „organizátor akce“).

---------------------------------------

1) § 27 odst. 1 písm. f) bod  3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve  znění pozdějších předpisů,  § 9 písm.  a) nařízení vlády č.  172/2001 Sb., k  provedení zákona o  požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

2) Např. zákon  č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím,  ve znění  pozdějších předpisů 

                            

Článek 3

 

     (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) stanovením  podmínek požární  bezpečnosti při akcích -  souhrn opatření,  kterými  se  stanoví  rozsah  a  způsob  zabezpečení požární  ochrany před 

    zahájením akce,  v jejím  průběhu a  při    jejím ukončení,

b) ukončením  akce  -  ponechání   místa  konání  akce  v  požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou   podle čl. 4 odst. 4,

c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, 3)

d)vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora  vymezený   stavebními  konstrukcemi,  přičemž   se  za    stavební  konstrukce  považují  také  konstrukce  přemístitelné (posuvná  stěna či  střecha apod.)  nebo krátkodobé,  popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),4)

e) venkovním   shromažďovacím  prostorem   -  prostor,   který  je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními  konstrukcemi  (tribunou,  pódiem,  ohradní  stěnou, oplocením,  přenosnými zábranami  apod.), okolním  terénem nebo    přírodním prostředím (svah, skála,  vodní plocha); také prostor v uzavřeném  nebo  polouzavřeném   volném  prostranství  (dvory    apod.),4) prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým  nebem.2)6)

 

     (2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob

a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d)  určeném k tomuto  účelu  v  souladu se  zvláštním právním   předpisem 5)

   1. u něhož  z  dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem vyplývá počet osob, pro které je  prostor určen (tj.  dolní i horní hranice),

   2. u  něhož  nebyla  v  dokumentaci  ověřené  stavebním úřadem stanovena dolní  hranice počtu osob, které  se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob  a více; nebyla-li v  dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena  horní hranice počtu osob,  které se mohou současně v  tomto prostoru vyskytovat, pak  tento počet určí jeho  vlastník (dále  se uplatňuje  postup dle  § 2  odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně),

b) akce ve  venkovním shromažďovacím prostoru podle  odst. 1 písm. c) a e)  určeném k tomuto účelu v souladu  se zvláštním právním    předpisem 5)

   1. u něhož  z  dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem vyplývá počet osob,  pro které je  prostor určen (tj.  dolní i horní hranice),

   2. u něhož  nebyla  v  dokumentaci  ověřené  stavebním úřadem 5) stanovena dolní  hranice počtu osob, které  se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v  dokumentaci ověřené stavebním úřadem 5) stanovena horní hranice  počtu osob, které se mohou současně v tomto  prostoru vyskytovat, pak  tento počet určí jeho  vlastník (dále  se uplatňuje  postup dle  § 2  odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně),

c) akce ve venkovním shromažďovacím  prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, 2),6) kterých se zúčastní 900 osob a více;

-----------------------------------------

2) Např. zákon  č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů

3) Např.  § 3  písm. e)  vyhlášky Ministerstva  pro místní  rozvoj č. 137/1998   Sb.,  o   obecných  technických   požadavcích  na výstavbu, ČSN 73 0831

4) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

6) Např. § 34  zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Článek 4

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

 

     (1) K  pořádání akce lze využívat  pouze prostor nebo stavbu, které jsou  k tomuto účelu určeny  v souladu se  zvláštním právním předpisem 7), anebo veřejné prostranství  a prostor pod širým nebem v souladu  se  zvláštním  právním  předpisem 8)  přičemž  nesmí být překročen maximální  počet osob prokazatelně  stanovený podle  čl.3 odst. 2 písm. a) a b).

 

     (2) K pořádání  akcí podle čl. 3  odst. 2 písm. a)  bod 2. a b) bod  2.  v případě,  že  pro  objekt  není  v dokumentaci  ověřené stavebním  úřadem stanovena  horní  hranice  počtu osob,  které se mohou  současně v  tomto prostoru  vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany  podle odst. 5, zpracování  identifikační karty  prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4  této vyhlášky.

 

       (3) Při  akcích podle čl. 3 odst. 2 písm. c)  organizátor akce oznámí městskému úřadu  předpokládaný počet  zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit  prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu  zúčastněných osob,  zabezpečí požární  bezpečnost v souladu s touto vyhláškou.

 

      (4) V  případě, že organizátor akce  není vlastníkem prostoru (stavby, místa)  kde se akce  koná, kromě veřejného  prostranství, musí  být   před  započetím  akce   rozsah  odpovědností  stanoven smlouvou. 9)

 

     (5)  Organizátor akce  prokazatelně stanoví  rozsah a  způsob zabezpečení  požární ochrany,  včetně povinností  a způsobu plnění úkolů  všech osob  podílejících  se  na organizačním  a technickém zajištění  akce  a  osob  účastnících  se  akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 10)

 

     (6)  V případě  pořádání akcí  opakovaně na  tomtéž místě  za shodných  podmínek,  lze  stanovit  rozsah  a  způsob  zabezpečení požární  ochrany  pro  určený  počet  akcí  jednotně, přičemž před každou  jednotlivou akcí  musí být  provedena kontrola  dodržování stanovených  podmínek požární  bezpečnosti podle  odst. 10  včetně odstranění zjištěných závad.

 

     (7)  Organizátor  akce   (právnická  či  podnikající  fyzická osoba) 11)  zřizuje preventivní  požární hlídku  (dále jen „požární hlídka“) a pokud  to vyžaduje povaha akce  (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek.  Požární hlídka je  zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li   organizátorem  akce   nepodnikající  fyzická   osoba,  pak povinnosti  k zajištění požární  bezpečnosti akce  stanovené tímto nařízením   požární   hlídce    zabezpečí   tato   fyzická   osoba prostřednictvím  potřebného počtu  způsobilých pořadatelů starších osmnácti let.

 

     (8)  Organizátor  akce  zajišťuje  odpovídající  podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby

a) činnost  v   požární  hlídce  vykonávaly   pouze  osoby,  které    absolvovaly odbornou přípravu, 12)

b) byly  vymezeny úkoly  požární hlídky  včetně určení stanoviště, přičemž  úkoly  musí  být  stanoveny  tak,  aby  je  bylo možné velitelem  a členy  požární hlídky  obsáhnout a  byly stanoveny vždy   ke   konkrétní   fyzické   osobě;  (některé  podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),

c) byl  stanoven  a  zabezpečen  mezi  velitelem  a  členy požární hlídky,  v  případě  většího  počtu  požárních  hlídek  i  mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

 

     (9)   Organizátor   akce   seznámí   odpovídajícím   způsobem a v  potřebném  rozsahu  se stanovenými  opatřeními  k zabezpečení požární ochrany

a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek  a  značení,  upozorněním  na  omezení,  které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

b) osoby podílející se na  zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

c) účinkující  (např.  osoby  zajišťující  program  a  vystoupení, prodejci  včetně  všech  osob  zajišťujících  pro  ně technické zázemí; dále jen  „účinkující“)

 

     (10)  Organizátor  akce  zajistí  kontrolu plnění stanovených podmínek  požární bezpečnosti  pro akci  - před  zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu  a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly  jsou uvedeny v  příloze č. 1  a č. 2  této vyhlášky.  V případě, že

a) byly  při   kontrole  před  zahájením   akce  zjištěny  závažné nedostatky  a   tyto  nebyly  odstraněny   -  organizátor  akci nezahájí,

b) v  průběhu akce  nastane situace, která  vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná  opatření  -  organizátor  akci  přeruší popřípadě ukončí; přerušení  nebo   ukončení  akce  organizátor   akce  zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo    znemožněny - únik, záchrana osob nebo majetku.

 

     (11) K  vytvoření podmínek pro hašení  požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí

a) vymezení  prostoru  pro  příjezd  a  umístění  mobilní  požární techniky jednotek požární  ochrany, a to vždy i  v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím  prostoru;  musí být vyznačen zákaz  parkování vozidel  v  místech,  kde by  bránila příjezdu mobilní  požární  techniky  jednotek  požární ochrany, východům z prostor  (stavby),  které  mají  sloužit  k  úniku  osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b) umístění  atrakcí  (např.   pouťových),  prodejních  míst  nebo  stánků,  ukázek  služeb  apod.  tak,  aby  byl  umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně  bezpečnostním  zařízením   nebo  věcným  prostředkům požární ochrany, které jsou  potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,

c) rozmístění  a   umístění 13)  hasicích  přístrojů   v  potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

 

     (12)  Pro případy,  kdy účastník  akce (fyzická  osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů  pořadatelské  služby  týkající  se  požární bezpečnosti při akci,  organizátor  akce  zabezpečí  postup  pro  vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

 

     (13) Při stanovení  požadavků požární bezpečnosti provizorií, tj.  dočasných  staveb,  sloužících  ke krátkodobým (jednorázovým, sezónním  apod.)  akcím  výstavního,  prodejního,  zábavního apod. charakteru,   se   tyto   shromažďovací   prostory   posuzují  dle normativních požadavků. 14) Tímto není dotčen zvláštní předpis. 15)

----------------------------------------------------------------

7) § 85 zákona  č. 50/1976 Sb., o územ. plánování a stavebním  řádu

8)  §  18 zákona č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím

9)  § 2  zákona č. 133/1985 Sb.

10) § 15 vyhlášky  č. 246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek  požární bezpečností  a  výkonu   státního  požárního  dozoru.

11) § 13  zák.  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve znění pozdějších předpisů

12) § 16 a  16a zákona č.  133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 46/2001 Sb.

13) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

 14) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

15)  Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

 

Článek 5

 

     (1) Při  akcích ve vnitřním  shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí  programu/ produkce/představení)  jsou efekty s otevřeným  ohněm nebo  obdobným možným  zdrojem zapálení  (žhavé částice, žhavé  předměty apod.), musí  být zajištěna opatření  dle čl. 4 odst. 5,  přičemž musí být  brán zřetel i  na úpravu hořlavých látek (např.  scénických staveb, dekorací  a textilií) ke  snížení jejich hořlavosti. 16)

 

     (2)  V prostorách,  kde bylo  jako součást  stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem 17) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních  konstrukcí  snížením  hořlavosti stavebních hmot 16) nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole  podle  čl. 4 odst.  10  před  zahájením akce k dispozici doklady o existenci a  dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

 

     (3)  Při akcích,  jejichž součástí  bude provádění  některých činností,  které  by  mohly  představovat  zvláštní  rizika (např. pyrotechnické efekty,   ohňostroje,   plnění   balónků   plynem, elektrozařízení  ve   stáncích)  musí  být   dodržovány  požadavky zvláštních  právních předpisů 18);  plnění balónků  plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou  nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno.

 

     (4) Je-li  součástí akce konání ohňostroje,  musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením  tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru v Klatovech 19), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji  v odůvodněných  případech  (např.  v době  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

----------------------------------------

16) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

17)  Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

18) Např.  vyhláška  Českého  báňského   úřadu  č.  174/1992  Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

19) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České  republiky a o změně některých zákonů 

 

Článek 6

 

     (1)  Účinkující a  účastníci akce  musí dodržovat  povinnosti vyplývající  z  předpisů  o požární  ochraně 20),  této vyhlášky a dalších pokynů  organizátora akce vztahujících  se k zabezpečení požární  ochrany, požární  hlídky nebo  členů pořadatelské  služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

 

     (2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku  nebo  předmět,  které  by  mohly  být  použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

 

     (3) Při  akci nesmí její účastníci  manipulovat s prostředky, které  mohou způsobit  hoření a  v jeho  důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě  běžných předmětů (např. zapalovač) si musí  fyzická  osoba  počínat  tak,  aby  nedošlo  k  požáru (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb.,o požární ochraně).

------------------------------------------

20) Např.  zákon  č.  133/1985  Sb.,  o  požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ČÁST  ČTVRTÁ

 

Článek  7

Kontrola dodržování podmínek

 

     Kontrolu  dodržování  podmínek  stanovených  tímto  nařízením provádí Hasičský záchranný sbor. 21)

--------------------------------------------

21) § 26 odst.  2 písm. c) zákona  ČNR č. 133/1985 Sb.,  o požární  ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek 8

Sankce

 

     (1)  Poruší-li  organizátor  akce  jako  právnická osoba   nebo    podnikající   fyzická    osoba    podmínky

stanovené touto vyhláškou, může mu být  uložena pokuta ve  smyslu ustanovení §  76 odst. 2  zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

     (2)  Poruší-li organizátor  akce jako  fyzická osoba podmínky stanovené  touto vyhláškou  může mu  být uložena  pokuta ve smyslu ustanovení  § 78  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

  

ČÁST PÁTÁ

 

Článek 9

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

     (1)  U  akcí  uvedených  v  příloze  č.  3  této vyhlášky je organizátor  akce povinen  předložit městu, zprávu  o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu  předkládá  nejméně  5  pracovních  dnů  před zahájením přípravných prací v  předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání  akce přesahuje katastrální území města, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.

 

     (2)  Prokazatelnost  plnění  povinností  stanovených předpisy o požární  ochraně 22) a dodržování  podmínek  požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou  a  na   jeho  základě  zabezpečuje organizátor akce.

 

     (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.listopadu 2003.

------------------------------------------

22) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České     republiky a o změně některých zákonů

 

 

starostka města

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

 

 

 

 

místostarosta

Ing. Petr KOCMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2003

 

NĚKTERÉ PODROBNOSTI, KTERÉ UPLATNÍ ORGANIZÁTOR AKCE PŘI ZŘIZOVÁNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY A STANOVENÍ JEJÍCH ÚKOLŮ

 

1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

 

a) složení požární  hlídky z nižšího  počtu osob než  je stanoveno  v čl. 4 odst.  7 této vyhlášky, nebo  z jedné  osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce  mohou být  zajištěny tímto sníženým  počtem osob zařazených  do požární hlídky,

b) vyšší počet osob v požární  hlídce, resp. větší počet požárních  hlídek  se  zřizuje  s ohledem  na  počet  účastníků  akce a na konkrétní  podmínky  pro  evakuaci  osob  a zahájení  hasebních prací, např.  s ohledem na rozlehlost místa  konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné  pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob  se  doporučuje  u  osob  starších  62  let  vyžádání stanoviska  ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),

d) členové  požární  hlídky  nesmí  nastupovat  k výkonu  činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,23)

e) velitel i členové požární hlídky  musí být při akcích viditelně označeni  rukávovou   páskou  (nebo  jiným   vhodným  způsobem) s nápisem  "POŽÁRNÍ  HLÍDKA"   (doporučen  je  červený  podklad s černým nebo bílým nápisem),

f) úkoly  stanovené požární  hlídce musí  být uvedeny jednoznačně, konkrétním  osobám a  musí být  součástí odborné  přípravy osob zařazených do požární hlídky.

 

2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky

 

2.1 Velitel

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 4 odst. 10 této vyhlášky ve stanoveném  rozsahu a určeným  způsobem, provedení záznamů   o   jejich   provedení  a   výsledcích   (zjištěných skutečnostech),  např.  v požární   knize  nebo  jiném  určeném dokumentu,  zajistí,  aby  zápis  podepsali  ti, kteří kontrolu provedli; záznam  obsahuje vždy datum a  čas, jméno/jména člena požární   hlídky,   stav   prostoru   (objektu)  včetně  popisu  případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

c) předkládá záznam  o výsledku kontroly  provedené před zahájením akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito potvrdí svým podpisem,

d) předkládá  záznam o  výsledku kontroly  provedené při  ukončení akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito potvrdí svým podpisem.

 

2.2 Požární hlídka

 a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např.  rozmístění hasicích přístrojů,  zajištění volných únikových  komunikací   a  východů  včetně   funkčnosti  jejich vybavení  a provedení  označení, vybavení  hydrantových skříní, hydrantových   systémů)  a   vyžaduje  předložení   příslušných podkladů  a  dokladů,  jimiž  se  prokazuje  plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat  pokyny podle čl. 6  odst.  1 této vyhlášky a v   případě  nebezpečí  z prodlení  také  podle  čl. 4odst. 10 písm.  b) této vyhlášky,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

 

2.3 Osoba, zařazená do požární hlídky je povinna

 a) zúčastnit  se  odborné  přípravy, jejíž  součástí  je mimo jiné seznámení se s charakterem   akce,    s místem   konání   akce, s dokumentací/dokumenty,   kterými   jsou   stanoveny  podmínky požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly  požární hlídky, požární  řád,  požární  poplachové  směrnice, požární evakuační plán,   dokumentace    prokazující   provozuschopnost   požárně bezpečnostních  zařízení,  dokumenty  související  s podmínkami stanovenými   tímto  nařízením),  vymezení,  o které  dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) k výkonu činnosti požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit  v průběhu   akce  označení  rukávovou   páskou  „POŽÁRNÍ   HLÍDKA“,

d) provést  ukončení  asistenční  služby   a  informovat  o  jejím ukončení a průběhu pořadatele.

 

2.4 Tímto  nejsou  dotčeny   povinnosti  vyplývajících  z předpisů o požární ochraně.

----------------------------------------

23) §  135  odst.  4  písm.  e)  zák.  č.  65/1965  Sb.,  ve znění  pozdějších předpisů 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2003

 

PODROBNOSTI K PROVÁDĚNÍ KONTROL PODLE ČL. 4 ODST. 10 TÉTO VYHLÁŠKY

 

Kontrola  plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí

 a) před zahájením akce

 1) v souladu  s předpisy o  požární ochraně,  a to  osobou odborně způsobilou    5, 6  a  11  zákona č.133/1985 Sb., o  požární  ochraně a § 12 vyhlášky č.246/2001 Sb.,  o požární  prevenci); jedná  se zejména  o pravidelné kontroly   dodržování   předpisů   o   požární  ochraně  formou preventivních   požárních   prohlídek,   jejichž   součástí  je prověřování  dokladů o  plnění povinností  stanovených předpisy o  požární ochraně,

2) v rozsahu  úkolů stanovených  organizátorem požární  hlídce pro konkrétní akci, např. kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, příjezdových komunikací, kontrola rozmístění hasicích  přístrojů,  úplnost  vybavení  hydrantových  systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

 

b) v průběhu akce

 1) pro  provádění  kontrol  musí  být  stanoveny konkrétní postupy s ohledem na  druh a rozsah  akce a odpovědnosti  pro zajištění odstraňování   případných   nedostatků   v zabezpečení  požární ochrany  zjištěných  kontrolou  v průběhu  akce  (např. bude-li zjištěno  zaparkované  vozidlo  před únikovým  východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

 2) v případě,  že v průběhu  akce nastane  situace, která vyvolává bezprostřední  nebezpečí  vzniku  požáru  a k odstranění tohoto nebezpečí  nestačí jiná  opatření  nebo  je-li zjištěno,  že by v případě vzniku požáru byla  ohrožena nebo znemožněna záchrana osob  nebo  majetku,  organizátor  akce  organizačně  zabezpečí možnost  jejího  přerušení  nebo  ukončení  tak,  aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

 

c) po ukončení akce

1) provede kontrolu, zda se  v daném prostoru nenachází nepovolané osoby,

2) ověří, že  v daném prostoru nenastala  situace, která by  mohla vyvolat bezprostřední nebezpečí vzniku požáru.

 

Poznámka:  Záznam  o  případných  zjištěních  provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce 

 

 

 

Příloha č. 3 k  vyhlášce č. 5/2003

 

VYMEZENÍ AKCÍ, U KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O  STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PODLE

ČL. 9 ODST. 1 TÉTO VYHLÁŠKY

 

 

1. Shromáždění dle zákona č.  84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve  znění pozdějších  předpisů, zahrnující  i pouliční  průvody a manifestace.

2. Jiná  shromáždění nesloužící  účelu uvedenému  v bodu 1. včetně kulturních a sportovních akcí  pořádaných mimo prostory k těmto účelům  určeným, pokud  předpokládaný  počet zúčastněných osob přesahuje  ve vnitřním  shromažďovacím prostoru  200 osob  a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob. 

 

 

Příloha č. 4 k  vyhlášce č. 5/2003

 

OBSAH IDENTIFIKAČNÍ KARTY PROSTORU (STAVBY) PODLE ČL. 4 ODST. 2 TÉTO VYHLÁŠKY

 

     Není-li pro prostor  (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto    prostoru   vyskytovat,    zajistí   organizátor akce v rámci stanovení  rozsahu a  způsobu zabezpečení  požární ochrany akce (viz  § 3 odst.  5 této vyhlášky)  zpracování identifikační karty  prostoru  (stavby),  která  bude  obsahovat  minimálně tyto údaje

-velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

- způsob  zajištění evakuace  (přesné určení  kdo, jakým  způsobem oznámí  nutnost  evakuace  včetně  určených únikových komunikací východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,

- počet,   situování,   kapacita   (šířky)   únikových  komunikací a východů    včetně   pokynů    k zabezpečení   jejich    trvalé provozuschopnosti,

- rozmístění,  typ  (D25,  C52)  vnitřního  hydrantového  systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,

- počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,

- informace  o   dalších  věcných  prostředcích   požární  ochrany a požárně bezpečnostních  zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,

- umístění  uzávěru  vody,   plynu,  topení,  rozvodných  zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

- seznam  a   rozmístění  použitých  výstražných   a  informačních tabulek.

 

     Identifikační karta  musí být trvale  k dispozici pro potřeby požární  hlídky  a  seznámení  s jejím  obsahem  musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.