Obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice

Obecně závazná vyhláška města Sušice

č.    1/2003

 

o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

     Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání dne 12. února 2003 rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení ) v platném znění, a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

     Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

 

Článek 2

Dvousložková úhrada vodného a stočného

 

     Dvousložková forma úhrady je tvořena:

a)  pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, v závislosti na kapacitě vodoměru a

b)  pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod.

 

Článek 3

Úhrada vodného a stočného

 

     Vodné a stočné stanovené podle článku 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených městem Sušice, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) , v platném znění, dne 1. března 2003.

 

 

 

 

      JUDr. Jiřina Rippelová              Ing. Petr Kocman

            starostka města                 místostarosta


>> Zpět na předchozí stránku