Obecně závazná vyhláška

č. 3/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

      

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 12. prosince 2001 rozhodlo vydat podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

1)      Obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí­vání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") a způsob jeho vybírání na území města Sušice.

2)      Správu poplatku vykonává Město Sušice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

3)      Poplatek se platí městu, na jehož území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jeho území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci[1].

 

Článek 2

Poplatník

1) Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden spo­lečným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny městu oznámit příjmení, jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekre­aci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlast­nické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Článek 3

Sazba poplatku

1)      Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 2 písm. a) i b) této vyhlášky činí 365,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250 Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů),

   b) z částky 115,-  Kč za kalendářní rok (podle § 10b, odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za rok 2000 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

2) Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni v měsíci.

 

Článek 4

Oznamovací povinnost

1)      Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku do 30ti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a data narození osob, za které odvádí poplatek.

2)      Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti ve městě v důsledku změny trvalého pobytu, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3)       Pokud bude za poplatníky odvádět poplatek společný zástupce (vlastník či správce domu), doručí do 31. 1. 2002 správci poplatku prohlášení, ve kterém uvede jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádí (příloha č. 2 této vyhlášky). Změnu rozsahu společ­ného zastupování je společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen bez zbytečného odkladu ohlásit správci poplatku. Pokud nedojde k výše uvedené změně (příp. ke změně společného zástupce), není společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen uvedená data znovu oznamovat.

4)      Poplatník podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

     2) Zaniknou-li poplatkové povinnosti, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zajištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

 

Článek 6

Splatnost poplatku

1) Poplatek u poplatníka podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splát­kách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku.

2)      Poplatek u poplatníka podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpoz­ději do 31. března kalendářního roku.

3)       Poplatek placený ve splátkách lze uhradit i jednorázově, a to v termínu první splátky.

4)      Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Článek 7

Osvobození od poplatku

1)      U rodiny se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let2 žijí­cími s rodiči ve společné domácnosti,  je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě.  Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) předložením rodných listů dětí, případně dalším potvrzením dokládající nezaopatřenost dítěte (např. potvrzení o studiu).

2)      Poplatník splňující podmínky podle Článku 2 písm. a) i b) této vyhlášky je osvobozen od poplatku podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky.

3)      Vznik nároku na osvobození je poplatník (zákonný zástupce, opatrovník) povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

Článek 8

Slevy poplatku

Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP- P je poskytována sleva ve výši 50,- Kč

 

Článek 9

Snížení, prominutí poplatku

Správce poplatku může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Článek 10

Vyměření poplatku, sankce

1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Poplatky se zao­krouhlují na celé koruny nahoru.

2)      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeně­žité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací nebo poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací (poplatková) povinnost vznikla.

4)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 11

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Kocman                                                          JUDr. Jiřina Rippelová

              místostarosta                                                                         starostka

 

 

Příloha č. 1

 

Rozúčtování nákladů města

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok

 

 

 

1.     Popelnice (fyzické osoby) …………………………. 2 949 697, - Kč

 

2.     Nebezpečné odpady ……………………………….     877 723,10, - Kč

 

3.     Koše ………………………………………………..    209 938,70, - Kč

=====================================================

Celkem…………………………………………………. 4 037 358,80, - Kč

 

Počet fyzických osob (poplatníků) …………………….       11 506

 

Nemovitosti sloužící k rekreaci ……………………….            135

 

Náklady města na fyzickou osobu a rok ………………….      346,80, - Kč

 

 

 

Příloha č. 2

Správce poplatku:

Město Sušice

Prohlášení společného zástupce (vlastníka, správce domu)

podle § 10b odst.1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Obec

Sušice

Nemovitost:         

část obce

 

 

 

 

ulice

 

 

 

 

č.p. (č.e.)

 

 

 

A. ÚDAJE O SPOLEČNÉM  ZÁSTUPCI

Příjmení, jméno

 

Bydliště

 

Datum narození

 

Číslo telefonu

 

 

B. ÚDAJE O POPLATNÍCÍCH, ZA KTERÉ JE POPLATEK ODVÁDĚN

Poř. Číslo

Příjmení, jméno

Datum narození

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení: Společný zástupce vyplní pouze údaje v oddíle A. (číslo telefonu není povinný údaj) a oddíle B. kromě čtvr­tého sloupce (Poznámka).

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

 

 

V ..........................................................  dne ............................................................................... Podpis: ................................................

 [1] § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

2 § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů