Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2001

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

 

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 12. prosince 2001 rozhodlo vydat podle ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Obecná ustanovení

 

1)                Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „nakládání s odpady“), vznikajících na území Města Sušice, které mají původ v činnosti fyzických osob.

2)                 Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují.

3)                Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které  produkují odpad  zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný  komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s městem využít  systému zavedeného městem pro  nakládání s odpady.

 

Článek 2

Základní pojmy

 

1)                Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit  a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon“).

2)                Nebezpečným  odpadem je odpad  uvedený  v Seznamu nebezpečných odpadů obsaženém v prováděcím  právním předpise k zákonu a jakýkoliv jiný odpad  vykazující  jednu   nebo  více  nebezpečných  vlastností    uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

3)                Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti  fyzických   osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

4)                Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k některým jeho vlastnostem (např. velikost, hmotnost) shromažďovat v běžných sběrných odpadových nádobách.

5)                Nakládáním  s  odpady  je jejich  shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  třídění, přeprava a  doprava, skladování, úprava,  využívání a odstraňování,

6)                Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady,  nebo fyzická  osoba oprávněná  k podnikání,  při jejíž    podnikatelské  činnosti vznikají  odpady. Pro  komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických    osob, na  něž se nevztahují  povinnosti původce, se  za původce    odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů    v okamžiku,  kdy fyzická  osoba odpady  odloží na  místě k tomu    určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

7)                Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle   zákona nebo  podle zvláštních  právních    předpisů.

 

Článek 3

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

 

1)                               Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2)                               Každý je  povinen nakládat  s odpady  pouze  způsobem  stanoveným  zákonem  a  ostatními právními předpisy  vydanými  na   ochranu  životního  prostředí.

3)                               Fyzické  osoby jsou povinny  odkládat komunální odpad  na místech k  tomu určených a  komunální  odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat  k  využití  a  odstraňování  podle systému stanoveného touto vyhláškou,  pokud  odpad  samy  nevyužijí  v  souladu  se zákonem a zvláštními právními předpisy.

 

Článek 4

Nakládání s komunálním odpadem

 

1) Nakládání s odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob zajišťuje oprávněná osoba, vybraná městem podle zvláštních předpisů[d1] 1), dle smluvně dohodnutého systému.

2) Odpad je povoleno ukládat pouze do nádob a zařízení určených ke shromažďování odpadů. Do nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je na nádobě jednoznačným způsobem vyznačena. Pokud není na nádobě vyznačena žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který zbyl po vytřídění (např. smetí, popel, saze,  kuchyňské odpady).

3) Nádoby na odpad je zakázáno umisťovat na veřejném prostranství, kromě dočasného umístění odpadových nádob určených k vyprázdnění. Výjimku z tohoto ustanovení může v odůvodněných případech povolit Městský úřad v Sušici, který současně určí místo k trvalému umístění odpadových nádob na veřejném prostranství.

 4) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, popř. nájemcem po vyprázdnění odstraněny z veřejného prostranství co nejdříve, aby nepřekážely chodcům a vozidlům.

5) Pro shromažďování a třídění  komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)    sběrné odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, vyprazdňování (svoz) těchto sběrných odpadových nádob se provádí podle dohodnutého harmonogramu 27x, 42x, 52x nebo 104x ročně,

b)    velkoobjemové kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větvičky)  - slouží k ukládání bioodpadu, vyprazdňování těchto sběrných nádob se provádí podle zveřejněného harmonogramu,

c)    velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - slouží k ukládání  objemného odpadu, vyprazdňování kontejnerů se provádí podle zveřejněného harmonogramu,

d)    kontejnery na tříděný odpad (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery)  - slouží k ukládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu s cílem získat zdroje druhotných surovin  papíru, skla, PET lahví,

e)    sběrné středisko odpadů v ulici Na Hrázi 270 (areál technických služeb) - slouží k ukládání nebezpečných složek  komunálního odpadu (např. olejové filtry, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečistěný organickými škodlivinami,  monočlánky). Dále je možné  zde uložit, železný šrot, opotřebované pneumatiky, elektrické spotřebiče (televizory, rádia, lednice apod.),

f)     kontejnery na vyřazené léky v lékárnách,

g)    kontejnery na monočlánky ve specializovaných obchodech.

6) Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a), až d), nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod  písm. e), f) a g).

 

Článek 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny a zneškodněny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.

2) Možnost zajistit si odvoz a zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem vlastními prostředky se nevylučuje.

 

Článek 6

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů

 

1)      Odpad z čištění veřejných komunikací  a odpad ze hřbitovů je ukládán na skládku.

 2)  Bioodpad z veřejné zeleně je ukládán na kompostárně.

 

Článek 7

Povinnosti oprávněné osoby

 

1) Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, touto vyhláškou.

2) Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech.

3) Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4) Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či  smluvními stranami  dohodnuté místo.

5) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz.

 

Článek 8

Úhrada za nakládání s odpady

 

Úhrada za nakládání s odpady se provádí poplatkem, který stanoví Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Článek 9

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s odpadem provádí  Městský úřad v Sušici.

 

 

 

 

 

 

Článek 10

Sankce

 

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů2).[d2] 

 

 

Článek 11

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1998, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ze dne 28. ledna 1998.

 

 

Článek 12

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kocman                                                                JUDr. Jiřina Rippelová

              místostarosta                                                                              starostka

 1) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2) zákon č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů


 [d1]

 [d2]