Obecně závazná vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška

č. 6/1999

      kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ve znění vyhlášky č. 7/1998

      

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne  10. listopadu 1999 podle ustanovení  § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16  a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

            Text článku 8 odst. 1 se v první větě mění tak, že se vypouští slovo „až“. První věta zní: „Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši,  vyměří městský úřad podle § 11 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek o 50 %.“

 

 

 

Článek 2

Účinnost

 

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. prosince 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Kocman                                            JUDr. Jiřina Rippelová

          zástupce starostky                                                        starostka