Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č.    6/1998

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1998, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí

 

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 17. června 1998 na základě ustanovení § 14 odst.  1 písm.  o) a  r), § 16 a  § 36  odst. 1 písm.  f)  zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

            Text článku 2 odst. 2 písm. h) se vypouští a nahrazuje textem „umísťovat přenosné reklamní stojany typu „A“ a přenosné zařízení s vystaveným zbožím na veřejném prostranství tak, aby zasahovaly do volné šířky chodníku, která má umožnit jízdu dětského kočárku, vozíku pro invalidy, chůzi chodců se zavazadly a umožnit jejich míjení a činí 1,50 m.“

 

 

 

Článek 2

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. července 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Říha                                                                         Karel Janda

           zástupce starosty                                                                    starosta města