Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č.     5/1998

kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

Městská rada v  Sušici se usnesla dne  11. května 1998 vydat podle § 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona  č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, a v souladu s ustanovením  § 24 odst. 1 a § 45  písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek  1

 

Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce - Kv podle § 5a odst. 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění,  činí pro období od

 1. července 1998 do 30. června 1999

 

 

                                                                Kv = 1,11

 

 

Článek  2

 

Závěrečná ustanovení

1)  Ruší se obecně závazná vyhláška města Sušice ze dne 19. května 1997 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce.

2)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vladimír Říha                                                             Karel Janda

zástupce starosty                                                        starosta města Sušice