Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č.    4/1998

o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí

 

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 11. března 1998 na základě ustanovení § 14 odst.  1 písm.  o) a  r), § 16 a  § 36  odst. 1 písm.  f)  zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistoty a zajištění veřejného pořádku na území města Sušice. Fyzické a právnické osoby a podnikatelé[1] jsou povinni dodržovat a řídit se ustanoveními vyhlášky.

 

Článek  2

Užívání veřejného prostranství

 

1) Používat veřejné prostranství2 je možné pouze k účelu, pro který je určeno. Používat veřejné prostranství k jinému účelu, než pro které je určeno, je v odůvodněných případech výjimečně možné na základě povolení  Městského úřadu v Sušici.

2) Zakazuje se:

a)   užívat veřejné prostranství pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobků na dobu delší než 24 hodin,

b)  skladovat materiály na místech, kde by byla ohrožena bezpečnost občanů či znemožněna volná průchodnost a dále na místech, kde jsou umístěna zabezpečovací a obslužná zařízení (např. hydranty, uzávěry plynu, uliční vpustě),

c)   parkovat vozidlo a skládat materiál tam, kde by byl znemožněn odvoz odpadků a čištění veřejného prostranství,

d)  parkování, stání a jízda s motorovým vozidlem po veřejném prostranství mimo vozovku,

e)   volné pobíhání psů na veřejném prostranství, znečišťovat veřejné prostranství psími výkaly; vlastník  nebo průvodce  psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit,

f)    vodění psů na místa určená pro hraní dětí,

g)   vylepovat  na nemovitostech ve vlastnictví města reklamy a plakáty mimo vyhrazené vylepovací plochy,

h) umísťovat přenosné reklamní stojany typu „A“ a přenosné reklamní stojany                 s vystaveným zbožím na veřejném prostranství.

 

 

 

 

 

 

Článek 3

Úklid veřejného prostranství

 

1) V zájmu zajištění čistoty a zlepšení životního prostředí ve městě každý odpovídá za  způsobené znečištění nebo poškození veřejného prostranství a je povinen je neprodleně  odstranit nebo odstranění zajistit na své náklady.

2) Vlastníci nebo správci nemovitostí, které  v zastavěném území města hraničí se silnicí  nebo s místní  komunikací, odpovídají za  škody3 , jejichž příčinou byla  závada ve schůdnosti  na přilehlém chodníku, která vznikla  znečištěním,  náledím  nebo  sněhem. Tyto závady ve schůdnosti chodníků musí být odstraněny bezprostředně po jejich vzniku. Za chodník se podle této vyhlášky považuje místní komunikace, případně její část, určená výhradně pro chodce, dále schody a lávky.

3) Povinnost zajišťovat čistotu chodníků se vztahuje na celou šíři chodníku, která slouží výhradně k chůzi, a to bez ohledu na případné oddělení od nemovitosti či od komunikace pruhem pozemku, sloužícího k jiným účelům než komunikačním.

4) Při úklidu sněhu je zakázáno jeho hromadění na místech, která musí zůstat volná (např. místa přechodů pro chodce, zastávky veřejné dopravy, vjezdy do domů, místa pro zásobování provozoven, místa pro manipulaci se sběrnými nádobami na odpad, uzávěry plynu, vody, uliční vpustě).

 

Článek 4

Sankce

 

Nedodržování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů4.

 

Článek 5

Zrušovací ustanovení

 Ruší se  obecně závazná vyhláška o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí ze dne 29. ledna 1992 ve znění dodatku ze dne 16. září 1992.

 

Článek 6

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. dubna 1998.

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Říha                                                                         Karel Janda

           zástupce starosty                                                                    starosta města

 [1] viz ust.§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

2 § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

3 § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

4 např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních    komunikacích, zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění