Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 2/1998

 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne  28. ledna 1998 podle ustanovení  § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 125/1997 Sb., o odpadech, v souladu s ustanovením    §  14 odst. 1 písm.  r), § 16  a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

Závaznost vyhlášky

 

1) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem, vznikajícím na území Města Sušice (dále jen „město“), stanovením systému jeho sběru, třídění, využívání a zneškodňování, včetně míst určených k odkládání odpadů.

2) Tato vyhláška dále upravuje systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města.

3)  Dále stanoví způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území města při činnosti  fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

4)  Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují.

 

 

Článek 2

Základní pojmy

 

1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se  považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

2) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech,  (např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, akutní toxicita, žíravost, infekčnost,  radioaktivita).

3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

4) Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k některým jeho vlastnostem (např. velikost, hmotnost) shromažďovat v běžných sběrných odpadových nádobách.

5) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava,  využívání a zneškodňování.

6) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její  činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě k tomu určeném. Město se současně  stane vlastníkem tohoto odpadu.

 

 

Článek 3

Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

 

1) Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2) S komunálním odpadem lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), předpisy vydanými k jeho provedení1) a touto vyhláškou.

3) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití  a zneškodnění podle systému stanoveného vyhláškou, pokud neprokáží, že odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem.

 

 

Článek 4

Nakládání s komunálním odpadem

 

1) Sběr, svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu od fyzických osob zajišťuje oprávněná osoba, vybraná městem podle zvláštních předpisů[d1] 2), dle smluvně dohodnutého systému.

2) Odpad je povoleno ukládat pouze do nádob a zařízení určených ke shromažďování odpadů. Do nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je na nádobě jednoznačným způsobem vyznačena. Pokud není na nádobě vyznačena žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který zbyl po vytřídění (např. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, plastické hmoty, kuchyňské odpady).

            3) Nádoby na odpad je zakázáno umisťovat na veřejném prostranství, kromě dočasného umístění odpadových nádob určených k vyprázdnění. Výjimku z tohoto ustanovení může v odůvodněných případech povolit Městský úřad v Sušici, který současně určí místo k trvalému umístění odpadových nádob na veřejném prostranství.

 4) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, popř. nájemcem po vyprázdnění odstraněny z veřejného prostranství co nejdříve, aby nepřekážely chodcům a vozidlům.

5) Pro shromažďování a třídění  komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)    sběrné odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, vyprazdňování (svoz) těchto sběrných odpadových nádob se provádí podle dohodnutého harmonogramu 27x, 42x, 52x nebo 104x ročně,

b)    velkoobjemové kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větvičky)  - slouží k ukládání bioodpadu, vyprazdňování těchto sběrných nádob se provádí podle zveřejněného harmonogramu,

c)    velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - slouží k ukládání  objemného odpadu, vyprazdňování kontejnerů se provádí podle zveřejněného harmonogramu,

d)    kontejnery na tříděný odpad (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery)  - slouží k ukládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu s cílem získat zdroje druhotných surovin  papíru, skla, PET lahví (do doby zajištění plného sběru vytřídění umělých hmot),

e)    sběrné středisko odpadů v ulici Na Hrázi 270 (areál veřejně prospěšných služeb)               - slouží k ukládání nebezpečných složek  komunálního odpadu (např. olejové filtry, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečistěný organickými škodlivinami,  monočlánky). Dále je možné  zde uložit, železný šrot, opotřebované pneumatiky, elektrické spotřebiče (televizory, rádia, lednice apod.),

f)     kontejnery na vyřazené léky v lékárnách,

g)    kontejnery na monočlánky ve specializovaných obchodech.

6) Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a), až d), nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod  písm. e), f) a g).

 

 

Článek 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny a zneškodněny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.

2) Možnost zajistit si odvoz a zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem vlastními prostředky se nevylučuje.

 

 

Článek 6

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů

 

Odpad z čištění veřejných komunikací  a odpad ze hřbitovů je ukládán na skládku. Bioodpad z veřejné zeleně je ukládán na kompostárně.

 

 

Článek 7

Prokazování využívání nebo zneškodňování odpadu fyzickými osobami

 

1) Fyzické osoby jsou povinny městu na výzvu prokázat, jakým způsobem komunální odpad  využívají, resp. zneškodňují.

2) Za způsob prokázání je dle této vyhlášky považována jedna z níže uvedených možností:

a)   doklad o zaplacení minimálně  27 svozů za rok,

b)  doklad od oprávněných osob o odvozu nebo převzetí nejméně 200 kg komunálního odpadu a jeho vytříděných složek na osobu za rok u trvale bydlících vlastníků nemovitostí,

c)   doklad od oprávněných osob o odvozu nebo převzetí nejméně 100 kg komunálního odpadu a jeho vytříděných složek na osobu za rok u majitelů rekreačních objektů.

 

 

Článek  8

Povinnosti oprávněné osoby

 

1) Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, touto vyhláškou.

2) Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech.

3) Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4) Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či  smluvními stranami  dohodnuté místo.

5) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz.

 

 

Článek 9

Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

 

Cenu za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby městu prostřednictvím  oprávněné osoby, která je zmocněna městem, ve výši, která je v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Ceník je každoročně schvalován městským zastupitelstvem a zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu, popř. v tisku.

 

 

Článek 10

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí  Městský úřad v Sušici.

 

 

Článek 11

Sankce

 

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů3).[d2] 

 

 

Článek 12

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška  o nakládání s domovním odpadem ze dne 8. prosince 1993.

 

 

Článek 13

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. března 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Říha                                                                            Karel Janda

         zástupce starosty                                                                            starosta

 


 [d1]

 [d2]