Informace Římskokatolické farnosti Sušice obyvatelům města

V Sušici 17. března 2020

Milí farníci a ostatní obyvatelé Města Sušice!

Obracím se na Vás jako místní farář, který se spolu s ostatními modlí za farnost i za celé město. Rádi bychom vyjádřili svou starost a také své odhodlání být Vám nablízku.

1. V této obtížné situaci zatím není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu.

2. Kostel sv. Václava zůstává otevřený (po vstupní mříž) od 8.15 do 18.30 h pro každého, kdo hledá a potřebuje Boží pomoc. Podobně během dne je (po předsíň) otevřený i klášterní kostel sv. Felixe, do kterého se naši předkové chodili modlit k milostnému obrazu Panny Marie Sušické.

3. Zároveň bych Vás chtěl ujistit, že každý den je v naší farnosti (i v kapucínské komunitě) sloužena mše svatá, trvá adorace Nejsvětější svátosti a v krátkém procesí s Nejsvětější svátostí dvakrát za den žehnáme všem farníkům, Sušici i ostatním farnostem.

4. I nadále, spolu s bratry kapucíny, můžeme individuálně poskytovat duchovní službu a duchovní péči, jak to dovoluje i nařízení Vlády ČR. Jsme Vám plně k dispozici, co se týká svátosti smíření, návštěvy nemocných, udělování svátosti pomazání nemocných i podávání eucharistie, pohřbu. Kontaktujte nás prosím osobně na našich telefonních číslech.

5. Pamatujeme na Vás v našich modlitbách a na přímluvu Panny Marie Sušické, Anděla Strážného, sv. Václava, sv. Rocha, sv. Felixe – patronů naší farnosti i města Sušice – prosíme o Boží pomoc a ochranu pro Vás, pro celé město i naše farnosti.

Budete-li chtít, můžete sledovat naše nástěnky před kostely či internetové stránky farnosti:

http://www.farnostsusice.cz/

https://www.facebook.com/groups/219227778124247/ ,


Čeští a moravští biskupové nás vybízejí k tomu, abychom nynější čas karantény zkusili prožít jako „duchovní cvičení“, kdy si více a v klidu uvědomíme mnohé důležité věci. Třeba znovu objevíme základní křesťanské a také všelidské hodnoty, které se nám v běžném shonu někdy mohou ztrácet ze zřetele.

Na přímluvu Panny Marie Sušické, Anděla Strážného, sv. Václava, sv. Felixe a sv. Rocha, ať Vás všechny dobrý Bůh provází svou ochranou a žehná Vám, ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.

X P. Marek Donnerstag
farář v Sušici a místní kněží