Elekronická podatelna

Elektronická podatelna městského úřadu Sušice

 

Elektronická adresa:


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem elektronicky podepsaných datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Sušice.

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Sušice, podatelna, nám. Svobody138,

 

Úřední hodiny podatelny:

pondělí , středa            7:30 - 12:00  12:03 - 17:00

úterý,                           7:00 - 11:30  12:00 - 15:30

čtvrtek                         7:00 - 11:30  12:00 - 15:00

pátek                           7:00 - 11:30  12:00 - 14:00

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Sušice   DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
 
Identifikátor dokumentu
 
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Tato datová zpráva bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

Úřad zasílá zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf . V případě pochybností vzneste dotaz na MěÚ Sušice.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD a DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu  nebo na adresu  případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)

  • Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
  • Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

 

 

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.