Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Činnost

 

Mgr.Šafaříková 
Miroslava 

vedoucí odboru 

 • poskytování komplexního sociálního poradenství
 • výkon opatrovnické funkce u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 • terénní sociální práce
 • individuální práce se zvláště problémovými klienty
 • výdej receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
 • komunitní plánování

 

Mgr. Dražková
Lenka

výkon veřejného opatrovníka, sociální pracovnice

 • poskytování komplexního sociálního poradenství
 • výkon opatrovnické funkce u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 • evidence a vydávání parkovacích průkazů osobám se zdravotním postižením
 • agenda zvláštního příjemce důchodu dle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • poradenství a analýza sociální situace klienta dle zákona o sociálních službách 
 • komunitní plánování
 • terénní sociální práce
   
Mgr. Pajerová Michaela

sociální pracovnice, sociální kurátor

 • poskytování komplexního sociálního poradenství
 • zajištění agendy kurátora pro dospělé
 • poskytování sociálně-právního poradenství pro společensky nepřizpůsobivé občany
 • výkon opatrovnické funkce u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 • evidence a vydávání parkovacích průkazů osobám se zdravotním postižením
 • sociální práce s romskými rodinami; rasistická problematika
 • sociální práce s cizinci, azylanty
 • terénní sociální práce
   
Bc. Geigerová
Ivana
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (na tomto úseku soc. péče dochází podle z.č. 101/2000 Sb. ke zpracování citlivých údajů a to na dobu nezbytně nutnou a výlučně za účelem řízení o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci), sociálně právní ochrana dětí, protidrogový koordinátor, kurátor pro mládež

 • výkon funkce opatrovníka nezletilých  
 • spolupráce se soudem ve smyslu nařízení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti 
 • výchova občanů k partnerských vztahům a rodinnému životu
 • poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické péče
 • sociálně-právní ochrana pro nezletilé a mladistvé delikventy 
 • protidrogový koordinátor
 • terénní sociální práce
   
Bc. Skypalová
Kateřina

sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež

 • spolupráce se soudem ve smyslu nařízení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
 • výkon funkce opatrovníka nezletilých
 • výchova občanů k partnerských vztahům a rodinnému životu
 • poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické péče
 • sociálně-právní ochrana pro nezletilé a mladistvé delikventy
 • terénní sociální práce 
   

Bc. Uldrychová    
Iveta

sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

 • výkon funkce opatrovníka nezletilých
 • sledování vývoje dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů
 • výchova občanů k partnerských vztahům a rodinnému životu
 • zajištění odborné přípravy pro žadatele o NRP
 • sledování pěstounské rodiny
 • terénní sociální práce
   
Luhanová
Barbora, DiS.
sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež
 • sociálně právní ochrana pro nezletilé a mladistvé delikventy
 • spolupráce se soudem ve smyslu nařízení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
 • výkon funkce opatrovníka nezletilých
 • výchova občanů k partnerských vztahům a rodinnému životu
 • poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické péče
 • terénní sociální práce
 
Nováková
Hana, DiS.
sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež
 • sociálně právní ochrana pro nezletilé a mladistvé delikventy
 • spolupráce se soudem ve smyslu nařízení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
 • výkon funkce opatrovníka nezletilých
 • výchova občanů k partnerských vztahům a rodinnému životu
 • poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické péče
 • terénní sociální práce