Obecně závazná vyhláška

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

města  Sušice

č.1/2009

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání dne  16.09.2009  podle ust. § 10 písm.

a) a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen„vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejnosti, zejména dětí a mladistvých, před negativními jevy provázejícími požívání alkoholu.

 

Článek 2

Vymezení základních pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,

parky, sportoviště, dětská hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

 

Článek 3

Omezující opatření

  1. Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Sušici nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
  2. Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na vymezených plochách veřejného prostranství územním obvodu města Sušice.
  3. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v přílohách 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky. Příloha 2 se skládá ze 7 obrázků. Vymezené plochy uvedené v přílohách lze měnit usnesením zastupitelstva.
  4. Ustanovení odst. 2 tohoto článku se nevztahuje na veřejná prostranství, na kterých je povoleno (schváleno) umístění restaurační zahrádky, stánkový prodej, pořádání trhů či jiných společenských a kulturních akcí.

 

 

Článek 4

Kontrola

Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Městská policie.

 

 

 

 

 

Článek 5

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů. 2)

 

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

 

 

………………………………                                               ……………………………….                                             

Bc. Petr Mottl                                                                      ing.Petr Kocman         

starosta města                                                                    místostarosta města

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………………….

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

2) § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

Příloha č. 1

 

,

 

 

 

 

 

 

Ulice

Parcelní číslo

Obrázek číslo

Kaštanová

3315, 1011/3

3

Lidl

3377/5, 2096/62, 2096/64, 2096/10, 2096/66, 3377/4, 2096/45,  2096/61

2

Penny

2502, 2503, 2504, 2505,  2721, 921/14, 921/18, 921/17

2

nábř. J. Seitze , ulice Pod Stráží

1056, 531, 1601/2, 1590/28, 1592/1

2, 6

na Andělíčku

1620, 1619/1, 1619/2, 1622/3, 2338, 1619/3

6

Jiráskovo nábř.

1920/2

2

Nábř. K. Houry, ul. TGM

2254/4, 2254/1, 2254/14, 2254/15,1911/14, 1911/9

1, 6

Tesco

2392/2, 2096/12, 2096/9, 2096/59, 2096/65, 2096/68,

2

Billa

2096/30, 2096/11, 3591

2

Albert

377/25, 2801

2

Park TGM

1590/1

1

Náměstí Svobody

2256/1

1

ul. Klostermannova

2256/3, 2256/5

1

ul. Havlíčkova

2256/4

1

ul. Americké Armády

2256/6

1

ul. Vodní

2256/7

1

Na Fufernách

168/2

4

Dětské hřiště Na Fufernách

1019/1, 1019/3

4

Na Fufernách směr Luh

 1020, 1032, 1033

4, 7

Park za restaurací u Pražáků

 358/1

5