Finanční příspěvky po povodni a vichřici.

 

Lidé, jimž vichřice nebo povodeň poničila domov, mohou žádat o mimořádné dávky.

          Lidé, kterým vichřice nebo povodeň poničila domov či vzala střechu nad hlavou, mohou získat pomoc až 85 250 korun. O dvě dávky mimořádné okamžité pomoci mohou žádat na Úřadech práce v ČR.

          Mimořádná okamžitá pomoc může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima, tedy 51 150 korun. Na pořízení nezbytného vybavení domácnosti mohou naráz či ve splátkách lidé dostat ještě až 34 100 korun, tedy desetinásobek minima.

          Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby či společně posuzovaných osob. Mimořádnou pomoc získají i lidé, kteří si svůj majetek pojistili a škodu jim později uhradí pojišťovna.

Dávky a jejich výplata.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

  1. příspěvek na živobytí
  2. doplatek na bydlení
  3. mimořádná okamžitá pomoc

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí Úřady práce ČR - místně příslušná kontaktní pracoviště ÚP. 

Mimořádná okamžitá pomoc.

          Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět takových situací:

  1. Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
  2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15-ti násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč. Poznámka: celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že občanu neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami.
  3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
  4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
  5. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

          Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na úhradu nákladů spojených s opravami nemovitostí nebo věcí, které přímo nesouvisí s momentálním zabezpečením základních životních podmínek osob.

          Formuláře žádostí jsou k dispozici na adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice.