ODBOR SPRÁVNÍ - AKTUALITY | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

ODBOR SPRÁVNÍ - AKTUALITY
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor správní - Aktuality

 

Informace ve věci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za svoz odpadu lze kdykoliv uhradit hotově na Městském úřadu Sušice v přízemí u paní Baborové nebo Kulíškové č.dv. 1.27. (vpravo u prosklených přepážek). Poplatek na rok 2017 nebyl změněn, proto zůstává ve výši 500,-Kč na osobu s trvalým pobytem v Sušici nebo vlastnící stavbu sloužící k individuální rekreaci. Platbu lze provést ve dvou splátkách a to do 31.3.2017 - 250,-Kč a do 30.9.2017 zbývající část. Do 20.3.2017 budou doručeny poštovní poukázky poplatníkům, kteří do této doby neuhradili první splátku poplatku. Pokud nebude poplatek uhrazen včas a v předepsané výši, bude správce poplatku postupovat dle příslušných ust. Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy může být vyměřen poplatek až ve trojnásobné výši.

V případě, že byla platba provedena v hotovosti na MěÚ a poplatník odbržel poštovní poukázku, je to z důvodu, že platba proběhla právě v době, kdy dochází k doručování poštovních poukázek městským doručovatelem. Poukázku je možno v tomto případě znehodnotit.

Upozornění  pro žadatele o první občanský průkaz

 Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje rodiče dětí, které dovrší 15 let věku a nemělo před dovršením tohoto věku již občanský průkaz, že je třeba pro tyto děti požádat o vydání prvního občanského průkazu.

Za dítě mladší 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Po dovršení 15 let věku žádá dítě o občanský průkaz samo.

O vydání občanského průkazu se žádá na Městském úřadu v Sušici, odbor správní (přízemí budovy radnice).

 K žádosti se přikládá:

  • - rodný list dítěte
  • - rodný nebo oddací list rodiče dítěte
  • - platný občanský průkaz rodiče dítěte

Upozorňujeme, že osoba, která nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku podle ust. § 16a odst. 1 písm. l) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

 Od 1.1.2012 se nevyplňují žádosti o vydání nového občanského průkazu.  Tyto se zpracovávají elektronicky a proto již není nutná při žádání o nový občanský průkaz fotografie žadatele.

Nezapomeňte zaplatit za svého pejska !

splatnost do 31.3.2017.

sazby poplatku dle vyhlášky. č. 1/2014

pes chovaný v panel. nebo v nájem. domech :

1 000,- Kč za jednoho psa
1 500,- Kč za druhého a dalšího psa (první ½ částky je splatná k 31.3., druhá ½ k 30.9.)

pes chovaný v rodinném domku :

500,- Kč za jednoho psa
550,- Kč za druhého a dalšího psa

pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu:

200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a dalšího

v obcích, patřících do částí města Sušice:

300,- Kč za jednoho psa
350,- Kč za druhého a dalšího

Informace podá na odboru správním paní Irena Kulíšková, tel. 376 540 177.

 

 

 Městský úřad Sušice    

  správní odbor

 

         Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

                  podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městský úřad Sušice, správní odbor – matrika, jako úřad s rozšířenou působností, provádí dle § 4, odst. 1 zákona č. 301/2000Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu a to nejméně jednou ročně.

Územní obvod obce s rozšířenou působností tvoří územní obvody těchto obcí:

Hartmanice, Kašperské Hory, Kolinec, Rabí, Strašín, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 provedl Městský úřad Sušice, správní odbor – matrika celkem 8 kontrol zakončených kontrolním protokolem o výsledku kontroly metodické pomoci.

Kontroly jsou zaměřovány na správnost zápisu v matriční knize narození, uzavření manželství a úmrtí, dále je kontrolována další činnost matričního úřadu jako je: vydávání duplikátů matričních dokladů, vydávání osvědčení k církevním sňatkům, zápisy o určení otcovství , volba druhého jména, žádosti o zápis do Zvláštní matriky Brno, oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení žen v mužském tvaru.

U kontrolovaných úřadů nebylo  uloženo žádné nápravné opatření.

Radomíra Penová, Alice Primasová

matrikářky MěÚ Sušice

 

 

Upozornění  pro žadatele o občanský průkaz a cestovní doklad

Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje, že od 10.7. do 24.8.2018 bude z provozních důvodů ukončeno přijímání žádostí a vydávání dokladů vždy 30 minut před ukončením pracovní doby.

Děkujeme  za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist